Biała kiełbasa z kaszą jaglaną i mizerią

Dziś pre­zen­tu­ję prze­pis na pro­sty obiad, przy któ­rym zbyt­nio się nie namę­czy­my: bia­łą kieł­ba­sę z kaszą jagla­ną i mizerią.

Przepis na obiad (dla jednej osoby)

 • 3 cien­kie bia­łe kieł­ba­ski (parzo­ne),
 • 1 dorod­na cebula,
 • 1 łyż­ka masła,
 • 75 g kaszy jaglanej,
 • ok. 100 g ogórka,
 • ok. 100 g pomidora,
 • 1 łyż­ka śmie­ta­ny lub jogur­tu naturalnego,
 • świe­żo mie­lo­ny, czar­ny pieprz, cukier trzci­no­wy i sól oraz 1/4 łyżecz­ki warzywka.

Biała kiełbasa z kaszą jaglaną i mizerią

 1. Kaszę jagla­ną gotu­je­my z warzyw­kiem w dwu­krot­nie więk­szej obję­to­ścio­wo ilo­ści wody. Kasza gotu­je się bar­dzo szyb­ko, więc czę­sto zaglą­daj­my do niej, aby się nie przypaliła.
 2. Cebu­lę obie­ra­my i kro­imy w kost­kę; opró­szo­ną solą i cukrem sma­ży­my na maśle do zeszkle­nia. Dorzu­ca­my bia­łe kieł­ba­ski i sma­ży­my dalej, tym razem pod przy­kry­ciem, aż się tro­chę przy­ru­mie­nią. Jeśli cebu­la zaczy­na zbyt­nio się przy­ru­mie­niać, prze­suń­my ją na część patel­ni nie­omy­wa­ną bez­po­śred­nio przez pło­mień. Może­my patel­nię prze­su­nąć na pal­ni­ku tak, aby w czę­ści nad nim sma­ży­ły się kieł­ba­ski, a na chłod­niej­szej stro­nie “docho­dzi­ła” cebulka.
 3. Ogó­rek i pomi­dor myje­my, kro­imy w kost­kę i mie­sza­my ze śmie­ta­ną lub jogur­tem natu­ral­nym. Dopra­wia­my do sma­ku solą i świe­żo zmie­lo­nym, czar­nym pie­przem (taki naj­le­piej pachnie).
 4. Zaja­da­my się. Praw­da, że pro­ściut­ki obiad?

Tylko dla dociekliwych

Zupeł­nie natu­ral­na bia­ła kieł­ba­sa jest wyjąt­ko­wo nie­trwa­ła, gdyż nie zawie­ra kon­ser­wan­tów. Stąd też bie­rze się jej sza­ry kolor po ugotowaniu.

W przy­pad­ku, gdy po ugo­to­wa­niu zawar­tość kieł­ba­sek pozo­sta­je różo­wa­wa, suge­ru­je to, że pod­da­no ją peklo­wa­niu z udzia­łem soli takich jak np. azo­tyn sodu lub azo­tyn pota­su. Są to kon­ser­wan­ty, któ­re reagu­jąc w żołąd­ku z pro­duk­ta­mi roz­kła­du bia­łek, mogą two­rzyć te nitro­zo­ami­ny, któ­re są sub­stan­cja­mi kar­cy­no­gen­ny­mi (rako­twór­czy­mi).

Źródła

 1. https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82a_kie%C5%82basa
 2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Azotyn_sodu
 3. https://pl.wikipedia.org/wiki/Azotyn_potasu

3 przemyślenia na temat “Biała kiełbasa z kaszą jaglaną i mizerią

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.