Kalkulator BMI

Kal­ku­la­tor BMI umoż­li­wia szyb­kie ozna­cza­nie wskaź­ni­ka masy cia­ła wraz z gra­ficz­ną pre­zen­ta­cją wyniku.

Co to jest wskaźnik BMI

Wskaź­nik BMI czy­li Body Mass Index to współ­czyn­nik, któ­ry otrzy­mu­je się poprzez podzie­le­nie wagi w [kg] przez wzrost w [m] pod­nie­sio­ny do kwa­dra­tu. Pomi­mo swo­jej pro­sto­ty, wskaź­nik masy cia­ła bywa przy­dat­ny w oce­nie zagro­że­nia cho­ro­ba­mi zwią­za­ny­mi z nad­wa­gą i oty­ło­ścią. Gene­ral­nie, im wyż­sza war­tość wskaź­ni­ka, tym zagro­że­nie cho­ro­ba­mi taki­mi jak cukrzy­ca czy miaż­dży­ca jest więk­sze. Wyka­za­no rów­nież pewien, ogra­ni­czo­ny zwią­zek pomię­dzy BMI a pro­cen­to­wą zawar­to­ścią tkan­ki tłusz­czo­wej w orga­ni­zmie (%BF — Per­cent Body Fat). Nale­ży jed­nak pamię­tać, że te zależ­no­ści zupeł­nie nie spraw­dza­ją się w przy­pad­ku ludzi wyspor­to­wa­nych czy kul­tu­ry­stów. Dla takich osób, mimo iż naj­czę­ściej oka­zów zdro­wia, Body Mass Index, wyli­czo­ny przez kal­ku­la­tor BMI, może mie­ścić się nawet w skraj­nych zakresach.

0.00
Komen­tarz do wyniku

Wpro­wadź war­tość wagi i wzro­stu do poniż­szych pól. Po klik­nię­ciu przy­ci­sku Kal­ku­la­tor BMI obli­czy wskaź­nik masy cia­ła (Body Mass Index) oraz wyświe­tli rysu­nek, obra­zu­ją­cy w jakim zakre­sie znaj­du­je się BMI.

Waga w [kg]

Wzrost w [cm]

Interpretacja wykresu generowanego przez kalkulator BMI

Kolo­rem zie­lo­nym na wykre­sie obli­czo­nym przez kal­ku­la­tor BMI ozna­czo­no war­to­ści pra­wi­dło­we wskaź­ni­ka BMI. Kolor żół­ty po lewej stro­nie odpo­wia­da nie­do­wa­dze oraz nad­wa­dze po stro­nie pra­wej. Kolo­ry poma­rań­czo­wy i czer­wo­ny to obsza­ry nie­zwy­kle istot­nej odchył­ki wskaź­ni­ka masy cia­ła od nor­my — wychu­dze­nia i wygło­dze­nia po lewej stro­nie i pierw­szych dwóch stop­ni oty­ło­ści po stro­nie pra­wej wykre­su. Kolo­rem brą­zo­wym ozna­czo­no kry­tycz­ny zakres oty­ło­ści. War­to zauwa­żyć, że dla osób wyż­szych pra­wi­dło­wy zakres wagi jest szer­szy niż dla osób niż­szych, więc — zupeł­nie teo­re­tycz­nie — oso­by wyso­kie mogą pozwo­lić sobie na wię­cej błę­dów żywie­nio­wych niż oso­by niskie.

Tabela BMI dla dorosłych

Na poniż­szym obraz­ku znaj­du­je się uprosz­czo­na tabe­la BMI. Pozwa­la ona na zgrub­ne osza­co­wa­nie wskaź­ni­ka masy cia­ła, bez potrze­by uży­wa­nia kal­ku­la­to­ra bmi. Dokład­niej­szą wer­sję tabe­li BMI możesz pobrać kli­ka­jąc w link pod obrazkiem.

Uproszczona tabela BMI

» Dokład­na tabe­la BMI «

Inni trafili tutaj szukając

  • wskaź­nik bmi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.