Ciasto na pizzę — proste ciasto drożdżowe

Cia­sto na piz­zę jest bar­dzo pro­ste do przy­rzą­dze­nia. Jest to cia­sto droż­dżo­we, na bazie mąki, wody i droż­dży, z nie­wiel­kim dodat­kiem innych skład­ni­ków. W sma­ku jest deli­kat­nie sło­no — słod­kie, nie­na­tręt­ne i świet­nie kom­po­nu­ją się z nim prze­róż­ne skład­ni­ki na pizzę.

Bez zbęd­nych cere­gie­li, będzie­my potrze­bo­wać następujące…

Składniki na ciasto na pizzę

  • 25 g droż­dży piekarniczych,
  • 3 pła­skie łyż­ki cukru trzcinowego,
  • 1/3 — 3/4 szklan­ki cie­płej wody (max. 40ºC),
  • 2 szklan­ki mąki pszen­nej 650,
  • 1 czu­ba­ta łyż­ka otrę­bów pszennych,
  • 3 łyż­ki oli­wy z oliwek,
  • do 10 g soli morskiej.

Oprócz powyż­szych przy­da­ła­by się jakaś zgrab­na, sąż­ni­sta micha, w któ­rej będzie­my wyra­biać cia­sto. Stol­ni­ca na praw­dę nie jest do tego potrzeb­na, bo cia­sto wycho­dzi mię­ciut­kie jak kaczuszka.

Przyrządzamy ciasto na pizze

Nastawiamy zaczyn drożdżowy

Zaczy­na­my od pod­grza­nia wody. Ja pod­grze­wam na wyczu­cie: nale­wam do czaj­ni­ka elek­trycz­ne­go ok. 0,5 l kra­nów­ki, włą­czam go, i gdy z wnę­trza zaczy­na­ją docho­dzić pierw­sze dźwię­ki, czaj­nik wyłą­czam. Odcze­ku­ję krót­ką chwi­lę. W tym cza­sie pły­ta czaj­ni­ka bez­prze­wo­do­we­go odda­je cie­pło do zgro­ma­dzo­nej wewnątrz wody. Tem­pe­ra­tu­ra jest w sam raz 🙂 Pamię­taj­cie, że woda do zaczy­nu droż­dżo­we­go nie może parzyć. Nie chce­my droż­dży uka­tru­pić, tyl­ko stwo­rzyć im przy­ja­zne śro­do­wi­sko do rozwoju.

Zaczyn drożdżowy na pizzę

Świe­że (albo i mniej świe­że, bo z tro­chę zeschnię­tych też wycho­dzi) droż­dże roz­kru­sza­my, mie­sza­my z cie­płą wodą w ilo­ści max. 3/4 szklan­ki i 3 pła­ski­mi łyż­ka­mi cukru. Gdy już się w więk­szo­ści roz­two­rzą, doda­je­my ok. 1/2 szklan­ki mąki (z tych 2 szkla­nek z mąką, któ­re mamy już przy­go­to­wa­ne) i rów­nież mie­sza­my. Pew­nie wyj­dą gru­dy, kru­py i w ogó­le zaczyn będzie wyglą­dać jak ostat­nie nie­szczę­ście… Świetnie!

Zaczyn droż­dżo­wy zosta­wia­my przy­kry­ty ście­recz­ką do wyro­śnię­cia na ok. 15 min. W tym cza­sie może­my sobie zacząć przy­go­to­wy­wać pozo­sta­łe skład­ni­ki na piz­zę (lub poczy­tać o innym droż­dżo­wym sma­ko­ły­ku).

Wyrabiamy ciasto na pizzę

Do zawar­to­ści miski doda­je­my pozo­sta­łe skład­ni­ki z listy, mie­sza­my ile się da łyż­ką, a jak już się nie da, to wyra­bia­my ręcz­nie gład­kie, mię­ciut­kie cia­sto na piz­ze. W razie potrze­by, gdy­by za bar­dzo się kle­iło, może­my dosy­pać nie­co mąki, a gdy mamy taką fana­be­rię, jeśli doda­my 1–2 łyż­ki oli­wy ponad mia­rę, to też nic złe­go się nie sta­nie. Moż­na nawet mie­szać oli­wę z oli­wek z ole­jem rze­pa­ko­wym lub zupeł­nie ją nim zastą­pić. Pole­cam taki eks­pe­ry­ment — cia­sto do piz­zy będzie mia­ło bar­dziej neu­tral­ny smak 🙂

Ciasto na pizzę - przed wyrośnięciem

Cia­sto zosta­wia­my do wyro­śnię­cia pod przy­kry­ciem następ­ne pi-razy-drzwi 15 min. Po tym cza­sie z cia­sta for­mu­je­my koło lub pro­sto­kąt już bez­po­śred­nio na wyło­żo­nej papie­rem (lub matą sili­ko­no­wą) bla­sze. Cia­sto na piz­zę odpo­wied­nio ugnia­ta­my i roz­cią­ga­my, aby nabra­ło pożą­da­ne­go kształ­tu, mniej wię­cej jak na zdję­ciu poni­żej (zdję­cie było robio­ne ziemniakiem 😉 ).

Spód do pizzy - przed nałożeniem składników

Na taki spód do piz­zy nakła­da­my wybra­ne przez nas skład­ni­ki. Zazwy­czaj będzie to sos pomi­do­ro­wy z zio­ła­mi, ser żół­ty i całe spek­trum odpo­wied­nio przy­rzą­dzo­nych mięs, warzyw i grzy­bów. W brze­gu piz­zy może­my zato­pić wałecz­ki z sera, co nie­co uroz­ma­ici ten kawa­łek piz­zy. Po nało­że­niu skład­ni­ków piz­zę zapie­ka­my ok. 15–25 min.

Jak pew­nie zauwa­ży­li­ście, na blo­gu powstał nowy dział poświę­co­ny wła­śnie piz­zy. Jest to na tyle uni­wer­sal­na potra­wa, że posta­no­wi­łem wydzie­lić jej osob­ną prze­strzeń. Nie­ba­wem poja­wią się kolej­ne przy­kła­dy na piz­zę, a tym­cza­sem zapra­szam do samo­dziel­ne­go eks­pe­ry­men­to­wa­nia. Spód na piz­zę mamy już opanowany 🙂

Smacz­ne­go!

3 przemyślenia na temat “Ciasto na pizzę — proste ciasto drożdżowe

    1. Może być nawet bez otrę­bów 🙂 To cia­sto wie­le wyba­cza, a otrę­bów nawet spe­cjal­nie nie czuć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.