Tag: śmietana i śmietanka

Śmietana i śmietanka

Śmie­tan­ka (słod­ka śmie­ta­na) jest nabia­ło­wym pro­duk­tem spo­żyw­czym otrzy­my­wa­nym w pro­ce­sie odwi­ro­wa­nia mle­ka. W domo­wych warun­kach moż­na otrzy­mać ją odsta­wia­jąc peł­ne mle­ko kro­wie na pewien czas, aby ule­gło roz­dzie­le­niu. Gór­na, gęst­sza war­stwa, któ­rą zbie­ra się łyż­ką do oddziel­ne­go naczy­nia, to wła­śnie śmietanka.

Śmie­ta­na (kwa­śna śmie­ta­na) to śmie­tan­ka pod­da­na pro­ce­so­wi fer­men­ta­cji mle­ko­wej, co pro­wa­dzi do jej zakwa­sze­nia i zgęst­nie­nia pro­duk­tu. W pro­duk­cji prze­my­sło­wej do tak otrzy­ma­nej śmie­ta­ny dla popra­wie­nia jej cech orga­no­lep­tycz­nych, doda­je się cza­sem zagęst­ni­ki i sta­bi­li­za­to­ry, takie jak: guma guar, pek­ty­ny, skro­bia czy mącz­ka chle­ba świętojańskiego.

Pod­czas zaku­pów koniecz­nie nale­ży zwra­cać bacz­ną uwa­gę na skład na opa­ko­wa­niu, bo może się oka­zać, że zamiast śmie­ta­ny do koszy­ka wło­ży­li­śmy miks tłusz­czo­wy, któ­ry śmie­ta­ną nie jest.

Tort truskawkowy z bitą śmietaną na cieście biszkoptowym

Tort truskawkowy z bitą śmietaną i Mascarpone

Pożyw­ny tort tru­skaw­ko­wy na spo­dzie bisz­kop­to­wym z puszy­stą masą stwo­rzo­ną na bazie bitej śmie­tan­ki. Dzię­ki dodat­ko­wi ser­ka Mascar­po­ne dostar­czy spo­ro ener­gii, więc nie­źle nada­je… czy­taj wię­cej Tort tru­skaw­ko­wy z bitą śmie­ta­ną i Mascarpone

Ciasto ze szpinakiem i lekką masą twarogową

Cia­sto ze szpi­na­kiem wystę­pu­je w nie­zli­czo­nych warian­tach. Prze­cze­su­jąc Inter­net naj­czę­ściej moż­na zetknąć się z zie­lo­ny­mi cia­sta­mi szpi­na­ko­wy­mi rodza­ju “leśne runo”, któ­re upstrzo­ne są czer­wo­ny­mi… czy­taj wię­cej Cia­sto ze szpi­na­kiem i lek­ką masą twarogową

Miesna zupa pomidorowa z kluskami lanymi i warzywami

Mięsna zupa pomidorowa z kluskami lanymi i warzywami

Zupa pomi­do­ro­wa z klu­ska­mi lany­mi i “wkład­ką” z mię­sa. Na co dzień nie prak­ty­ku­ję takich zwy­cza­jów, bo i zupy jadam dość rzad­ko, ale jeśli już się zda­rzy zawsze sta­ram… czy­taj wię­cej Mię­sna zupa pomi­do­ro­wa z klu­ska­mi lany­mi i warzywami

Oponki - pączki z dziurką

Oponki — pączki z dziurką

Opon­ki — nie­zdro­we, tuczą­ce, stre­su­ją­ce, ale nie­ziem­sko pysz­ne. Rodzaj cia­sta bez pie­cze­nia, z kru­chą, zru­mie­nio­ną sko­rup­ką i miod­nie roz­pły­wa­ją­cym się wnę­trzem. Daj się sku­sić na mini… czy­taj wię­cej Opon­ki — pącz­ki z dziurką

Faworki czyli chrust - smażone ciasteczka

Faworki czyli chrust — smażone ciasteczka

Fawor­ki zwa­ne też chru­stem to tra­dy­cyj­ne, sma­żo­ne cia­stecz­ka, spo­ży­wa­ne naj­czę­ściej w tłu­sty czwar­tek lub na ostat­ki. Co praw­da tłu­sty czwar­tek już daw­no za nami i bli­żej… czy­taj wię­cej Fawor­ki czy­li chrust — sma­żo­ne ciasteczka

Szpinak z czosnkiem jajkiem i makaronem

Szpinak z czosnkiem, jajkiem i makaronem

Szpi­nak z czosn­kiem, jaj­kiem i maka­ro­nem to jed­na z naj­prost­szych, a zara­zem naj­bo­gat­szych w skład­ni­ki odżyw­cze potraw. Mary­narz Popeye coś o tym wie 😉 Inni tra­fi­li tutaj szukającszpi­nak z makaronemmaka­ron… czy­taj wię­cej Szpi­nak z czosn­kiem, jaj­kiem i makaronem

Hreczniaki - kotlety z kaszy gryczanej z twarogiem i sos pieczarkowy

Hreczniaki — kotlety z kaszy gryczanej z twarogiem i sos pieczarkowy

Hrecz­nia­ki (hrecz­ki) to nie­wy­szu­ka­na potra­wa mają­ca korze­nie w kuch­ni regio­nal­nej Kre­sów Wschod­nich. Są to kotle­ty z kaszy gry­cza­nej — zwa­nej hrecz­ką (po ukra­iń­sku: гречка, po bia­ło­ru­sku: грэчка) — z twa­ro­giem… czy­taj wię­cej Hrecz­nia­ki — kotle­ty z kaszy gry­cza­nej z twa­ro­giem i sos pieczarkowy

Makaron z sosem mięsnym

Makaron z sosem mięsnym

Maka­ron z sosem mię­snym to zna­ko­mi­ta potra­wa, któ­rą lubię sobie zaser­wo­wać na cięż­ką kola­cję, zwłasz­cza gdy wiem, że cze­ka­ją mnie jesz­cze dłu­gie godzi­ny “sie­dze­nia”, zanim… czy­taj wię­cej Maka­ron z sosem mięsnym

Schabowy z kurczaka z kartoflami i mizerią

Schabowy z kurczaka z ziemniakami i mizerią

Scha­bo­wy z kur­cza­ka”… tak… wiem jak to brzmi. W tym kotle­cie nie uświad­czy­my ani gra­ma świ­nia­ka. Nie­pod­wa­żal­ną jego zale­tą (kotle­ta a nie świ­nia­ka) jest kru­chość i deli­kat­ność, co szcze­gól­nie… czy­taj wię­cej Scha­bo­wy z kur­cza­ka z ziem­nia­ka­mi i mizerią