Szpinak z czosnkiem, jajkiem i makaronem

Szpi­nak z czosn­kiem, jaj­kiem i maka­ro­nem to jed­na z naj­prost­szych, a zara­zem naj­bo­gat­szych w skład­ni­ki odżyw­cze potraw. Mary­narz Popeye coś o tym wie 😉

Szpinak z czosnkiem jajkiem i makaronem

Szpi­nak jest warzy­wem przez jed­nych znie­na­wi­dzo­nym, przez innych uwiel­bia­nym, ze wzglę­du na swój spe­cy­ficz­ny smak i aro­mat. Jego walo­ry sma­ko­we dosko­na­le pod­kre­śla czo­snek, toteż poni­żej pre­zen­tu­ję szyb­ki prze­pis na szpi­nak z tą dosko­na­łą przyprawą.

Szpi­nak jest warzy­wem tanim w pro­duk­cji i dostęp­nym przez cały rok w róż­nych posta­ciach. Naj­czę­ściej spo­ty­ka­my szpi­nak świe­ży, w posta­ci całych liści lub roze­tek oraz sie­ka­ny szpi­nak mro­żo­ny, czy to w for­mie poje­dyn­cze­go wafla, czy bry­kie­tu, przy czym ten ostat­ni jest — moim zda­niem — dużo łatwiej­szy do obrób­ki i por­cjo­wa­nia, cho­ciaż zabie­ra nie­co wię­cej miej­sca w zamrażalniku.

Cie­ka­wost­ka

Szpi­nak jest eks­tre­mal­nie obfi­tym źró­dłem anty­ok­sy­dan­tów. Zawie­ra bar­dzo dużą ilość wita­mi­ny K — w 100g ugo­to­wa­ne­go z solą, wcze­śniej mro­żo­ne­go szpi­na­ku znaj­dzie­my 541µg co odpo­wia­da aż 676% prze­cięt­ne­go dzien­ne­go zapo­trze­bo­wa­nia! Ta sama ilość szpi­na­ku obfi­tu­je w wita­mi­nę A w ilo­ści 12061 IU (241%). Pomi­mo, że szpi­nak zawie­ra rów­nież spo­ro żela­za i wap­nia, mikro­ele­men­ty te wystę­pu­ją w sąsiedz­twie kwa­su fito­we­go (hek­sa­fos­fo­ra­nu ino­zy­to­lu) oraz kwa­su szcza­wio­we­go, któ­re znacz­nie utrud­nia­ją ich przy­swa­ja­nie. Zawar­tość szcza­wia­nów zmniej­sza się nie­co pod­czas obrób­ki ter­micz­nej szpinaku.

Składniki

 • 450g szpi­na­ku mro­żo­ne­go w brykiecie,
 • 3–4 ząb­ki czosnku,
 • 4–5 jajek (naj­le­piej L‑ek lub większych),
 • 1–2 łyż­ki śmie­ta­ny 18% (w osta­tecz­no­ści może być pół szklan­ki peł­ne­go mleka),
 • pła­ska łyżecz­ka warzyw­ka i odro­bi­na świe­żo mie­lo­ne­go pieprzu,
 • olej rze­pa­ko­wy,
 • 200g maka­ro­nu świderki,
 • woda i sól do goto­wa­nia makaronu.

Przyrządzamy szpinak z czosnkiem, jajkiem i makaronem

Maka­ron gotu­je­my w dwu‑, trzy­krot­nie więk­szej obję­to­ścio­wo ilo­ści oso­lo­nej wody. Jaj­ka gotu­je­my na twar­do (ok. 10 min.), po czym obie­ra­my i kro­imy na talar­ki za pomo­cą spe­cjal­nej kra­jal­ni­cy do jajek.

Szpi­nak wsy­pu­je­my do ron­del­ka na roz­grza­ny olej i dusi­my pod przy­kry­ciem aż bry­kie­ty cał­ko­wi­cie się “roz­pusz­czą”. Do szpi­na­ku doda­je­my śmie­ta­nę, obra­ne i prze­ci­śnię­te przez pra­skę ząb­ki czosn­ku i dopra­wia­my do sma­ku warzyw­kiem oraz pie­przem. Szpi­nak z czosn­kiem dusi­my jesz­cze przez kil­ka minut i poda­je­my z jaj­ka­mi i maka­ro­nem. Smacznego!

Szpinak z czosnkiem, jajkiem i makaronem
Szpi­nak z czosn­kiem, jaj­kiem i makaronem
Szpi­nak to ulu­bio­ne warzy­wo mary­na­rza Popeya, któ­re dostar­cza mu zastrzyk ener­gii potrzeb­nej do wal­ki o swo­ją lubą. Z tego prze­pi­su dowiesz się jak przy­rzą­dzić pysz­ny szpi­nak z czosn­kiem, jaj­kiem i zakrę­co­nym makaronem.

Inni trafili tutaj szukając

 • szpi­nak z makaronem
 • maka­ron ze szpi­na­kiem i jajkiem
 • szpi­nak z jajkiem
 • szpi­nak z jaj­kiem i makaronem

1 przemyślenie na temat “Szpinak z czosnkiem, jajkiem i makaronem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.