Musli z jogurtem kawowym

Musli z jogur­tem kawo­wym to szyb­ka, dość kalo­rycz­na, słod­ka prze­ką­ska, obfi­tu­ją­ca w natu­ral­ne wita­mi­ny i mine­ra­ły zawar­te w baka­liach, któ­rych uży­je­my do jej przy­rzą­dze­nia. Świet­nie nada­je się na prze­ką­skę w cią­gu dnia lub na lek­kie śniadanie.

Musli zosta­ło po raz pierw­szy wpro­wa­dzo­ne w oko­li­cach roku 1900 przez szwaj­car­skie­go leka­rza Maxi­mi­lia­na Bir­cher-Ben­ne­ra, jako nie­od­łącz­ny ele­ment zdro­wej die­ty pacjen­tów jego szpi­ta­la. Muesli, wg Wiki­pe­dii skła­da­ło się z:

 • 1 łyż­ki sto­ło­wej płat­ków owsia­nych nama­cza­nych przez noc w 2–3 łyż­kach wody,
 • 1 łyż­ki sto­ło­wej soku z cytryny,
 • 1 łyż­ki sto­ło­wej śmie­tan­ki (pier­wot­nie skon­den­so­wa­ne­go mle­ka — ze wzglę­dów higienicznych),
 • 20 dag jabłka.

Opcjo­nal­nie do tego zesta­wu doda­wa­no łyż­kę orzesz­ków lub mig­da­łów. Poni­żej pre­zen­tu­ję moją bar­dziej uroz­ma­ico­ną i nie­co mniej zdro­wą — ze wzglę­du na zawar­tość sło­dzo­ne­go jogur­tu kawo­we­go — wersję.

Składniki na musli z jogurtem płatki owsiane pszenne orkiszowe rodzynki pestki dyni siemię lniane łuskane nasiona słonecznika jogurt kawowy

Składniki na musli z jogurtem

 • jogurt kawo­wy — 1 opa­ko­wa­nie (ok. 300 g),
 • płat­ki pszen­ne — 2 czu­ba­te łyżeczki,
 • płat­ki owsia­ne — 2 czu­ba­te łyżeczki,
 • płat­ki orki­szo­we — 2 czu­ba­te łyżeczki,
 • rodzyn­ki — solid­na łyżka,
 • pest­ki dyni — jak wyżej,
 • sie­mię lnia­ne — pół łyżeczki,
 • łuska­ne nasio­na sło­necz­ni­ka — 1 czu­ba­ta łyżeczka,

Wszyst­kie skład­ni­ki dokład­nie mie­sza­my i… zaja­da­my 🙂 W przy­pad­ku bra­ku, któ­rychś płat­ków, spo­koj­nie moż­na dać po 3 łyżecz­ki każ­de­go z dwóch rodza­jów. Może być nawet jeden rodzaj, choć aku­rat płat­ki owsia­ne, w moim pry­wat­nym odczu­ciu, są dosyć “mącz­ne” i muli­ste, więc lepiej żeby to były płat­ki pszen­ne bądź orki­szo­we. Z ilo­ścią płat­ków też może­my eks­pe­ry­men­to­wać. Dla mnie te 6 łyże­czek jest war­to­ścią opty­mal­ną i musli z jogur­tem nie wycho­dzi ani za rzad­kie, ani za gęste. Jest w sam raz 🙂

Jeśli ktoś wolał­by wer­sję die­te­tycz­ną, to pro­po­nu­ję zastą­pić jogurt kawo­wy, jogur­tem natu­ral­nym. Nie będzie to co praw­da ten sam smak, ale zaosz­czę­dzi­my spo­ro na kalo­rycz­no­ści. Cał­kiem nie­źle spraw­dza się też wła­sny jogurt owo­co­wy, na bazie jogur­tu natu­ral­ne­go i nie­du­żej ilo­ści dże­mi­ku, czy powideł.

Musli z jogurtem kawowym

Smacz­ne­go! Jeśli musli z jogur­tem kawo­wym Ci sma­ko­wa­ło, daj pro­szę łap­kę w górę.

Muesli z jogurtem kawowym
Muesli z jogur­tem kawowym
Musli z jogur­tem kawo­wym, obfi­tu­ją­ce w wita­mi­ny i mikro­ele­men­ty zawar­te w baka­liach to dosko­na­ła pro­po­zy­cja na szyb­kie, lek­kie i ener­ge­tycz­ne śniadanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.