Tag: cukier waniliowy i wanilinowy

Cukier waniliowy i wanilinowy

Cukier zarów­no wani­lio­wy, jak i wani­li­no­wy to słod­ka przy­pra­wa o inten­syw­nie wani­lio­wym zapa­chu, sto­so­wa­na zazwy­czaj do słod­kich wypie­ków i róż­ne­go rodza­ju deserów.

Różnice między cukrem waniliowym i wanilinowym

Cukier wani­lio­wy otrzy­mu­je­my poprzez zmie­sza­nie cukru krysz­ta­łu z laska­mi wani­lii — fer­men­to­wa­ny­mi i suszo­ny­mi strą­ko­kształt­ny­mi toreb­ka­mi nasien­ny­mi wani­lii pła­sko­list­nej (Vanil­la pla­ni­fo­lia Andrews) — i odsta­wie­nie “do prze­gry­zie­nia” na kil­ka tygo­dni. Nie ma koniecz­no­ści roz­drab­nia­nia lasek wani­lii, choć moż­na użyć wani­lii sprosz­ko­wa­nej lub samych nasion z wnę­trza laski, uzy­sku­jąc w ten spo­sób cukier wani­lio­wy w bru­nat­no­czar­ne kropeczki.

Cukier wani­li­no­wy jest otrzy­my­wa­ny poprzez wymie­sza­nie cukru krysz­ta­łu z nie­wiel­ką ilo­ścią syn­te­tycz­nie otrzy­my­wa­ne­go aro­ma­tu: wani­li­ną lub ety­lo­wa­ni­li­ną. Nie ma co praw­da tak boga­te­go aro­ma­tu jak cukier wani­lio­wy, za to jest jego tań­szym zamiennikiem.

Karpatka - parzone ciasto z kremem budyniowym

Karpatka — ciasto parzone z kremem budyniowym

Kar­pat­ka, to wykwin­ty sma­ko­łyk, któ­re­go kształt nawią­zu­je wyglą­dem do pasm gór­skich — stąd nazwa: kar­pat­ka. Jest to cia­sto wyjąt­ko­wo tłu­ste i słod­kie, ale jak­że przepyszne.

Placek z rabarbarem i kruszonka

Placek z rabarbarem i kruszonką

Pla­cek z rabar­ba­rem i kru­szon­ką to sym­pa­tycz­ny, orzeź­wia­ją­cy gnie­ciuch. Sło­d­ko-kwa­­śne cia­sto z rabar­ba­rem świet­nie nada się na czerw­co­we upa­ły. Inni tra­fi­li tutaj szukającpla­cek z rabar­ba­rem i kruszanką

Faworki czyli chrust - smażone ciasteczka

Faworki czyli chrust — smażone ciasteczka

Fawor­ki zwa­ne też chru­stem to tra­dy­cyj­ne, sma­żo­ne cia­stecz­ka, spo­ży­wa­ne naj­czę­ściej w tłu­sty czwar­tek lub na ostat­ki. Co praw­da tłu­sty czwar­tek już daw­no za nami i bli­żej… czy­taj wię­cej Fawor­ki czy­li chrust — sma­żo­ne ciasteczka

Racuchy z twarogiem i rodzynkami

Racuchy z serem i rodzynkami

Racu­chy z serem i rodzyn­ka­mi to dość tre­ści­we, pro­ste jedze­nie. Dzię­ki dodat­ko­wi twa­ro­gu, boga­te­go w biał­ko, te plac­ki sero­we sta­no­wią dosko­na­łą pro­po­zy­cję na nie­wy­ma­ga­ją­cy obiad.

Ciasto drożdżowe z kruszonką i rodzynkami

Ciasto drożdżowe z kruszonką i rodzynkami

Cia­sto droż­dżo­we z kru­szon­ką, naj­le­piej wraz z poran­nym kakao, zde­cy­do­wa­nie popra­wia mi nastrój i daje ener­ge­tycz­ne­go kopa w pierw­szych godzi­nach nowe­go, cudow­ne­go dnia. Dobre na ponie­dział­ko­we… czy­taj wię­cej Cia­sto droż­dżo­we z kru­szon­ką i rodzynkami