Bitki wieprzowe z cebulą, kaszą gryczaną i sałatą

Bit­ki wie­przo­we z cebul­ką to jed­na z naj­prost­szych potraw pod słoń­cem. Przy­go­to­wu­je się je rów­nie łatwo jak kotle­ty scha­bo­we, a może nawet nie­co prościej.

Do przy­go­to­wa­nia nasze­go mię­sne­go spe­cja­łu śmia­ło może­my użyć scha­bu, więc jeśli nie chce­my się bawić w panie­ro­wa­nie kotle­tów, bit­ki wie­przo­we będą tra­fio­nym wyborem.

Składniki na bitki wieprzowe z cebulą

 • 2 pla­stry scha­bu (razem ok. 200 g),
 • 2 spo­re cebule,
 • kil­ka łyżek mąki pszen­nej (do opró­sze­nia bitek),
 • sól mor­ska i czo­snek gra­nu­lo­wa­ny oraz świe­żo mie­lo­ny, czar­ny pieprz,
 • olej rze­pa­ko­wy (do smażenia).

Dodatki “węglowodanowe”

 • 100 g kaszy gryczanej,
 • 3–4 liście sałaty,
 • 2–3 łyż­ki jogur­tu naturalnego,
 • 1 lek­ko czu­ba­ta łyżecz­ka cukru trzcinowego.

Przygotowujemy bitki

Schab roz­bi­ja­my tłucz­kiem na dość cien­kie pla­stry. Jeśli wyj­dą dużo więk­sze niż powierzch­nia dam­skiej dło­ni, każ­dy może­my podzie­lić na 2–3 mniej­sze kawał­ki. W ten spo­sób będzie je łatwiej prze­wra­cać na patel­ni. Tro­chę się zbie­gną pod­czas sma­że­nia i sta­ną grub­sze. Bit­ki wie­przo­we nacie­ra­my z każ­dej stro­ny przy­pra­wa­mi: dużą ilo­ścią suszo­ne­go czosn­ku, szczyp­tą soli i świe­żo mie­lo­nym pie­przem w ilo­ści kil­ku obro­tów młyn­ka. Na koniec schab porząd­nie opró­sza­my mąką pszen­ną. Może­my go też w niej rów­no­mier­nie “wyta­plać”.

Smażymy bitki i cebulę

Bit­ki wie­przo­we sma­ży­my na roz­grza­nym na patel­ni ole­ju do porząd­ne­go przy­ru­mie­nie­nia z oby­dwu stron, prze­wra­ca­jąc od cza­su do cza­su. W mię­dzy­cza­sie obie­ra­my cebu­lę i kro­imy w nie­zbyt gru­be talar­ki. Mogą być też piór­ka lub grub­sza kost­ka — co kto woli, ja zazwy­czaj pre­fe­ru­ję talar­ki, bo ład­nie wyglą­da­ją. Aku­rat na zdję­ciu poni­żej jest kost­ka, ale umów­my się, że to jed­nost­ko­wy przypadek.

Cebu­lę może­my sma­żyć dwo­ja­ko. Może­my zdjąć z patel­ni pod­sma­żo­ne bit­ki na oddziel­ny talerz, i dorzu­cić je pod koniec sma­że­nia cebu­li, albo sma­żyć rów­no­cze­śnie “docho­dzą­ce” bit­ki i cebu­lę. Jeśli patel­nia jest duża (a moja jest ogrom­na), zazwy­czaj nie roz­grze­wa się rów­no­mier­nie na całej powierzch­ni — wystę­pu­ją miej­sca cie­plej­sze i chłod­niej­sze. Na goręt­szą część wsy­pu­je­my cebu­lę do usma­że­nia, a na chłod­niej­szą prze­su­wa­my bit­ki. W ten spo­sób bit­ki będą cały czas pod­grze­wa­ne i będą “kru­szeć”, a tuż obok będzie się sma­żyć wybor­na cebul­ka. Gdy ta ostat­nia już się zezło­ci, ukła­da­my na niej bit­ki i dusi­my wszyst­ko pod przy­kry­ciem przez kil­ka — kil­ka­na­ście minut na małym ogniu. Część cebul­ki war­to dać na wierzch bitek, żeby dobrze “nasą­czyć” je aromatem.

Bitki wieprzowe z cebula kasza gryczana i sałata

Usma­żo­ne i pod­du­szo­ne bit­ki wie­przo­we poda­je­my z ugo­to­wa­ną na syp­ko kaszą gry­cza­ną i surów­ką zro­bio­ną z rwa­nej sała­ty z jogur­tem natu­ral­nym i cukrem trzci­no­wym. Smacznego!

Bitki wieprzowe z cebulą
Bit­ki wie­przo­we z cebulą

Por­cji: 2

Skład­ni­ki:
 • 2 pla­stry schabu
 • 2 cebu­le
 • kil­ka łyżek mąki pszennej
 • sól mor­ska i czo­snek gra­nu­lo­wa­ny oraz świe­żo mie­lo­ny, czar­ny pieprz
 • olej rze­pa­ko­wy

5 przemyśleń na temat “Bitki wieprzowe z cebulą, kaszą gryczaną i sałatą

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.