Mięsna zupa pomidorowa z kluskami lanymi i warzywami

Zupa pomi­do­ro­wa z klu­ska­mi lany­mi i “wkład­ką” z mię­sa. Na co dzień nie prak­ty­ku­ję takich zwy­cza­jów, bo i zupy jadam dość rzad­ko, ale jeśli już się zda­rzy zawsze sta­ram się, aby były treściwe.

Do ugo­to­wa­nia pysz­nej pomi­do­rów­ki zachę­ci­ła mnie moja lep­sza poło­wa. I to póź­nym wie­czo­rem! Tak więc po godzin­ce jedli­śmy bar­dzo sycą­cy, gorą­cy posi­łek. W sam raz na dobre spa­nie, nie ma co 😉

Cie­ka­wost­ka

Pomi­do­ry ze wzglę­du na zasto­so­wa­nie zali­cza­ne są do warzyw, jed­nak z czy­sto tech­nicz­ne­go punk­tu widze­nia, jadal­na część pomi­do­ra jest jak naj­bar­dziej owo­cem. Sze­ro­ko zna­nym fak­tem jest, że pomi­do­ry zawie­ra­ją liko­pen, sil­nie dzia­ła­ją­cy prze­ciw­u­tle­niacz, przy czym jest on dużo łatwiej przy­swa­jal­ny z prze­two­rów, niż z suro­wych owoców.

Mięsna zupa pomidorowa — składniki

 • 200 g pier­si z kur­cza­ka i 2 skrzydełka,
 • 400 g włosz­czy­zny (mniej wię­cej 2 mar­chew­ki, 1 pie­trusz­ka, 1/2 pora i 1/8 selera),
 • 190 g kon­cen­tra­tu pomi­do­ro­we­go 30% (śred­ni słoiczek),
 • 2 kost­ki rosołowe,
 • 1 czu­ba­ta łyżecz­ka warzywka,
 • 1 czu­ba­ta łyż­ka śmietany,
 • 3 czu­ba­te łyż­ki mąki pszen­nej 650,
 • 50g drob­no star­te­go, żół­te­go sera,
 • 1 jaj­ko M‑ka,
 • kil­ka łyżek mleka,
 • sól oraz świe­żo mie­lo­ny, czar­ny pieprz,
 • woda do goto­wa­nia (naj­waż­niej­szy skład­nik zupy, hehe — oko­ło 1,5 litra).

Treściwa zupa pomidorowa

File­ty z kur­cza­ka i skrzy­deł­ka, zale­wa­my wodą, doda­je­my 2 kost­ki roso­ło­we (nie­któ­rzy pew­nie stwier­dzą, że syf, ale ja tak nie uwa­żam) i gotu­je­my pod przy­kry­ciem do mięk­ko­ści, ok. 20–30 min.

Żeby zupa pomi­do­ro­wa była rze­czy­wi­ście mię­sna, musi­my się tro­chę nagim­na­sty­ko­wać. W tym celu skrzy­deł­ka wycią­ga­my i oddzie­la­my mię­so od kości — te ostat­nie oczy­wi­ście wyrzu­ca­my. File­ty z kur­cza­ka kro­imy w kost­kę, lub może­my “roz­dzia­bać” łyż­ką na mniej­sze kawał­ki jesz­cze w garze (pole­cam — mniej robo­ty, a uro­dzi­we być nie muszą). Do wywa­ru doda­je­my obra­ne, umy­te i pokro­jo­ne w słup­ki: mar­chew­kę, pie­trusz­kę i seler (może być kro­jo­ny w kost­kę), pokro­jo­ne­go w talar­ki pora i gotu­je­my warzy­wa do mięk­ko­ści następ­ne kil­ka­na­ście minut. Gdy warzy­wa już docho­dzą, zupę zagęsz­cza­my łyż­ką śmie­ta­ny, łyż­ką mąki i całym kon­cen­tra­tem pomi­do­ro­wym roz­ro­bio­ny­mi w nie­wiel­kiej ilo­ści wody.

Cie­ka­wost­ka

Kon­cen­trat pomi­do­ro­wy doda­je­my na koń­cu goto­wa­nia, żeby unik­nąć utra­ty wraż­li­wej na pod­wyż­szo­ną tem­pe­ra­tu­rę wita­mi­ny C.

Kluski lane

Dokład­nie mie­sza­my w misecz­ce 2 czu­ba­te łyż­ki mąki, 1 jaj­ko, 5 dag star­te­go drob­no sera, szczyp­tę soli i odro­bi­nę mle­ka, tak aby uzy­skać pul­pę o kon­sy­sten­cji gęstej śmie­ta­ny. Przy­go­to­wa­nym w ten spo­sób cia­stem na klu­ski lane, “ciap­ka­my” łyż­ką nie­wiel­kie por­cje do gotu­ją­cej się na małym ogniu zupy pomi­do­ro­wej. Tęże­ją nie­mal natych­miast, ale daj­my im te kil­ka­dzie­siąt sekund, zanim zupę prze­mie­sza­my. Zupę dopra­wia­my do sma­ku warzyw­kiem i świe­żo mie­lo­nym czar­nym pieprzem.

Miesna zupa pomidorowa z kluskami lanymi i warzywami

Poda­je­my w misecz­kach, a na wierzch — dla ozdo­by — wsy­pu­je­my wkład­kę mię­sną, któ­rą uzy­ska­li­śmy ze skrzy­de­łek (roz­drob­nio­ne file­ty pły­wa­ją już w zupie). Na zdję­ciu powy­żej widocz­ny jest też szczy­pio­rek. W mojej opi­nii nie był to naj­bar­dziej tra­fio­ny pomysł, bo tro­chę zdo­mi­no­wał smak łagod­nej, skąd­inąd, zupy pomi­do­ro­wej. Ale przy­naj­mniej na zdję­ciu pre­zen­tu­je się wyśmie­ni­cie, czyż nie?

Smacz­ne­go! Koniecz­nie napisz­cie w komen­ta­rzach jak Wam smakuje 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.