Pychotki czyli tosty francuskie inaczej

Ory­gi­nal­ny tost fran­cu­ski to potra­wa typo­wo słod­ka, poda­wa­na z dże­mem czy kon­fi­tu­ra­mi. Pychot­ki, po raz pierw­szy zro­bi­ła mi moja kocha­na sio­stra, kie­dy bylem jesz­cze dziec­kiem. Dosko­na­le pamię­tam jak się nimi zaja­da­łem. Zaja­dam się do dziś — to takie tosty fran­cu­skie bez cukru, za to z wspa­nia­le cią­gną­cą się war­stwą żół­te­go sera i roz­pły­wa­ją­ce się w ustach.

Naj­le­piej na takie śnia­da­nie nada­je się lek­ko czer­stwy chleb. Taki tro­chę twar­dy, przy­schnię­ty, któ­re­go nie spo­sób zużyć do kana­pek, bo będą zbyt wió­rza­ste, za to ma naj­czę­ściej dokoń­czyć żywo­ta jako buł­ka tar­ta. Oca­li­my go przed nie­chlub­nym pro­ce­sem mie­le­nia na pro­szek i zro­bi­my na jego bazie niby tosty fran­cu­skie. Aby pychot­ki wyszły — jak nazwa wska­zu­je — pysz­ne potrzeb­ne będą następujące…

Składniki

 • 4 krom­ki chle­ba (przez cały bochenek),
 • 2 jaj­ka kurze (naj­le­piej M‑ki),
 • 2–3 łyż­ki mle­ka krowiego,
 • 8 pla­strów sera żółtego,
 • warzyw­ko lub sól oraz pieprz świe­ży, mie­lo­ny i czo­snek granulowany,
 • olej do smażenia,
 • keczup do dekorowania.

Przygotowujemy tosty francuskie bez cukru czyli pychotki

Roz­trze­pu­je­my jaj­ka z mle­kiem i przy­pra­wa­mi. Warzyw­ka daje­my nie­wie­le, naj­wy­żej na czu­bek łyżecz­ki, żeby pychot­ki nie wyszły za sło­ne. Pamię­taj­my, że chleb sam w sobie zawie­ra spo­ro soli, a do tego docho­dzi jesz­cze ser. Pie­przu i czosn­ku sypie­my wedle uzna­nia. Krom­ki chle­ba prze­kra­wa­my w poprzek uzy­sku­jąc 8 kawał­ków, któ­re moczy­my porząd­nie w roz­beł­ta­nym jajku.

Nasze bez­cu­kro­we tosty fran­cu­skie sma­ży­my na wol­nym ogniu na roz­grza­nym na patel­ni tłusz­czu, kła­dąc je w taki spo­sób, aby nie pozle­pia­ły się z pozo­sta­ły­mi. Gdy już jed­na stro­na się zaru­mie­ni, prze­wra­ca­my na dru­gą, a na tę usma­żo­ną kła­dzie­my pla­ster żół­te­go sera i dalej sma­ży­my, powo­li, aby ład­nie zaczął się roz­ta­piać. Śmia­ło moż­na użyć drob­niej­szych kawał­ków sera — tak jak na poniż­szym zdję­ciu. Kil­ka róż­nych gatun­ków zapew­ni nam dodat­ko­we wra­że­nia sma­ko­we. Po zru­mie­nie­niu spodniej stro­ny tosta, pychot­kę wycią­ga­my na talerz, a w jej miej­sce może­my poło­żyć następną.

Pychotki na krysztalowym talerzu

Gdy już wszyst­kie pychot­ki mamy usma­żo­ne, ude­ko­ro­wu­je­my je ket­chu­pem. Może­my zro­bić fan­ta­zyj­ne wzo­ry, ale rów­nie dobrze na środ­ku każ­dej pychot­ki może­my poło­żyć więk­sze­go klek­sa i roz­ba­dziać go widel­cem — będą rów­nie smacz­ne. I voilà!

Smacz­ne­go!

Pychotki czyli tosty francuskie inaczej
Pychot­ki czy­li tosty fran­cu­skie inaczej
Skład­ni­ki:
 • chleb — 4 kromki
 • jaj­ka kurze — 2 szt. M
 • mle­ko kro­wie — 2–3 łyżki
 • ser żół­ty — 8 plastrów
 • warzyw­ko lub sól oraz pieprz świe­ży, mie­lo­ny i czo­snek granulowany
 • olej do smażenia
 • keczup do dekorowania

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.