Jajecznica z kaszą gryczaną i kiełkami pszenicy

Do nie­daw­na byłem zago­rza­łym prze­ciw­ni­kiem kieł­ków (z wyjąt­kiem rze­żu­chy). No bo jak to tak — facet i kieł­ki? To się po pro­stu nijak nie doda­je. Kieł­ki zawsze koja­rzy­ły mi się z zasu­szo­ny­mi oso­ba­mi nie tyka­ją­cy­mi mię­sa. Źle mi się kojarzyły…

Jakiś czas temu ogar­ną­łem — że tak to nazwę — książ­kę Ire­ny Gumow­skiej i prof. Julia­na Alek­san­dro­wi­cza pod tytu­łem “Kuch­nia i medy­cy­na”. Z niej to dowie­dzia­łem się mię­dzy inny­mi, że kieł­ki psze­ni­cy są praw­dzi­wą skarb­ni­cą wita­min, przede wszyst­kim jed­nak obfi­tu­ją w alfa toko­fe­rol czy­li wita­mi­nę E. Według powyż­szej książ­ki w kieł­kach prze­ni­cy jest tej wita­mi­ny aż 27 mg%, czy­li — teo­re­tycz­nie — 100g kieł­ków powin­no z nad­wyż­ką zaspo­ko­ić dzien­ne zapo­trze­bo­wa­nie na wita­mi­nę E.

Pomy­śla­łem: cze­mu nie spró­bo­wać, sko­ro to takie zdro­we? Kieł­ki rosły sobie jakieś 4–5 dni. Po dro­dze część zia­ren sple­śnia­ła, więc zaszczy­ci­ła swo­ją obec­no­ścią kosz na śmie­ci. Pod­sze­dłem do kieł­ków odro­bi­nę scep­tycz­nie, bo spo­dzie­wa­łem się, że przy pierw­szym prze­gry­zie­niu po pro­stu wykrę­cą mi ryj…

Kiełki pszenicy w jajecznicy z kaszą gryczaną

Bar­dzo sym­pa­tycz­nie się roz­cza­ro­wa­łem, bo oka­za­ło się, że kieł­ki psze­ni­cy są sło­dziut­kie, nie­co podob­ne w sma­ku do świe­że­go, zie­lo­ne­go grosz­ku i tro­chę włók­ni­sto — chru­pią­ce. Śpie­szę z prze­pi­sem na smacz­ny, pożyw­ny, cie­pły i do tego nie­wy­ma­ga­ją­cy, lek­ki posi­łek, któ­rym jest: jajecz­ni­ca z kaszą gry­cza­ną i kieł­ka­mi psze­ni­cy wła­śnie. Według mnie świet­nie nada się na śnia­da­nie, zwłasz­cza to dru­gie (spraw­dzo­ne!).

Składniki

 • 75 g kaszy gryczanej,
 • 4 jaj­ka kurze,
 • 50 g kieł­ków pszenicy,
 • sól, warzyw­ko oraz pieprz mie­lo­ny, świeży,
 • olej rze­pa­ko­wy.

Kaszę gry­cza­ną wsy­pu­je­my do nie­du­że­go ron­del­ka, zale­wa­my dwu­krot­nie więk­sza ilo­ścią wody, doda­je­my dosłow­nie 1/3 łyżecz­ki warzyw­ka i gotu­je­my na wol­nym ogniu do cza­su, aż kasza wpi­je wodę i zmięk­nie. Jaj­ka wbi­ja­my na roz­grza­ny na patel­ni olej rze­pa­ko­wy i pozwa­la­my ściąć się naj­pierw biał­ku — mie­sza­jąc deli­kat­nie, żeby nie roz­ba­brać żół­tek — a następ­nie samym żółt­kom, wte­dy już inten­syw­nie mie­sza­jąc i dopra­wia­jąc jajecz­ni­cę do sma­ku solą i świe­żo zmie­lo­nym pie­przem. Na koniec do zawar­to­ści patel­ni dosy­pu­je­my ugo­to­wa­ną kaszę i roz­drob­nio­ne kieł­ki, dokład­nie mie­sza­my i prze­sy­pu­je­my do miseczki.

Jajecznica z kaszą gryczaną i kiełkami pszenicy

Smacz­ne­go! Jeśli prze­pis Ci się spodo­bał daj, pro­szę, łap­kę w górę 🙂

Jajecznica z kaszą gryczaną i kiełkami pszenicy
Jajecz­ni­ca z kaszą gry­cza­ną i kieł­ka­mi pszenicy
Jajecz­ni­ca z kaszą gry­cza­ną i kieł­ka­mi psze­ni­cy to smacz­ny i pożyw­ny posi­łek na cie­pło. Jest dość lek­ki, więc nie­źle nada się na dru­gie śniadanie.
Skład­ni­ki:
 • 7,5 dag kaszy gryczanej
 • 4 jaj­ka kurze
 • 5 dag skieł­ko­wa­nej pszenicy
 • sól, warzyw­ko oraz świe­żo mie­lo­ny pieprz
 • olej rze­pa­ko­wy

Inni trafili tutaj szukając

 • jajecz­ni­ca z kaszą gryczaną

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.