Kalkulator REE

Kal­ku­la­tor pod­sta­wo­wej prze­mia­ny mate­rii — REE (PPM, BMR, RMR) — umoż­li­wia osza­co­wa­nie spo­czyn­ko­we­go wydat­ko­wa­nia ener­gii, nie­zbęd­ne­go do pod­trzy­ma­nia pod­sta­wo­wych funk­cji życio­wych człowieka.

Czym jest podstawowa przemiana materii?

Pod­sta­wo­wa prze­mia­na mate­rii (PPM), to naj­niż­szy poziom prze­mia­ny mate­rii nie­zbęd­ny do pod­trzy­ma­nia pod­sta­wo­wych pro­ce­sów życio­wych czło­wie­ka, znaj­du­ją­ce­go się w sta­nie czu­wa­nia oraz spo­ko­ju zarów­no fizycz­ne­go jak i psy­chicz­ne­go, a tak­że kom­for­tu ciepl­ne­go. Współ­czyn­ni­ki BMR (Basal Meta­bo­lic Rate) i REE (Resting Ener­gy Expen­di­tu­re) nie­co się od sie­bie róż­nią, choć z grub­sza rzecz bio­rąc, przyj­mu­ją dość zbli­żo­ne wartości.

Pomiar BMR jest wyko­ny­wa­ny po 12 godzi­nach na czczo, po min. 8 godzi­nach snu i 30 min. odpo­czyn­ku w pozy­cji leżą­cej. Pomiar REE nie jest tak restryk­cyj­ny i nie wyma­ga 8 godzin snu przed pomia­rem, nadal jed­nak nie­zbęd­ny jest odpo­czy­nek w trak­cie bada­nia. Śmia­ło moż­na przy­jąć, że war­tość pod­sta­wo­wej prze­mia­ny mate­rii znaj­du­ją­ca swo­je odzwier­cie­dle­nie w posta­ci REE, bar­dziej odpo­wia­da warun­kom w któ­rych prze­by­wa­my na co dzień. Spo­czyn­ko­we wydat­ko­wa­nie ener­gii moż­na rów­nież wyzna­czyć za pomo­cą jed­ne­go z doświad­czal­nie uzy­ska­nych wzo­rów. Z tej wygod­nej meto­dy korzy­sta poniż­szy kal­ku­la­tor ree

0.00

Wpro­wadź war­tość wagi, wzro­stu i wie­ku do poniż­szych pól. Po wybra­niu płci i klik­nię­ciu przy­ci­sku Kal­ku­la­tor REE obli­czy spo­czyn­ko­we wydat­ko­wa­nie ener­gii — REE (Resting Ener­gy Expenditure).

Waga w [kg]

Wzrost w [cm]

Wiek w latach

Wybierz płeć:
Kobieta
Mężczyzna

Jak działa kalkulator REE?

Pod­sta­wo­wa prze­mia­na mate­rii, wyli­czo­na przez kal­ku­la­tor REE, jest pro­gno­zo­wa­na na pod­sta­wie uprosz­czo­ne­go rów­na­nia, opu­bli­ko­wa­ne­go przez MD Mif­flin oraz ST St Jeor w 1990r, otrzy­ma­ne­go wsku­tek ana­li­zy danych pocho­dzą­cych od 498 zdro­wych kobiet i męż­czyzn w wie­ku 19 — 78 lat. Mimo, iż auto­rzy dostrze­gli istot­ną kore­la­cję pomię­dzy taki­mi para­me­tra­mi jak: waga, wzrost, wiek czy płeć, a spo­czyn­ko­wym zapo­trze­bo­wa­niem kalo­rycz­nym, sza­co­wa­ną przez kal­ku­la­tor REE war­tość nale­ży trak­to­wać z dużą rezer­wą, ponie­waż w nie­któ­rych przy­pad­kach może ona nie odda­wać rze­czy­wi­ste­go zuży­cia ener­gii przez człowieka.

War­tość REE (BMR) jest zmien­na osob­ni­czo i sil­nie zale­ży od sty­lu życia. Inną spo­czyn­ko­wą prze­mia­ną mate­rii będzie się cha­rak­te­ry­zo­wać spor­to­wiec, a zupeł­nie inną oso­ba pro­wa­dzą­ca sie­dzą­cy tryb życia. Obok czyn­ni­ków wewnętrz­nych, jak: skład i budo­wa cia­ła, stan fizycz­ny i emo­cjo­nal­ny czy gospo­dar­ka hor­mo­nal­na, na wydat­ko­wa­nie ener­gii przez orga­nizm (cał­ko­wi­te) wpły­wa sze­reg czyn­ni­ków zewnętrz­nych, np: die­ta, rodzaj ubra­nia, a nawet czyn­ni­ki atmos­fe­rycz­ne: tem­pe­ra­tu­ra, wil­got­ność powie­trza czy pręd­kość wia­tru. W każ­dym przy­pad­ku jed­nak osza­co­wa­nie szyb­ko­ści prze­mia­ny mate­rii roz­po­czy­na­my od wyzna­cze­nia jej pod­sta­wo­wej war­to­ści — PPM.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.