Kategoria: Kolacja

Kolacja

Kola­cja jest ostat­nim posił­kiem w cią­gu dnia, spo­ży­wa­nym w godzi­nach wie­czor­nych. Powin­na być spo­ży­wa­na na 2–3 godzi­ny przed spo­czyn­kiem noc­nym, co uła­twia zasy­pia­nie, a nie bez­po­śred­nio przed snem, kie­dy może je poważ­nie utrud­nić. Na kola­cję powin­ny skła­dać się nie­zbyt kalo­rycz­ne pro­duk­ty dłu­go­wchła­nial­ne, któ­re zagwa­ran­tu­ją nie­wy­stą­pie­nie w nocy sil­ne­go uczu­cia gło­du i wyeli­mi­nu­ją noc­ne pod­ja­da­nie.

Rano jedz jak król, wie­czo­rem jak żebrak.

Na kola­cję war­to uni­kać cięż­ko­straw­nych potraw, któ­re dłu­go zale­ga­ją w żołąd­ku, a tak­że tych, któ­re zawie­ra­ją dużo cukru. Te ostat­nie dopro­wa­dza­ją do znacz­nych wahań stę­że­nia glu­ko­zy i insu­li­ny we krwi, a co za tym idzie sprzy­ja­ją szyb­sze­mu wystą­pie­niu uczu­cia gło­du.

Kola­cję war­to wzbo­ga­cić w soję i sery, gdyż pro­duk­ty te zawie­ra­ją w znacz­nej ilo­ści tryp­to­fan, będą­cy pre­kur­so­rem mela­to­ni­ny — hor­mo­nu nie­zbęd­ne­go do regu­la­cji cyklu snu i czu­wa­nia. Dobrym źró­dłem tryp­fo­fa­nu jest też suszo­na spi­ru­li­na, choć oczy­wi­stym jest, że nie zje­my jej w takiej ilo­ści jak ww. pro­duk­tów.

Świderki drożdżowe z szynką i serem

Zasta­na­wia­łem się, czy tego spe­cja­łu nie wrzu­cić do kate­go­rii piz­za, gdyż robi się go dość podob­nie. Mimo wszyst­ko świ­der­ki droż­dżo­we je się od piz­zy wygod­niej, ponie­waż jest to rodzaj droż­dżó­wek.

Tagi: ,

Krewetki z ryżem na ziołach

Tro­chę owo­ców morza raczej niko­mu nie zaszko­dzi, więc dzi­siaj pro­po­nu­ję sma­żo­ne kre­wet­ki kok­taj­lo­we z ryżem par­bo­iled, pro­sto z patel­ni, posa­do­wio­ne na pod­syp­ce z róż­no­ko­lo­ro­wych ziół.

Tagi: , ,

Kurczak w sosie czosnkowym na kapuscie pekinskiej

Kur­czak w sosie czosn­ko­wym, poda­ny na surów­ce z kapu­sty pekiń­skiej to szyb­ka, dość nisko­ka­lo­rycz­na potra­wa, dosko­na­le nada­ją­ca się na lek­ką kola­cyj­kę. Inni tra­fi­li tutaj szukającpiz­za z sala­ta pekin­ska i kur­cza­kiem

Tagi: , , ,

Ryba po grecku - dorsz lub czerniak z warzywami

Ryba po grec­ku obok pie­ro­gów ruskich i plac­ków po węgier­sku to jed­na z tra­dy­cyj­nych, pol­skich potraw… taki żar­cik. Ryba po grec­ku z pol­ską tra­dy­cją ma raczej nie­wie­le wspól­ne­go, nato­miast według mnie nale­ży do jed­nych z naj­smacz­niej­szych, ryb­nych potraw jakie moż­na sobie przy­rzą­dzić. Inni tra­fi­li tutaj szu­ka­ją­cry­ba po grec­ku kalo­rieryba po grec­ku kcal­dorsz po grec­ku

Tagi: , ,

Kurczak z pieczarkami cebula i papryka na kawaleczkach salaty

Kur­czak z pie­czar­ka­mi, cebu­lą i papry­ką to potra­wa tak pro­sta, że zasta­na­wia­łem się, czy w ogó­le jest sens ją opi­sy­wać. Nie­mniej jed­nak świet­nie nada­je się na szyb­ką, lek­ką kola­cję, więc… cze­mu nie? Inni tra­fi­li tutaj szukająckur­czak z pie­czar­ka­mikur­czak z pie­czar­ka­mi i papry­kąkur­czak z papry­ką i pie­czar­ka­mi

Tagi: , , , ,