Polityka prywatności

Gromadzenie i wykorzystywanie danych

Na blo­gu zbie­ra­ne i prze­twa­rza­ne są róż­ne­go rodza­ju dane, któ­re w pew­nych sytu­acjach mogą sta­no­wić dane oso­bo­we. Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych (ADO) jest Rado­sław Sło­wik zamiesz­ka­ły w mie­ście Gli­wi­ce, z któ­rym możesz skon­tak­to­wać się poprzez for­mu­larz kon­tak­to­wy lub przez adres e‑mail dostęp­ne na tej stro­nie.

Od dnia 25 maja 2018 roku dane oso­bo­we są prze­twa­rza­ne zgod­nie z wymo­ga­mi Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) (tzw. GDPRRODO).

Dane przetwarzane w celu administrowania serwisem

W celu admi­ni­strowania ser­wisem, m.in. gene­ro­wa­nia ano­ni­mo­wych sta­ty­styk, ochro­ny przed wła­ma­niami, zbie­rane i ana­li­zo­wane są infor­ma­cje takie, jak:

 • publicz­ny adres IP urzą­dze­nia, z któ­re­go nade­szło zapytanie,
 • czas nadej­ścia zapytania,
 • meto­da i adres URL żąda­nia http,
 • kod odpo­wie­dzi http,
 • licz­ba baj­tów wysła­nych przez serwer,
 • adres URL stro­ny poprzed­nio odwie­dza­nej przez użyt­kow­ni­ka (czy­li HTTP refe­rer) w przy­pad­ku gdy przej­ście do blo­ga nastą­pi­ło przez odnośnik,
 • rodzaj i wer­sja prze­glą­dar­ki oraz rodzaj i archi­tek­tu­ra sys­te­mu operacyjnego,
 • infor­ma­cje o błę­dach, któ­re wystą­pi­ły pod­czas reali­za­cji trans­ak­cji HTTP.

Powyż­sze infor­ma­cje będą prze­cho­wy­wa­ne do cza­su zamknię­cia bloga.

Dane przetwarzane w celach kontaktowych

Do celów kon­tak­to­wych zbie­ra­ne i prze­twa­rza­ne są infor­ma­cje poda­wa­ne w for­mu­la­rzach takie jak:

 • imię i nazwi­sko lub pseudonim,
 • adres e‑mail,
 • temat i treść wiadomości.

Powyż­sze infor­ma­cje prze­cho­wy­wa­ne będą do cza­su zamknię­cia blo­ga + 24 m‑ce i nie będą prze­ka­zy­wa­ne oso­bom nieupoważnionym.

Dane przetwarzane w związku z możliwością zamieszczania komentarzy

Kie­dy odwie­dza­ją­cy witry­nę zosta­wia komen­tarz, zbie­ra­ne są dane widocz­ne w for­mu­la­rzu komen­to­wa­nia, jak i adres IP odwie­dza­ją­ce­go oraz pod­pis jego prze­glą­dar­ki jako pomoc przy wykry­wa­niu spamu.

Zano­ni­mi­zo­wa­ny ciąg zna­ków stwo­rzo­ny na pod­sta­wie Two­je­go adre­su e‑mail (tzw. hash) może zostać prze­sła­ny do usłu­gi Gra­va­tar w celu spraw­dze­nia czy jej uży­wasz. Poli­ty­ka pry­wat­no­ści usłu­gi Gra­va­tar jest dostęp­na tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwier­dze­niu komen­ta­rza Twój obra­zek pro­fi­lo­wy jest widocz­ny publicz­nie w kon­tek­ście Two­je­go komentarza.

Adres e‑mail nie jest upu­blicz­niany i słu­ży jedy­nie do doraź­nego kon­taktu z admi­ni­stra­cją bloga.

Osadzone treści z innych witryn

Arty­ku­ły na tej witry­nie mogą zawie­rać osa­dzo­ne tre­ści (np. fil­my, obraz­ki, arty­ku­ły itp.). Osa­dzo­ne tre­ści z innych witryn zacho­wu­ją się ana­lo­gicz­nie do tego, jak­by użyt­kow­nik odwie­dził bez­po­śred­nio kon­kret­ną witrynę.

Te witry­ny mogą zbie­rać infor­ma­cję o Tobie, uży­wać cia­ste­czek, dołą­czać dodat­ko­we, zewnętrz­ne sys­te­my śle­dze­nia i moni­to­ro­wać two­je inte­rak­cje z osa­dzo­nym mate­ria­łem, włą­cza­jąc w to śle­dze­nie Two­ich inte­rak­cji z osa­dzo­nym mate­ria­łem jeśli posia­dasz kon­to i jesteś zalo­go­wa­ny w tam­tej witrynie.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Admi­ni­stra­tor infor­mu­je niniej­szym Użyt­kow­ni­ka, że powie­rza prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych nastę­pu­ją­cym podmiotom:

 • AB-Com Arka­diusz Bed­nar­czyk, ul. Wod­na 19A, 76–251 Kobyl­ni­ca, ul. Wod­na 19A, NIP 8391244413, REGON 771558618 — w celu prze­cho­wy­wa­nia i prze­twa­rza­nia danych oso­bo­wych na serwerze.

Prawa użytkownika bloga w kontekście ochrony danych osobowych

Użyt­kow­nik blo­ga ma pra­wo do wglą­du, popra­wia­nia, ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia, wyco­fa­nia zgo­dy na prze­twa­rza­nie i prze­nie­sie­nia danych oso­bo­wych. W celu pobra­nia zesta­wie­nia prze­twa­rza­nych danych, zapra­szam do kon­tak­tu przez for­mu­larz zgło­sze­nio­wy, zaś w celu doko­na­nia pozo­sta­łych czyn­no­ści — kon­tak­tu przez adres e‑mail.

Użyt­kow­nik blo­ga ma pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zo­ru, któ­rym jest Pre­zes Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych (Pre­zes UODO).

Mechanizm ciasteczek

Blog korzy­sta z cia­ste­czek (cookies). Są to nie­wiel­kie infor­ma­cje tek­stowe wysy­łane przez ser­wer WWW i zapi­sy­wane w urzą­dze­niu użyt­kow­nika, zazwy­czaj w celu zapew­nie­nia popraw­nej inte­rak­cji witry­ny z użytkownikiem.

Wię­cej o cookies dowiesz się pod tym adre­sem. Cia­stecz­kami możesz zarzą­dzać z pozio­mu swo­jej prze­glą­darki. Zawsze możesz wyłą­czyć ich obsłu­gę, jed­nak może to unie­moż­li­wić popraw­ne wyświe­tla­nie zawar­to­ści tej witryny.