Kategoria: Wołowina

Wołowina

Woło­wi­na to mię­so pozy­ski­wa­ne z bydła domo­we­go, czy­li udo­mo­wio­ne­go pod­ga­tun­ku tura euro­pej­skie­go (Bos tau­rus tau­rus), któ­re ukoń­czy­ło przy­naj­mniej 1 rok życia.

Ist­nie­ją róż­ne rodza­je mię­sa woło­we­go, np: polę­dwi­ca, antry­kot, żeber­ka, kar­ków­ka, łopat­ka, rumsz­tyk czy prę­ga w tym cała gama podro­bów, jak wątro­ba, ser­ce, flacz­ki czy ozór.

Mię­so woło­we jest źró­dłem wyso­ko­ja­ko­ścio­we­go biał­ka, żela­za, cyn­ku oraz związ­ków che­micz­nych takich jak kar­ni­ty­na, kre­aty­na i wie­lu innych.

Prze­two­rzo­ne czer­wo­ne mię­so, do któ­re­go zali­cza­na jest rów­nież woło­wi­na, ma nie­ste­ty ciem­ną stro­nę. Jego znacz­ne spo­ży­cie zwięk­sza ryzy­ko wystą­pie­nia raka jeli­ta grubego.

Zapiekana papryka faszerowana mięsem mielonym z ryżem

Papryka faszerowana mięsem mielonym z ryżem

Papry­ka fasze­ro­wa­na mię­sem mie­lo­nym i ryżem pod koł­der­ką z zapie­czo­ne­go, chru­pią­ce­go żół­te­go sera to bar­dzo smacz­ny, cie­pły posi­łek o wyra­zi­stym sma­ku i deli­kat­nym aro­ma­cie. Pal­ce lizać.