Kategoria: Kolacja

Kolacja

Kola­cja jest ostat­nim posił­kiem w cią­gu dnia, spo­ży­wa­nym w godzi­nach wie­czor­nych. Powin­na być spo­ży­wa­na na 2–3 godzi­ny przed spo­czyn­kiem noc­nym, co uła­twia zasy­pia­nie, a nie bez­po­śred­nio przed snem, kie­dy może je poważ­nie utrud­nić. Na kola­cję powin­ny skła­dać się nie­zbyt kalo­rycz­ne pro­duk­ty dłu­go­wchła­nial­ne, któ­re zagwa­ran­tu­ją nie­wy­stą­pie­nie w nocy sil­ne­go uczu­cia gło­du i wyeli­mi­nu­ją noc­ne podjadanie.

Rano jedz jak król, wie­czo­rem jak żebrak.

Na kola­cję war­to uni­kać cięż­ko­straw­nych potraw, któ­re dłu­go zale­ga­ją w żołąd­ku, a tak­że tych, któ­re zawie­ra­ją dużo cukru. Te ostat­nie dopro­wa­dza­ją do znacz­nych wahań stę­że­nia glu­ko­zy i insu­li­ny we krwi, a co za tym idzie sprzy­ja­ją szyb­sze­mu wystą­pie­niu uczu­cia głodu.

Kola­cję war­to wzbo­ga­cić w soję i sery, gdyż pro­duk­ty te zawie­ra­ją w znacz­nej ilo­ści tryp­to­fan, będą­cy pre­kur­so­rem mela­to­ni­ny — hor­mo­nu nie­zbęd­ne­go do regu­la­cji cyklu snu i czu­wa­nia. Dobrym źró­dłem tryp­fo­fa­nu jest też suszo­na spi­ru­li­na, choć oczy­wi­stym jest, że nie zje­my jej w takiej ilo­ści jak ww. produktów.

Parówkowe mumie - akcja amputacja

Parówkowe mumie i pieczaszki (trupieczarki) na Halloween

Puk, puk! — Kto tam? — Hal­lo­we­en! — A weź spier… Już za kil­ka dni! Jeśli nie masz pomy­słu co zro­bić na cukie­rek albo psi­kus, ale mimo wszyst­ko chcesz się… czy­taj wię­cej Parów­ko­we mumie i pie­czasz­ki (tru­pie­czar­ki) na Halloween

Świderki drożdżowe z szynką i serem

Świderki drożdżowe z szynką i serem

Zasta­na­wia­łem się, czy tego spe­cja­łu nie wrzu­cić do kate­go­rii piz­za, gdyż robi się go dość podob­nie. Mimo wszyst­ko świ­der­ki droż­dżo­we je się od piz­zy wygod­niej, ponie­waż jest… czy­taj wię­cej Świ­der­ki droż­dżo­we z szyn­ką i serem

Krewetki z ryżem na ziołach

Krewetki z ryżem i ziołami

Tro­chę owo­ców morza raczej niko­mu nie zaszko­dzi, więc dzi­siaj pro­po­nu­ję sma­żo­ne kre­wet­ki kok­taj­lo­we z ryżem par­bo­iled, pro­sto z patel­ni, posa­do­wio­ne na pod­syp­ce z róż­no­ko­lo­ro­wych ziół.

Kurczak w sosie czosnkowym na kapuscie pekinskiej

Kurczak w sosie czosnkowym na kapuście pekińskiej

Kur­czak w sosie czosn­ko­wym, poda­ny na surów­ce z kapu­sty pekiń­skiej to szyb­ka, dość nisko­ka­lo­rycz­na potra­wa, dosko­na­le nada­ją­ca się na lek­ką kolacyjkę.

Ryba po grecku - dorsz lub czerniak z warzywami

Ryba po grecku — dorsz z warzywami

Ryba po grec­ku obok pie­ro­gów ruskich i plac­ków po węgier­sku to jed­na z tra­dy­cyj­nych, pol­skich potraw… taki żar­cik. Ryba po grec­ku z pol­ską tra­dy­cją ma raczej nie­wie­le wspól­ne­go,… czy­taj wię­cej Ryba po grec­ku — dorsz z warzywami

Kurczak z pieczarkami cebula i papryka na kawaleczkach salaty

Kurczak z pieczarkami, cebulą i papryką

Kur­czak z pie­czar­ka­mi, cebu­lą i papry­ką to potra­wa tak pro­sta, że zasta­na­wia­łem się, czy w ogó­le jest sens ją opi­sy­wać. Nie­mniej jed­nak świet­nie nada­je się na szyb­ką, lek­ką kola­cję,… czy­taj wię­cej Kur­czak z pie­czar­ka­mi, cebu­lą i papryką

Kurczak curry w sosie czosnkowym podany na liściach sałaty

Kurczak curry w sosie czosnkowym

Na kur­cza­ka cur­ry prze­pi­sów są tysią­ce. Na kola­cję może­my zjeść tę wyjąt­ko­wo pro­stą, mało tuczą­cą wer­sję z pysz­nym sosem czosn­ko­wym, uło­żo­ne­go na kru­chych liściach sała­ty. Inni… czy­taj wię­cej Kur­czak cur­ry w sosie czosnkowym

Naleśniki z serem i rodzynkami

Naleśniki z serem i rodzynkami

Nale­śni­ki z serem i rodzyn­ka­mi to prze­pysz­ny, zapy­cha­ją­cy posi­łek na słod­ko. Jest dość łatwy w przy­go­to­wa­niu, cho­ciaż cza­so­chłon­ny, o ile dys­po­nu­je­my tyl­ko jed­ną patel­nią. Nale­śni­ki z serem… czy­taj wię­cej Nale­śni­ki z serem i rodzynkami

Shoarma z kurczaka i sos czosnkowy, frytki i pikantna surówka z czerwonej kapusty

Kurczak Shoarma! sos czosnkowy i inne specjały

Kur­czak Sho­ar­ma! to potra­wa, któ­ra z tra­dy­cyj­ną “szor­mą” ma nie­wie­le wspól­ne­go, poza inten­syw­nym sma­kiem nada­wa­nym przez aro­ma­tycz­ne przy­pra­wy. Mnie naj­le­piej sma­ku­je w zesta­wie­niu z pie­czo­ny­mi fryt­ka­mi,… czy­taj wię­cej Kur­czak Sho­ar­ma! sos czosn­ko­wy i inne specjały