Tag: kasza gryczana

Kasza gryczana

Kasza gry­cza­na to pro­dukt spo­żyw­czy otrzy­my­wa­ny z ziar­nia­ków Gry­ki zwy­czaj­nej (Fago­py­rum escu­len­tum Moench). Otrzy­mu­je się ją w nie­zbyt skom­pli­ko­wa­nym pro­ce­sie tech­no­lo­gicz­nym, na któ­ry skła­da­ją się: oczysz­cza­nie, pra­że­nie i krót­ko­trwa­łe nasy­ca­nie parą wod­ną, leża­ko­wa­nie, sor­to­wa­nie, obłu­ski­wa­nie, sor­to­wa­nie kaszy gry­cza­nej, usu­wa­nie łuski, ponow­ne sor­to­wa­nie i w koń­cu konfekcjonowanie.

Dzię­ki pro­ce­so­wi pra­że­nia, kasza zysku­je spe­cy­ficz­ny, inten­syw­ny aro­mat i brą­zo­wa­wy kolor. Spo­ty­ka­na jest też kasza gry­cza­na nie­pra­żo­na o zabar­wie­niu zielonkawym.

Wartości odżywcze kaszy gryczanej

Kasza gry­cza­na cha­rak­te­ry­zu­je się dość wyso­ką zawar­to­ścią dobre­go jako­ścio­wo biał­ka — 8–13% w zależ­no­ści od odmia­ny, oraz jed­no- i wie­lo­nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych (ok. 2–3%). Nie­ste­ty kasza łama­na cechu­je się znacz­nie niż­szą zawar­to­ścią zarów­no biał­ka jak i tłusz­czu. “Hrecz­ka” jest dosko­na­łym źró­dłem mikro­ele­men­tów, z któ­rych naj­waż­niej­sze znaj­du­ją się na liście poniżej.

Minerały w kaszy gryczanej (pod względem zalecanego dziennego spożycia w 100 g kaszy)

  • man­gan — 1.3 mg (65%),
  • magnez — 231 mg (58%),
  • miedź — 1.1 mg (55%),
  • fos­for — 347 mg (35%),
  • cynk — 2.4 mg (16%),
  • potas — 460 mg (13%).

Pol­ska znaj­du­je się (zarów­no pod wzglę­dem powierzch­ni upraw jak i tona­żu) w pierw­szej dzie­siąt­ce państw upra­wia­ją­cych gry­kę. Kasza gry­cza­na jest bar­dzo war­to­ścio­wym pro­duk­tem spo­żyw­czym, na zasto­so­wa­nie któ­re­go przy­kła­dy znaj­dziesz poniżej.

Drożdżowe bułeczki z kaszą gryczaną i ziemniakami

Drożdżowe bułeczki z kaszą i ziemniakami

Droż­dżo­we bułecz­ki z kaszą i ziem­nia­ka­mi to mariaż słod­kie­go cia­sta, z wytraw­nym, ziar­ni­stym nadzie­niem. Naj­le­piej sma­ku­ją jesz­cze gorą­ce, po leciut­kim przestudzeniu 🙂

Bitki wieprzowe z cebulą kaszą gryczaną i sałatą

Bitki wieprzowe z cebulą, kaszą gryczaną i sałatą

Bit­ki wie­przo­we z cebul­ką to jed­na z naj­prost­szych potraw pod słoń­cem. Przy­go­to­wu­je się je rów­nie łatwo jak kotle­ty scha­bo­we, a może nawet nie­co prościej.

Groch z kaszą gryczaną i cebulką

Groch z kaszą gryczaną i cebulką

Groch z kaszą gry­cza­ną i cebul­ką to wybit­nie pro­sta i jed­no­cze­śnie pożyw­na potra­wa, na dłu­go pozo­sta­wia­ją­ca uczu­cie syto­ści. Świet­nie nada­je się na śnia­da­nie, ale po pod­grza­niu, goto­wa­na poprzed­nie­go… czy­taj wię­cej Groch z kaszą gry­cza­ną i cebulką

Tuńczyk z kaszą gryczaną i cebulą - szybkie śniadanie na ciepło

Szybkie śniadanie — tuńczyk z kaszą gryczaną

Jestem zde­cy­do­wa­nie fanem śnia­da­nia na cie­pło. Nic tak nie sta­wia na nogi, jak gorą­cy posi­łek z rana. Nie­ste­ty nie zawsze jest czas, aby go przy­rzą­dzić. Dzi­siaj zro­bi­łem… czy­taj wię­cej Szyb­kie śnia­da­nie — tuń­czyk z kaszą gryczaną

Hreczniaki - kotlety z kaszy gryczanej z twarogiem i sos pieczarkowy

Hreczniaki — kotlety z kaszy gryczanej z twarogiem i sos pieczarkowy

Hrecz­nia­ki (hrecz­ki) to nie­wy­szu­ka­na potra­wa mają­ca korze­nie w kuch­ni regio­nal­nej Kre­sów Wschod­nich. Są to kotle­ty z kaszy gry­cza­nej — zwa­nej hrecz­ką (po ukra­iń­sku: гречка, po bia­ło­ru­sku: грэчка) — z twa­ro­giem… czy­taj wię­cej Hrecz­nia­ki — kotle­ty z kaszy gry­cza­nej z twa­ro­giem i sos pieczarkowy

Jajecznica z kaszą gryczaną i kiełkami pszenicy

Jajecznica z kaszą gryczaną i kiełkami pszenicy

Do nie­daw­na byłem zago­rza­łym prze­ciw­ni­kiem kieł­ków (z wyjąt­kiem rze­żu­chy). No bo jak to tak — facet i kieł­ki? To się po pro­stu nijak nie doda­je. Kieł­ki zawsze koja­rzy­ły mi się z zasu­szo­ny­mi oso­ba­mi… czy­taj wię­cej Jajecz­ni­ca z kaszą gry­cza­ną i kieł­ka­mi pszenicy

Puree ziemniaczane z kaszą gryczaną, jajecznicą i tarte buraczki ćwikłowe

Puree ziemniaczane z kaszą gryczaną

Puree ziem­nia­cza­ne z kaszą gry­cza­ną to smacz­ne uroz­ma­ice­nie posił­ku, zastę­pu­ją­ce zwy­czaj­ne tłu­czo­ne ziem­nia­ki. Dzię­ki zawar­to­ści kaszy gry­cza­nej sta­no­wi cał­kiem nie­złe źró­dło błon­ni­ka… czy­taj wię­cej Puree ziem­nia­cza­ne z kaszą gryczaną