Placek z rabarbarem i kruszonką

Pla­cek z rabar­ba­rem i kru­szon­ką to sym­pa­tycz­ny, orzeź­wia­ją­cy gnie­ciuch. Słod­ko-kwa­śne cia­sto z rabar­ba­rem świet­nie nada się na czerw­co­we upały.

Rabar­ba­ro­wiec bazu­je na pysz­nym warzy­wie jakim jest rabar­bar. Bo rabar­bar jest warzy­wem, a przy­naj­mniej do warzyw zali­cza się jego jadal­ną część — gru­be, mię­si­ste, zie­lo­no-różo­we ogon­ki liścio­we. Z racji swo­jej spo­isto­ści przed spo­ży­ciem muszą być pod­da­ne obrób­ce ter­micz­nej — w tym przy­pad­ku będą zapie­czo­ne w cieście.

Cie­ka­wost­ka

Rabar­bar, pomi­mo że bar­dzo smacz­ny, zawie­ra bar­dzo mało wita­min i mikro­ele­men­tów. Na tle innych skład­ni­ków odżyw­czych wyróż­nia się wita­mi­na K, któ­rej w 100g rabar­ba­ru znaj­dzie­my 29,3μg. Ta ilość zaspo­ka­ja ok. 28% prze­cięt­ne­go dzien­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia na tę witaminę.

Rabar­bar zawie­ra sub­stan­cje z gru­py antra­chi­no­nów, posia­da­jąc dzia­ła­nie lek­ko prze­czysz­cza­ją­ce. Cie­ka­wost­ką jest, że rabar­bar wyka­zu­je nie­wiel­ką tok­sycz­ność, m.in. ze wzglę­du na obec­ny w liściach kwas szcza­wio­wy (prze­cięt­nie 0,5%). Kwas ten chęt­nie łączy się z jona­mi wap­nia, two­rząc szcza­wian wap­nia, mają­cy ten­den­cję do odkła­da­nia się w for­mie kamie­ni ner­ko­wych. Nie war­to więc z rabar­ba­rem w die­cie przesadzać.

Składniki na placek z rabarbarem i kruszonką

Kruche ciasto

 • 1/2 kg mąki pszen­nej 650,
 • 1 kost­ka margaryny,
 • 3/4 szklan­ki cukru,
 • 1  jaj­ko,
 • 2 żółt­ka,
 • 1–2 łyż­ki śmietany,
 • 1 cukier waniliowy,
 • 1 mały pro­szek do pieczenia.

Nadzienie rabarbarowe

 • ok. 1 kg rabarbaru,
 • 1 szklan­ka cukru.

Kruszonka

 • 40 g cukru kryształu,
 • 30 g mąki pszennej,
 • 20 g margaryny.

Rabar­bar obie­ra­my z zewnętrz­nej, łyko­wa­tej war­stwy, dokład­nie płu­cze­my i kro­imy na odcin­ki 0,5 — 1 cm. Ze skład­ni­ków poda­nych wyżej zagnia­ta­my kru­che cia­sto. Cia­stem w ilo­ści 2/3 całej por­cji wyle­pia­my dno i ścian­ki for­my, wyło­żo­nej papie­rem do pie­cze­nia. Wsy­pu­je­my wymie­sza­ny z cukrem rabar­bar. Rze­wień pod­czas pie­cze­nia puści sok, więc jeśli nie prze­pa­da­my za namok­nię­tym cia­stem, może­my rabar­bar pod­sy­pać nie­co dobrą buł­ką tar­tą. Wierzch plac­ka wykła­da­my spłasz­czo­ny­mi kawa­łecz­ka­mi kru­che­go cia­sta, a nań sypie­my kru­szon­kę zagnie­cio­ną ze skład­ni­ków z listy powyżej.

Placek z rabarbarem i kruszonka

Pla­cek z rabar­ba­rem pie­cze­my w tem­pe­ra­tu­rze ok. 200°C do zru­mie­nie­nia. Poda­je­my jesz­cze cie­pły. Smacznego 🙂

Placek z rabarbarem i kruszonką
Pla­cek z rabar­ba­rem i kruszonką
Pysz­ny, pro­sty, słod­ko-kwa­śny pla­cek z rabar­ba­rem przy­ozdo­bio­ny zło­ci­stą kruszonką =)

Inni trafili tutaj szukając

 • pla­cek z rabar­ba­rem i kruszanką

5 przemyśleń na temat “Placek z rabarbarem i kruszonką

 1. jestem oso­bą któ­ra ceni sobie zdro­wa żyw­ność czy­li wszyst­ko co moż­na w domu upiec czy ugo­to­wać mnie inte­re­su­je, faj­ny prze­pis lubie cia­sto z rabar­ba­rem doda­je do nie­go truskawki

  1. Ja rów­nież cenię sobie zdro­wą żyw­ność oraz nie­spa­mie­nie lin­ka­mi w komentarzach…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.