Tag: cukier kryształ

Cukier kryształ

Cukier krysz­tał jest rafi­no­wa­nym cukrem spo­żyw­czym — nie­mal w 100% czy­stą sacha­ro­zą otrzy­my­wa­ną z trzci­ny cukro­wej lub bura­ków cukro­wych. 1 g cukru dostar­cza 4 kcal ener­gii. W pro­ce­sie pro­duk­cji cukru powsta­ją pro­duk­ty ubocz­ne: wysłod­ki bura­cza­ne, uży­wa­ne jako pasza dla zwie­rząt hodow­la­nych, oraz mela­sa wyko­rzy­sty­wa­na naj­czę­ściej do pro­duk­cji alko­ho­lu i droż­dży.

Tort orzechowy

Dzi­siaj prze­pis na tort orze­cho­wy, któ­ry robi­li­śmy chy­ba ze 3 godzi­ny, ale było war­to. Powró­cił nie­za­po­mnia­ny smak tor­tu orze­cho­we­go z dzie­ciń­stwa, któ­ry tak uwiel­bia­łem. Inni tra­fi­li tutaj szu­ka­jąc­tort orze­cho­wy

Tagi: , , , , , ,

Kruche ciasteczka truskawkowe

Kru­che cia­stecz­ka tru­skaw­ko­we są prze­pysz­ne, sło­dziut­kie, dia­bel­sko kru­che i kom­plet­nie upier­dli­we pod­czas jedze­nia — upiecz­cie i skosz­tuj­cie, a prze­ko­na­cie się 🙂 Jeste­śmy strasz­ny­mi łasu­cha­mi na tru­skaw­ki, a że po owoc­nym lecie ostał się dokład­nie jeden sło­iczek powi­deł tru­skaw­ko­wych, stwier­dzi­li­śmy, że faj­nie było by go wyko­rzy­stać już teraz, a nie cho­mi­ko­wać na zimę. Inni tra­fi­li tutaj szukająccia­stecz­ka kru­che

Tagi: , , , ,

Placek z rabarbarem i kruszonka

Pla­cek z rabar­ba­rem i kru­szon­ką to sym­pa­tycz­ny, orzeź­wia­ją­cy gnie­ciuch. Sło­d­ko-kwa­­śne cia­sto z rabar­ba­rem świet­nie nada się na czerw­co­we upa­ły.

Tagi: , , , , ,

Brzoskwiniowe ciasto z kruszonka

Brzo­skwi­nio­we cia­sto z kru­szon­ką jest takie jak lubię: pro­ste, smacz­ne i przy­rzą­dza się je dość szyb­ko. Tym razem słod­kim sma­ko­ły­kiem zaszczy­ci­ła mnie moja lep­sza poło­wa, toteż spie­szę podzie­lić się z Wami łatwym prze­pi­sem. Na pią­te­czek i week­end (jeśli dotrwa) — jak zna­lazł 🙂 Inni tra­fi­li tutaj szukającmuzy­nek z brzo­skwi­nia­mi na ole­ju bez mle­ka i masla

Tagi: , , , , ,

Ciasto marchewkowe

Cia­sto mar­chew­ko­we — tak zdro­we, że aż boli” chcia­ło­by się rzec. Nie­ste­ty, nic z tych rze­czy. Jest i cukier, i glu­ten, i cho­le­ste­rol, i pew­nie tro­chę tłusz­czy trans znaj­dzie się po pie­cze­niu. Na pew­no jed­nak jest to dość cie­ka­wa alter­na­ty­wa dla stan­dar­do­we­go, jabł­cza­ne­go gnie­ciu­cha. Może fak­tycz­nie nie­co zdrow­sza, bo w koń­cu z mar­chew­ką. Tym razem zasko­czy­ła mnie moja lep­sza poło­wa i buszu­jąc w kuch­ni upich­ci­ła taki wyna­la­zek. Inni tra­fi­li tutaj …

Cia­sto mar­chew­ko­we, nie­tu­zin­ko­we Read More »

Tagi: , , , ,