Świderki drożdżowe z szynką i serem

Zasta­na­wia­łem się, czy tego spe­cja­łu nie wrzu­cić do kate­go­rii piz­za, gdyż robi się go dość podob­nie. Mimo wszyst­ko świ­der­ki droż­dżo­we je się od piz­zy wygod­niej, ponie­waż jest to rodzaj drożdżówek.

Żeby się nie roz­pi­sy­wać, ponie­waż więk­szość wska­zó­wek Znaj­dzie­cie już na blogu:

  1. Zagnia­ta­my cia­sto droż­dżo­we według tego prze­pi­su. Pro­po­nu­ję dodać 7 łyżek oli­wy, zamiast 3 — cia­sto będzie bar­dziej sprężyste.
  2. Przy­go­to­wu­je­my sos czosn­ko­wy, taki jak w tym przepisie.

Oprócz powyż­szych potrzeb­ne będą:

  • 100 g chu­dej, dość suchej szynki,
  • 100 g sera żółtego,
  • 1 jaj­ko (wystar­czy nawet pół ;),
  • odro­bi­na kmin­ku do przyozdobienia.

Pole­cam zacząć od sosu. Jak sobie postoi w chło­dzie przez godzin­kę, to aro­mat i smak ma nie­ziem­sko czosn­ko­wy. W dal­szej kolej­no­ści, wyro­śnię­te cia­sto na piz­zę dzie­li­my na 4 czę­ści. Z każ­dej tur­la­my wałe­czek, po czym roz­płasz­cza­my go za pomo­cą wał­ka do cia­sta. Na poło­wę paska cia­sta nakła­da­my rów­no szyn­kę i ser, tak jak na obraz­ku poniżej.

Świderki drożdżowe - układanie składników

Następ­nie cia­sto z far­szem skła­da­my na pół, przy­kle­pu­je­my i chwy­ta­jąc za koń­ce skrę­ca­my wokół osi wzdłuż­nej, naj­bar­dziej jak się da (tak aby nie prze­rwać cia­sta). Tak skrę­co­ne świ­der­ki droż­dżo­we ukła­da­my na macie sili­ko­no­wej lub papie­rze do pie­cze­nia, sma­ru­je­my roz­trze­pa­nym jaj­kiem i posy­pu­je­my kmin­kiem. Efekt widać na zdję­ciu poniżej.

Świderki drożdżowe - składanie i skręcanie

Zapie­ka­my w pie­kar­ni­ku nagrza­nym do ok. 200ºC przez 20 min. Sos czosn­ko­wy prze­le­wa­my do koki­lek, w któ­rych macza­my świ­der­ki droż­dżo­we i się zajadamy 🙂

Świderki drożdżowe z szynką i serem

Smacz­ne­go!

1 przemyślenie na temat “Świderki drożdżowe z szynką i serem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.