Tag: makaron

Szpinak z czosnkiem jajkiem i makaronem

Szpinak z czosnkiem, jajkiem i makaronem

Szpi­nak z czosn­kiem, jaj­kiem i maka­ro­nem to jed­na z naj­prost­szych, a zara­zem naj­bo­gat­szych w skład­ni­ki odżyw­cze potraw. Mary­narz Popeye coś o tym wie 😉 Inni tra­fi­li tutaj szukającszpi­nak z makaronemmaka­ron… czy­taj wię­cej Szpi­nak z czosn­kiem, jaj­kiem i makaronem

Kotleciki jajeczne z kiełkami pszenicy, tartymi burakami ćwikłowymi i makaronem razowym na talerzu

Kotleciki jajeczne z kiełkami pszenicy i buraczkami

Jeśli ktoś nie ma pomy­słu na jar­ski obiad, to kotle­ci­ki jajecz­ne będą nie­złym roz­wią­za­niem. Jaj­ko, daw­niej uwa­ża­ne za sym­bol życia, jest praw­dzi­wą bom­bą wita­mi­no­wą, a ponad­to… czy­taj wię­cej Kotle­ci­ki jajecz­ne z kieł­ka­mi psze­ni­cy i buraczkami

Makaron z sosem mięsnym

Makaron z sosem mięsnym

Maka­ron z sosem mię­snym to zna­ko­mi­ta potra­wa, któ­rą lubię sobie zaser­wo­wać na cięż­ką kola­cję, zwłasz­cza gdy wiem, że cze­ka­ją mnie jesz­cze dłu­gie godzi­ny “sie­dze­nia”, zanim… czy­taj wię­cej Maka­ron z sosem mięsnym

Ziołowa potrawka z kurczaka na talerzu

Ziołowa potrawka z kurczaka

Potraw­ka z kur­cza­ka z ser­ka­mi zio­ło­wy­mi to danie wybit­nie pro­ste, ale jed­no­cze­śnie smacz­ne, dość cięż­ko­straw­ne. Potra­fi zaklaj­stro­wać więc nie dziw­my się, jeże­li nie damy rady zjeść por­cji… czy­taj wię­cej Zio­ło­wa potraw­ka z kurczaka