Kategoria: Kuchenne porady

Kuchenne porady

To jest dział zawie­ra­ją­cy kuchen­ne pora­dy. Znaj­dziesz tu kuchen­ne porad­ni­ki i info­gra­fi­ki doty­czą­ce zarów­no żyw­no­ści, jak i sprzę­tu AGD.

Dobra lodówka — ergonomia, konstrukcja, energooszczędność — część 2

Poprzed­nio omó­wi­li­śmy rodza­je ukła­dów chło­dze­nia w lodów­kach i chło­­dzia­r­ko-zamra­­ża­r­kach, dziś nato­miast poru­szy­my nie­co kwe­stię ergo­no­mii. Zobacz­my jak wyglą­da podział lodó­wek pod wzglę­dem ukła­du drzwi­czek.

Tagi:

Dobra lodówka — ergonomia, konstrukcja, energooszczędność — część 1

Schemat chłodziarki absorpcyjnej

Na pew­nym eta­pie aran­ża­cji kuch­ni i wypo­sa­ża­nia jej w sprzęt AGD, sta­je­my przed trud­nym pyta­niem: czym powin­na cha­rak­te­ry­zo­wać się dobra lodów­ka? Odpo­wiedź wyda­je się nie­zręcz­nie oczy­wi­sta: dobra to taka, któ­ra będzie zaspo­ka­jać nasze potrze­by. Przyj­rzyj­my się więc z jaki­mi lodów­ka­mi spo­tka­my się naj­czę­ściej. Inni tra­fi­li tutaj szukająclodów­ka absorp­cyj­na zasa­da dzia­ła­niajak dzia­ła lodów­ka sche­matlodów­ka sche­mat dzia­la­niazasa­da dzia­ła­nia lodów­ki absorp­cyj­nej

Tagi:

Wilgoć w lodówce — zawilgocona chłodziarka latem

wilgoć w lodówce

Lato w peł­nej kra­sie, nasta­ła upal­na pogo­da. Otwie­ra­my lodów­kę, a tam Doli­na Pię­ciu Sta­wów, a na tyl­nej ścian­ce rado­śnie wyrósł sobie wodo­spad Nia­ga­ra. Wszyst­ko usy­fio­ne, lep­kie i panu­je ogól­na wil­goć w lodów­ce. Jak żyć? Inni tra­fi­li tutaj szukającwil­goć w lodów­cewil­goć w lodów­ce domo­we spo­so­byw lodów­ce pro­duk­ty są mokrewil­goć w lodów­ce jak zli­kwi­do­wać

Tagi:

Jaka patelnia — jaką patelnię wybrać i kupić

Jaka patelnia

Jaka patel­nia? Jaką patel­nię wybrać? Jaką patel­nię kupić? Pyta­nia dość pro­ste, ale zawie­ra­ją­ce w sobie wie­le niu­an­sów i odpo­wiedź na nie wca­le nie jest tak oczy­wi­sta. Inni tra­fi­li tutaj szu­ka­ją­cja­ka patel­nia dobra alu­mi­nia­wajaka patel­nia naj­lep­sza

Tagi:

Jaja — infografika — wszystko o jajkach

jaja-infografika-wszystko-o-jajkach

Info­gra­fi­ka, któ­rą znaj­dzie­cie w tym wpi­sie sta­no­wi minia­tu­ro­we kom­pen­dium wie­dzy na temat jajek. Zachę­cam do wydru­ko­wa­nia i przy­cze­pie­nia sobie na lodów­ce, bo jaj­ka to super jedze­nie 🙂 Inni tra­fi­li tutaj szukającwszyst­ko o jaj­kach kurzych

Tagi: ,