Tag: olej rzepakowy

Olej rzepakowy

Olej rze­pa­ko­wy to olej spo­żyw­czy tło­czo­ny z rośli­ny o nazwie kapu­sta rze­pak (łac. Bras­si­ca napus L). Obec­nie otrzy­my­wa­ny olej rze­pa­ko­wy jest uzy­ski­wa­ny z uszla­chet­nio­nej odmia­ny rze­pa­ku, przez co cha­rak­te­ry­zu­je się wyjąt­ko­wo niską zawar­to­ścią kwa­su eru­ko­we­go (do 1%). Zwią­zek ten może wywie­rać tok­sycz­ny wpływ na orga­nizm stąd koniecz­ność sto­so­wa­nia ulep­szo­nych odmian rze­pa­ku w pro­duk­cji ole­ju spożywczego.

Olej rze­pa­ko­wy zawie­ra nie­na­sy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we. Są to głównie:

  • 61% — kwas ole­ino­wy — ω‑9 (omega‑9) — jed­no­nie­na­sy­co­ny kwas tłuszczowy,
  • 21% — kwas lino­lo­wy (LA) — ω‑6 (omega‑6) — wie­lo­nie­na­sy­co­ny kwas tłuszczowy,
  • 11% — kwas α‑linolenowy (ALA) — ω‑3 (omega‑3) — wie­lo­nie­na­sy­co­ny kwas tłuszczowy,

a tak­że ok. 7% kwa­sów tłusz­czo­wych nasy­co­nych. War­to nad­mie­nić, że ojej rze­pa­ko­wy cha­rak­te­ry­zu­je się bar­dzo korzyst­ną rela­cją nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych omega‑6 do omega‑3 z żywie­nio­we­go punk­tu widze­nia. Ponad­to olej rze­pa­ko­wy czę­sto pod­da­je się pro­ce­so­wi rafi­na­cji. Olej rze­pa­ko­wy rafi­no­wa­ny cechu­je się znacz­ną odpor­no­ścią na wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry (póź­niej ule­ga dymie­niu) i lepiej nada­je się do sma­że­nia od ole­ju nie­ra­fi­no­wa­ne­go. Jest też bar­dziej kla­row­ny i ma dłuż­szy ter­min przy­dat­no­ści do spożycia.

Jed­nym ze skład­ni­ków prze­pi­sów kuli­nar­nych, któ­re znaj­dziesz poni­żej jest wła­śnie olej rzepakowy.

Kolesław w sosie winegret

Kolesław w sosie winegret

Dzi­siej­szy prze­pis na surów­kę będzie pro­ściut­ki, ale bar­dzo smacz­ny. Do kole­sła­wa będzie­my potrze­bo­wać zale­d­wie kil­ku składników.

Ciasto marchewkowe

Ciasto marchewkowe, nietuzinkowe

Cia­sto mar­chew­ko­we — tak zdro­we, że aż boli” chcia­ło­by się rzec. Nie­ste­ty, nic z tych rze­czy. Jest i cukier, i glu­ten, i cho­le­ste­rol, i pew­nie tro­chę tłusz­czy trans znaj­dzie… czy­taj wię­cej Cia­sto mar­chew­ko­we, nietuzinkowe

Faworki czyli chrust - smażone ciasteczka

Faworki czyli chrust — smażone ciasteczka

Fawor­ki zwa­ne też chru­stem to tra­dy­cyj­ne, sma­żo­ne cia­stecz­ka, spo­ży­wa­ne naj­czę­ściej w tłu­sty czwar­tek lub na ostat­ki. Co praw­da tłu­sty czwar­tek już daw­no za nami i bli­żej… czy­taj wię­cej Fawor­ki czy­li chrust — sma­żo­ne ciasteczka

Kruche ciasteczka bez pieczenia

Kruche ciasteczka bez pieczenia

Kru­che cia­stecz­ka bez pie­cze­nia… w typo­wy spo­sób, czy­li w pie­kar­ni­ku. Ten pysz­ny sma­ko­łyk będzie nam wyra­stać i rumie­nić się wprost na patel­ni. Sma­kiem odro­bi­nę pod­cho­dzą… czy­taj wię­cej Kru­che cia­stecz­ka bez pieczenia

Muffinki z mikrofalówki

Ekspresowe ciasto — korzenne muffinki z mikrofali

Daw­no na blo­gu nie było nic słod­kie­go, więc dzi­siaj prze­pis na eks­pre­so­we cia­sto bez pie­cze­nia: korzen­ne muf­fin­ki z mikro­fa­li. Przy­da­ją się gdy zna­jo­mi wpad­ną z nie­za­po­wie­dzia­ną wizy­tą, a pod ręką… czy­taj wię­cej Eks­pre­so­we cia­sto — korzen­ne muf­fin­ki z mikrofali

wieprzowina z jałowcem i śliwką

Wieprzowina z jałowcem i śliwką

Wie­przo­wi­na z jałow­cem i śliw­ką to moja spe­cjal­ność 🙂 Potra­wa, mimo iż pro­sta do przy­go­to­wa­nia, robi się nie­mi­ło­sier­nie dłu­go, ale smak ma nie­ziem­ski i zni­ka bły­ska­wicz­nie z brytfanny.

Hreczniaki - kotlety z kaszy gryczanej z twarogiem i sos pieczarkowy

Hreczniaki — kotlety z kaszy gryczanej z twarogiem i sos pieczarkowy

Hrecz­nia­ki (hrecz­ki) to nie­wy­szu­ka­na potra­wa mają­ca korze­nie w kuch­ni regio­nal­nej Kre­sów Wschod­nich. Są to kotle­ty z kaszy gry­cza­nej — zwa­nej hrecz­ką (po ukra­iń­sku: гречка, po bia­ło­ru­sku: грэчка) — z twa­ro­giem… czy­taj wię­cej Hrecz­nia­ki — kotle­ty z kaszy gry­cza­nej z twa­ro­giem i sos pieczarkowy

Murzynek ciasto czekoladowe z bakaliami

Murzynek z olejem — ciasto czekoladowe

Murzy­nek, czy­li pysz­ne cia­sto cze­ko­la­do­we, moż­na przy­rzą­dzić dosłow­nie w kil­ka minut. Po wsta­wie­niu do pie­kar­ni­ka, pie­cze się rów­nież bar­dzo szyb­ko, więc nie będzie­my musie­li cze­kać… czy­taj wię­cej Murzy­nek z ole­jem — cia­sto czekoladowe

Kurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawamiKurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawami

Kurczak w miodzie z czosnkiem i przyprawami

Kur­czak w mio­dzie z czosn­kiem i inny­mi aro­ma­tycz­ny­mi przy­pra­wa­mi to jed­na z pierw­szych potraw, któ­re nauczy­łem się goto­wać. No może poza kanap­ka­mi robio­ny­mi w pod­sta­wów­ce… Jest nie­mal… czy­taj wię­cej Kur­czak w mio­dzie z czosn­kiem i przyprawami

Ciasto drożdżowe z kruszonką i rodzynkami

Ciasto drożdżowe z kruszonką i rodzynkami

Cia­sto droż­dżo­we z kru­szon­ką, naj­le­piej wraz z poran­nym kakao, zde­cy­do­wa­nie popra­wia mi nastrój i daje ener­ge­tycz­ne­go kopa w pierw­szych godzi­nach nowe­go, cudow­ne­go dnia. Dobre na ponie­dział­ko­we… czy­taj wię­cej Cia­sto droż­dżo­we z kru­szon­ką i rodzynkami