Kategoria: Napoje

Napo­je to pły­ny prze­zna­czo­ne do spo­ży­cia zazwy­czaj w celu zaspo­ko­je­nia pra­gnie­nia lub dostar­cze­nia orga­ni­zmo­wi skład­ni­ków odżyw­czych. Napo­ja­mi są: woda pit­na, wody mine­ral­ne, napa­ry i odwa­ry z roślin (her­ba­ta, kawa, yer­ba mate), soki owo­co­we i warzyw­ne, nek­ta­ry, mle­ko, jogurt pit­ny, piwo, wino oraz wie­le, wie­le innych.

Ist­nie­je wie­le kry­te­riów podzia­łu napo­jów, ale naj­po­pu­lar­niej­szy­mi są zawar­tość alko­ho­lu oraz tem­pe­ra­tu­ra. W związ­ku z tym wyróżniamy:

pod wzglę­dem zawar­to­ści alkoholu

  • napo­je bez­al­ko­ho­lo­we (o zawar­to­ści ako­ho­lu ety­lo­we­go ≤0,5% wg pol­skie­go prawa),
  • napo­je alko­ho­lo­we (o zawar­to­ści eta­no­lu >0,5%).

ze wzglę­du na temperaturę

  • napo­je zimne,
  • napo­je gorące.

Nie powin­ni­śmy spo­ży­wać napo­jów zbyt zim­nych lub zbyt gorą­cych. Zwłasz­cza pły­ny zbyt gorą­ce, o tem­pe­ra­tu­rze wyż­szej niż 60°C, sil­nie podraż­nia­ją gar­dło i prze­łyk, a ich spo­ży­cie może zwięk­szać ryzy­ko wystą­pie­nia raka prze­ły­ku. Podob­ny wpływ na gór­ny odci­nek prze­wo­du pokar­mo­we­go wywie­ra spo­ży­cie trun­ków wysokoprocentowych.

Koktajl szarlotka

Koktajl szarlotka — mleko, jabłka i cynamon

Pro­ściut­ki prze­pis na kok­tajl o sma­ku szarlotki.