Jaja — infografika — wszystko o jajkach

Jaja — infografika — wszystko o jajkach

Info­gra­fi­ka, któ­rą znaj­dzie­cie w tym wpi­sie sta­no­wi minia­tu­ro­we kom­pen­dium wie­dzy na temat jajek. Zachę­cam do wydru­ko­wa­nia i przy­cze­pie­nia sobie na lodów­ce, bo jaj­ka to super jedze­nie 🙂

Kilka słów o samych jajkach.

Jaja sta­no­wią boga­te źró­dło sub­stan­cji odżyw­czych. Przede wszyst­kim jaj­ka są pro­duk­tem biał­ko­wo — tłusz­czo­wym z nie­mal pomi­jal­ną zawar­to­ścią węglo­wo­da­nów. Stąd bie­rze się ich popu­lar­ność w róż­nych die­tach nisko­wę­glo­wo­da­no­wych np. Nisko­wę­glo­wo­da­no­wej die­cie keto­ge­nicz­nej LCKD (low-carb keto­ge­nic diet), Cyklicz­nej die­cie keto­ge­nicz­nej CKD (Cyc­li­cal Keto­ge­nic Diet) czy Die­cie Kwa­śniew­skie­go. Oprócz tego jaj­ka zawie­ra­ją bar­dzo dużo wita­min i mine­ra­łów. Żeby nie być goło­słow­nym przy­to­czę tutaj kil­ka war­to­ści (za tą tabe­lą) dla jajek kurzych, któ­re w naszym regio­nie świa­ta są chy­ba naj­czę­ściej spo­ży­wa­ne. War­to­ści poda­ne dla 100 g całych, świe­żych jajek.

Witaminy w jajkach

 1. Wita­mi­na B2 (Rybo­fla­wi­na) —  0.5 mg (28% zale­ca­ne­go dzien­ne­go spo­ży­cia),
 2. Wita­mi­na B12 — 1.3 μg (22%),
 3. Kwas pan­to­te­no­wy — 1.4 mg (14%),
 4. Wita­mi­na B9 (Kwas folio­wy, Fola­cy­na) — 47.0 μg (12%),
 5. Wita­mi­na A — 487 IU (10%),
 6. Wita­mi­na D — 35.0 IU (9%),
 7. Wita­mi­na B6 — 0.1 mg (7%),
 8. Wita­mi­na E (Alfa toko­fe­rol) — 1.0 mg (5%),
 9. Wita­mi­na B1 (Tia­mi­na) — 0.1 mg (5%).

Co zna­mien­ne jaj­ka prak­tycz­nie wca­le nie zawie­ra­ją wita­mi­ny C, więc war­to zapo­trze­bo­wa­nie na nią zaspo­ka­jać z innych źró­deł.

Mikroelementy w jajkach

 1. Selen — 31.7 μg (45%),
 2. Fos­for — 191 mg (19%),
 3. Żela­zo — 1.8 mg (10%),
 4. Cynk — 1.1 mg (7%).

I wie­le, wie­le innych…

Jaj­ka, oprócz tego, że są nie­by­wa­le odżyw­cze, są rów­nież bar­dzo smacz­ne. Moż­na je przy­rzą­dzać na wie­le spo­so­bów, poczy­na­jąc od spo­ży­cia na suro­wo — cho­ciaż­by w for­mie pysz­ne­go kogla-mogla — poprzez tra­dy­cyj­ne for­my przy­rzą­dze­nia jak: goto­wa­nie jaj na mięk­ko, twar­do, sma­że­nie (jajecz­ni­ca) aż do bar­dziej eks­klu­zyw­nych przy­sma­ków jak np. chiń­skie jaja stu­let­nie. Tego ostat­nie­go wyna­laz­ku — przy­znam — jesz­cze nie kosz­to­wa­łem 😉

Na ryn­ku pol­skim naj­czę­ściej spo­ty­ka­ny­mi jaja­mi są jaja kurze, prze­piór­cze, ale moż­na zna­leźć też jaja kacze czy jaja gęsie. Są to naj­czę­ściej jaj­ka kra­jo­we, ale może­my tra­fić na jaja z kra­jów człon­kow­skich Unii Euro­pej­skiej, przy czym Pol­ska naj­wię­cej jaj impor­tu­je z Holan­dii, nie­co mniej z Nie­miec wg tego źró­dła. Niech nas nie dzi­wi jeśli na jaj­ku zamiast ozna­cze­nia PL zoba­czy­my NL lub DE — będą to jaja z powyż­szych kra­jów.

Na koniec zamiesz­czam obie­ca­ną info­gra­fi­kę. Mam nadzie­ję, że Wam się przy­da taki zastrzyk skon­den­so­wa­nej wie­dzy o jaj­kach.

jaja-infografika-wszystko-o-jajkach

Tagi: ,
3 comments on “Jaja — infografika — wszystko o jajkach
 1. Świet­nie to wszyst­ko zebra­łeś, może niech lepiej nie zni­ka 🙂

 2. Bar­dzo pomy­sło­wy i inte­re­su­ją­cy post, do tego oczy­wi­ście “na cza­sie” 😉 Zna­łam do tej pory ozna­cze­nia jaj, jeśli cho­dzi o spo­sób cho­wu i kraj pocho­dze­nia, resz­ta cyfe­rek jakoś mnie nie inte­re­so­wa­ła. Teraz będę wypa­try­wa­ła jaj z nume­rem moje­go woje­wódz­twa:) Dzię­ki!

  • kcal pisze:

   Cie­szę się, że info­gra­fi­ka się przy­da­je 🙂 To, o czym piszesz, w pew­nym sen­sie “lokal­ny patrio­tyzm”, któ­re­mu daje się wyraz poprzez naby­wa­nie pro­duk­tów pocho­dzą­cych z lokal­nych źró­deł, jest bar­dzo istot­ny w kon­tek­ście kształ­to­wa­nia zdro­wej kon­ku­ren­cji na ryn­ku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.