Kalkulator WHR & WHtR

Kal­ku­la­tor WHR i WHtR to kom­plek­so­we narzę­dzie do szyb­kie­go okre­śla­nia dys­try­bu­cji tkan­ki tłusz­czo­wej w orga­ni­zmie. Kal­ku­la­tor ten pozwa­la okre­ślić, czy mamy do czy­nie­nia z syl­wet­ką typu grusz­ka czy syl­wet­ką typu jabłko.

WHR = 0.00
WHtR = 0.00
Komen­tarz do wyniku

Wpro­wadź war­to­ści obwo­dów talii oraz bio­der, wzro­stu i wiek do poniż­szych pól. Po klik­nię­ciu przy­ci­sku kal­ku­la­tor WHR & WHtR onli­ne obli­czy wskaź­ni­ki dys­try­bu­cji tkan­ki tłusz­czo­wej: WHR (ang. waist-hip ratio) i WHtR (ang. waist-to-height ratio) oraz wyświe­tli się rysu­nek, obra­zu­ją­cy w jakich zakre­sach się znajdują.

Obwód talii w [cm]

Obwód bio­der w [cm]

Wzrost w [cm]

Wybierz płeć:
Kobieta
Mężczyzna

Wskaź­ni­ki WHRWHtR dostar­cza­ją wie­dzy na temat jak roz­kła­da się tkan­ka tłusz­czo­wa w orga­ni­zmie czło­wie­ka. Jeśli cia­ło ma skłon­ność do maga­zy­no­wa­nia zapa­sów w obsza­rze ud i poślad­ków, mówi­my o syl­wet­ce typu grusz­ka. Kal­ku­la­tor WHR & WHtR ozna­cza ten wynik kolo­rem jasno­ró­żo­wym (kobie­ty) lub jasno­nie­bie­skim (męż­czyź­ni). W przy­pad­ku, gdy tkan­ka tłusz­czo­wa jest odkła­da­na głów­nie w obrę­bie jamy brzusz­nej, mamy do czy­nie­nia z syl­wet­ką typu jabł­ko (kolo­ry odpo­wied­nio: ciem­no­ró­żo­wy i ciem­no­nie­bie­ski). Nie­ste­ty, ten dru­gi typ budo­wy, w przy­pad­ku oty­ło­ści, wią­że się ze zwięk­szo­nym ryzy­kiem wystą­pie­nia cho­rób ukła­du krą­że­nia, meta­bo­licz­nych, a nawet scho­rzeń doty­ka­ją­cych narząd ruchu. Cie­ka­wost­ką jest, że WHR=0,7 dla kobiet oraz WHR=0,9 dla męż­czyzn jest sil­nie sko­re­lo­wa­ne z ogól­nie dobrym zdro­wiem, a oso­by o takich pro­por­cjach są uwa­ża­ne za naja­trak­cyj­niej­sze fizycz­nie (w naszym krę­gu kul­tu­ro­wym). Taki wynik kal­ku­la­tor WHR i WHtR ozna­cza jaskra­wo­zie­lo­nym kolo­rem. Wię­cej o WHR możesz dowie­dzieć się z rapor­tu WHO. Ponad­to z ana­liz wyni­ka, że war­to utrzy­my­wać wskaź­nik WHtR poni­żej war­to­ści 0,5.

3 przemyślenia na temat “Kalkulator WHR & WHtR

  1. Lol. Według tego bmi mam nad­wa­gę. Co praw­da przy­ty­łam ostat­nio 3 kg, ale bez przesady.:’(

  2. Kal­ku­la­tor nie moze wyzna­czyc kształ­tu cia­ła nie zna­jac tez obwo­du klat­ki pier­sio­wej lub ramion

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.