Krokiety z kapustą i pieczarkami

Chru­pią­ce i gorą­ce kro­kie­ty z kapu­stą i pie­czar­ka­mi to potra­wa może nie­zbyt pożyw­na, ale o wyra­fi­no­wa­nym sma­ku, będą­cym połą­cze­niem kwa­sko­wo­ści i lek­kiej gorycz­ki kiszo­nej kapu­sty ze sło­dy­czą nale­śni­ków. Całość okra­szo­na nie­co sło­na­wą, zło­ci­stą panier­ką. Nie zapo­mi­naj­my też o pie­prz­nej ostro­ści, któ­ra rów­nież wystę­pu­je w tej potrawie.

Składniki na naleśniki

 • 2 szklan­ki mąki pszen­nej 650,
 • 2 szklan­ki mleka,
 • 1/2 szklan­ki ole­ju rzepakowego,
 • 3 jaj­ka M‑ki,
 • 3 czu­ba­te łyż­ki cukru trzcinowego,
 • 2 lek­ko czu­ba­te łyżecz­ki warzywka,
 • 1 łyż­ka otrę­bów pszennych,
 • 1 pła­ska łyżecz­ka kurkumy,
 • 1 pła­ska łyżecz­ka pie­przu ziołowego.

Składniki na farsz do krokietów

 • 600 g kapu­sty kiszonej,
 • 500 g pieczarek,
 • 4 śred­nie cebule,
 • 1/8 kost­ki masła,
 • sól mor­ska,
 • cukier trzci­no­wy,
 • warzyw­ko i czar­ny, świe­żo mie­lo­ny pieprz (tego ostat­nie­go dużo!) do dopra­wie­nia farszu.

Panierka

 • 2 jaj­ka M‑ki,
 • 2 łyż­ki mleka,
 • pół łyżecz­ki warzyw­ka i odro­bi­na pieprzu,
 • buł­ka tarta,
 • olej rze­pa­ko­wy do obsmażenia.

Przygotowujemy farsz do krokietów

Kapu­stę odsą­cza­my z zale­wy, pod­le­wa­my w garn­ku wodą do ok. 3/4 wyso­ko­ści i dusi­my pod przy­kry­ciem ok. 15 — 30 min. od zago­to­wa­nia (do mięk­ko­ści). Po ugo­to­wa­niu odle­wa­my wodę, a samą kapu­stę dobrze odci­ska­my przed połą­cze­niem z pozo­sta­ły­mi składnikami.

Cebu­lę obie­ra­my, kro­imy w kost­kę i pod­sma­ża­my na maśle na patel­ni, dopra­wia­jąc do sma­ku cukrem trzci­no­wym i solą mor­ską. Gdy się zezło­ci, doda­je­my umy­te i pokro­jo­ne w talar­ki pie­czar­ki, zno­wu soli­my i sma­ży­my dalej, aż pie­czar­ki ład­nie zbrą­zo­wie­ją i zmięk­ną, a w kuch­ni będzie uno­sić się ten cudow­ny, z niczym nie­po­rów­ny­wal­ny aro­mat sma­żo­nych grzybów.

Kapu­stę łączy­my z zawar­to­ścią patel­ni, dokład­nie mie­sza­my i dopra­wia­my warzyw­kiem i pie­przem. O ile warzyw­ko dozu­je­my dość oszczęd­nie, bo o prze­so­le­nie nie­trud­no, to pie­przu nie żałuj­my. Mnie na tę ilość far­szu wyszło 3 x 16 obro­tów młyn­ka! Dopie­ro ta ilość przy­pra­wy spra­wi­ła, że nadzie­nie na kro­kie­ty zyska­ło odpo­wied­nio wyra­zi­sty, cha­rak­te­ry­stycz­ny smak. I o dzi­wo nie było nawet zbyt pikant­ne. Ujaw­ni­ła się tu zale­ta świe­żo mie­lo­ne­go pie­przu — tako­wy jest mniej ostry, a bar­dziej aro­ma­tycz­ny niż ten drob­niut­ko zmie­lo­ny z torebki.

Smażymy naleśniki na krokiety

Wszyst­kie skład­ni­ki na nale­śni­ki dokład­nie mik­su­je­my lub malak­su­je­my, aby uzy­skać cia­sto o kon­sy­sten­cji dość gęstej śmie­ta­ny. Z cza­sem cia­sto może zacząć tężeć, więc war­to trzy­mać na podo­rę­dziu rap­tem pół szklan­ki mle­ka i w odpo­wied­nim momen­cie chlup­nąć do miski, by jej zawar­tość nie­co rozrzedzić.

Nale­śnio­ry sma­ży­my podob­nie jak w tym prze­pi­sie. Może­my je nawet nie­co mniej przy­ru­mie­nić, bo i tak kro­kie­ty będzie­my obsma­żać póź­niej w panierce.

Faszerujemy krokiety

Na 3/4 nale­śni­ka nakła­da­my odpo­wied­nią ilość far­szu, zosta­wia­jąc od góry 1/4 nie pokry­tą. Pra­wą i lewą stro­nę krąż­ka zagi­na­my do wewnątrz na ok. 1/4 śred­ni­cy i trzy­ma­jąc, aby się nie odwi­nę­ło zaczy­na­my zwi­jać kro­kie­ta od dołu ku górze uzy­sku­jąc minia­tu­ro­wą rolad­kę. Podob­nie postę­pu­je­my z pozo­sta­ły­mi naleśnikami.

Kro­kie­ty panie­ru­je­my w roz­trze­pa­nym z mle­kiem, warzyw­kiem i pie­przem jaj­ku oraz buł­ce tar­tej. Sma­ży­my na dość głę­bo­kim (o ile to moż­li­we), moc­no roz­grza­nym ole­ju na rumia­ny kolor. Jeśli ole­ju mamy mało, to sma­ży­my z 6 stron, przy czym obsma­że­nie boków kro­kie­tów, sto­ją­cych na patel­ni na sztorc, będzie nie lada wyczy­nem. Jeśli ole­ju mamy wię­cej, może­my ogra­ni­czyć się do obsma­że­nia kro­kie­tów z 2 szer­szych stron.

Krokiety z kapusta i pieczarkami

Poda­je­my gorą­ce i zaja­da­my się 🙂 Smacznego!

3 przemyślenia na temat “Krokiety z kapustą i pieczarkami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.