Kolesław w sosie winegret

Dzi­siej­szy prze­pis na surów­kę będzie pro­ściut­ki, ale bar­dzo smacz­ny. Do kole­sła­wa będzie­my potrze­bo­wać zale­d­wie kil­ku składników.

Kole­sław to surów­ka na bazie suro­wej, szat­ko­wa­nej kapu­sty. W zależ­no­ści od nasze­go widzi-mi-się, może­my doda­wać do niej prze­róż­ne skład­ni­ki: a to jabł­ka (do mary­no­wa­nej kapu­sty, jak w Niem­czech), a to papry­kę (sie­ka­ną “julien­ne”, jak we Wło­szech). My do kole­sła­wa doda­my mar­chew­kę i przy­pra­wi­my sosem vina­igret­te z mio­dem — na słodko 🙂

Składniki na kolesław z marchewką

  • 1/2 głów­ki nie­du­żej kapu­sty (pole­cam pekińską),
  • 1–2 śred­nie marchewki,
  • 1 łyż­ka octu spirytusowego,
  • 1 łyż­ka ole­ju rzepakowego,
  • 1 łyż­ka miodu,
  • świe­żo mie­lo­ny, czar­ny pieprz i sól lub warzyw­ko do smaku.

Kapu­stę myje­my, odci­ska­my porząd­nie i szat­ku­je­my w piór­ka lub kro­imy w kost­kę. Mar­chew­ki obie­ra­my, płu­cze­my i ście­ra­my na tar­ce o gru­bych oczkach.

Roz­drob­nio­ne warzy­wa mie­sza­my z octem, ole­jem i mio­dem. Cole­sla­wa dopra­wia­my do sma­ku świe­żo mie­lo­nym pie­przem, któ­re­go nie żału­je­my i solą, któ­rą daw­ku­je­my dość oszczęd­nie. Lepiej, żeby taki słod­ko — kwa­śny kole­sław wyszedł nie­do­so­lo­ny niż prze­so­lo­ny. Sól ma za zada­nie tyl­ko nie­znacz­nie pod­kre­ślić smak pozo­sta­łych skład­ni­ków, a nie je zdominować.

Kolesław w sosie winegret

Jeśli wyda­je nam się, że kole­sław wyszedł zbyt suchy, doda­je­my dru­gie tyle octu, ole­ju i mio­du. Cza­sa­mi się tak zda­rza, gdy kapu­sta jest moc­no odsą­czo­na z wody po płu­ka­niu. I w zasa­dzie to tyle. Cole­slaw goto­wy i może­my śmia­ło się nim delek­to­wać w towa­rzy­stwie wie­lu, naj­le­piej wytraw­nych mięs. Ma dość łagod­ny, nie­na­tręt­ny smak i aro­mat. Smacznego!

2 przemyślenia na temat “Kolesław w sosie winegret

  1. Taka surów­ka na pew­no jest bar­dzo zdro­wa. Ja wła­snie lubie łączyć je z mię­sem, bo z kolei mię­so + węglo­wo­da­ny nie wpły­wa­ją na mnie najlepiej.

    1. Też myślę, że jest dość zdro­wa. W koń­cu kapu­sta zawie­ra sul­fo­ra­fan, mogą­cy dzia­łać prze­ciw­no­wo­two­ro­wo 🙂 Z dru­giej stro­ny ze wzglę­du na obec­ność octu, taka surów­ka może być ociu­pin­kę draż­nią­ca dla bło­ny ślu­zo­wej prze­wo­du pokarmowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.