Tag: śmietana i śmietanka

Śmietana i śmietanka

Śmie­tan­ka (słod­ka śmie­ta­na) jest nabia­ło­wym pro­duk­tem spo­żyw­czym otrzy­my­wa­nym w pro­ce­sie odwi­ro­wa­nia mle­ka. W domo­wych warun­kach moż­na otrzy­mać ją odsta­wia­jąc peł­ne mle­ko kro­wie na pewien czas, aby ule­gło roz­dzie­le­niu. Gór­na, gęst­sza war­stwa, któ­rą zbie­ra się łyż­ką do oddziel­ne­go naczy­nia, to wła­śnie śmie­tan­ka.

Śmie­ta­na (kwa­śna śmie­ta­na) to śmie­tan­ka pod­da­na pro­ce­so­wi fer­men­ta­cji mle­ko­wej, co pro­wa­dzi do jej zakwa­sze­nia i zgęst­nie­nia pro­duk­tu. W pro­duk­cji prze­my­sło­wej do tak otrzy­ma­nej śmie­ta­ny dla popra­wie­nia jej cech orga­no­lep­tycz­nych, doda­je się cza­sem zagęst­ni­ki i sta­bi­li­za­to­ry, takie jak: guma guar, pek­ty­ny, skro­bia czy mącz­ka chle­ba świę­to­jań­skie­go.

Pod­czas zaku­pów koniecz­nie nale­ży zwra­cać bacz­ną uwa­gę na skład na opa­ko­wa­niu, bo może się oka­zać, że zamiast śmie­ta­ny do koszy­ka wło­ży­li­śmy miks tłusz­czo­wy, któ­ry śmie­ta­ną nie jest.

Cia­sto ze szpi­na­kiem wystę­pu­je w nie­zli­czo­nych warian­tach. Prze­cze­su­jąc Inter­net naj­czę­ściej moż­na zetknąć się z zie­lo­ny­mi cia­sta­mi szpi­na­ko­wy­mi rodza­ju “leśne runo”, któ­re upstrzo­ne są czer­wo­ny­mi osnów­ka­mi gra­na­tu. W tym prze­pi­sie zasto­so­wa­nie gra­na­tu pomi­nię­to, a powierzch­nia cia­sta przy­po­mi­na żywo­zie­lo­ny, soczy­sty mech i poro­sty.

Tagi: , ,

Miesna zupa pomidorowa z kluskami lanymi i warzywami

Zupa pomi­do­ro­wa z klu­ska­mi lany­mi i “wkład­ką” z mię­sa. Na co dzień nie prak­ty­ku­ję takich zwy­cza­jów, bo i zupy jadam dość rzad­ko, ale jeśli już się zda­rzy zawsze sta­ram się, aby były tre­ści­we.

Tagi: , , , , , , , ,

Oponki - pączki z dziurką

Opon­ki — nie­zdro­we, tuczą­ce, stre­su­ją­ce, ale nie­ziem­sko pysz­ne. Rodzaj cia­sta bez pie­cze­nia, z kru­chą, zru­mie­nio­ną sko­rup­ką i miod­nie roz­pły­wa­ją­cym się wnę­trzem. Daj się sku­sić na mini pącz­ki z dziur­ką.

Tagi: , , , , ,

Faworki czyli chrust - smażone ciasteczka

Fawor­ki zwa­ne też chru­stem to tra­dy­cyj­ne, sma­żo­ne cia­stecz­ka, spo­ży­wa­ne naj­czę­ściej w tłu­sty czwar­tek lub na ostat­ki. Co praw­da tłu­sty czwar­tek już daw­no za nami i bli­żej do świąt Boże­go Naro­dze­nia, niż do Wiel­ka­no­cy, ale te cia­stecz­ka są tak pysz­ne, że gosz­czą na naszym sto­le wie­lo­krot­nie w cią­gu roku.

Tagi: , , , ,

Szpinak z czosnkiem jajkiem i makaronem

Szpi­nak z czosn­kiem, jaj­kiem i maka­ro­nem to jed­na z naj­prost­szych, a zara­zem naj­bo­gat­szych w skład­ni­ki odżyw­cze potraw. Mary­narz Popeye coś o tym wie 😉 Inni tra­fi­li tutaj szukającszpi­nak z maka­ro­nemmaka­ron ze szpi­na­kiem i jaj­kiemszpi­nak z jaj­kiemszpi­nak z jaj­kiem i maka­ro­nem

Tagi: , , ,