Tag: olej rzepakowy

Olej rzepakowy

Olej rze­pa­ko­wy to olej spo­żyw­czy tło­czo­ny z rośli­ny o nazwie kapu­sta rze­pak (łac. Bras­si­ca napus L). Obec­nie otrzy­my­wa­ny olej rze­pa­ko­wy jest uzy­ski­wa­ny z uszla­chet­nio­nej odmia­ny rze­pa­ku, przez co cha­rak­te­ry­zu­je się wyjąt­ko­wo niską zawar­to­ścią kwa­su eru­ko­we­go (do 1%). Zwią­zek ten może wywie­rać tok­sycz­ny wpływ na orga­nizm stąd koniecz­ność sto­so­wa­nia ulep­szo­nych odmian rze­pa­ku w pro­duk­cji ole­ju spo­żyw­cze­go.

Olej rze­pa­ko­wy zawie­ra nie­na­sy­co­ne kwa­sy tłusz­czo­we. Są to głów­nie:

  • 61% — kwas ole­ino­wy — ω‑9 (omega‑9) — jed­no­nie­na­sy­co­ny kwas tłusz­czo­wy,
  • 21% — kwas lino­lo­wy (LA) — ω‑6 (omega‑6) — wie­lo­nie­na­sy­co­ny kwas tłusz­czo­wy,
  • 11% — kwas α‑linolenowy (ALA) — ω‑3 (omega‑3) — wie­lo­nie­na­sy­co­ny kwas tłusz­czo­wy,

a tak­że ok. 7% kwa­sów tłusz­czo­wych nasy­co­nych. War­to nad­mie­nić, że ojej rze­pa­ko­wy cha­rak­te­ry­zu­je się bar­dzo korzyst­ną rela­cją nie­na­sy­co­nych kwa­sów tłusz­czo­wych omega‑6 do omega‑3 z żywie­nio­we­go punk­tu widze­nia. Ponad­to olej rze­pa­ko­wy czę­sto pod­da­je się pro­ce­so­wi rafi­na­cji. Olej rze­pa­ko­wy rafi­no­wa­ny cechu­je się znacz­ną odpor­no­ścią na wyso­kie tem­pe­ra­tu­ry (póź­niej ule­ga dymie­niu) i lepiej nada­je się do sma­że­nia od ole­ju nie­ra­fi­no­wa­ne­go. Jest też bar­dziej kla­row­ny i ma dłuż­szy ter­min przy­dat­no­ści do spo­ży­cia.

Jed­nym ze skład­ni­ków prze­pi­sów kuli­nar­nych, któ­re znaj­dziesz poni­żej jest wła­śnie olej rze­pa­ko­wy.

Kolesław w sosie winegret

Dzi­siej­szy prze­pis na surów­kę będzie pro­ściut­ki, ale bar­dzo smacz­ny. Do kole­sła­wa będzie­my potrze­bo­wać zale­d­wie kil­ku skład­ni­ków.

Tagi: , , , ,

Ciasto marchewkowe

Cia­sto mar­chew­ko­we — tak zdro­we, że aż boli” chcia­ło­by się rzec. Nie­ste­ty, nic z tych rze­czy. Jest i cukier, i glu­ten, i cho­le­ste­rol, i pew­nie tro­chę tłusz­czy trans znaj­dzie się po pie­cze­niu. Na pew­no jed­nak jest to dość cie­ka­wa alter­na­ty­wa dla stan­dar­do­we­go, jabł­cza­ne­go gnie­ciu­cha. Może fak­tycz­nie nie­co zdrow­sza, bo w koń­cu z mar­chew­ką. Tym razem zasko­czy­ła mnie moja lep­sza poło­wa i buszu­jąc w kuch­ni upich­ci­ła taki wyna­la­zek. Inni tra­fi­li tutaj …

Cia­sto mar­chew­ko­we, nie­tu­zin­ko­we Read More »

Tagi: , , , ,

Faworki czyli chrust - smażone ciasteczka

Fawor­ki zwa­ne też chru­stem to tra­dy­cyj­ne, sma­żo­ne cia­stecz­ka, spo­ży­wa­ne naj­czę­ściej w tłu­sty czwar­tek lub na ostat­ki. Co praw­da tłu­sty czwar­tek już daw­no za nami i bli­żej do świąt Boże­go Naro­dze­nia, niż do Wiel­ka­no­cy, ale te cia­stecz­ka są tak pysz­ne, że gosz­czą na naszym sto­le wie­lo­krot­nie w cią­gu roku.

Tagi: , , , ,

Kruche ciasteczka bez pieczenia

Kru­che cia­stecz­ka bez pie­cze­nia… w typo­wy spo­sób, czy­li w pie­kar­ni­ku. Ten pysz­ny sma­ko­łyk będzie nam wyra­stać i rumie­nić się wprost na patel­ni. Sma­kiem odro­bi­nę pod­cho­dzą pod słod­kie pro­zia­ki. Są prze­pysz­ne. Inni tra­fi­li tutaj szukająccia­sta bez pie­cze­nia

Tagi: , , , ,

Muffinki z mikrofalówki

Daw­no na blo­gu nie było nic słod­kie­go, więc dzi­siaj prze­pis na eks­pre­so­we cia­sto bez pie­cze­nia: korzen­ne muf­fin­ki z mikro­fa­li. Przy­da­ją się gdy zna­jo­mi wpad­ną z nie­za­po­wie­dzia­ną wizy­tą, a pod ręką nie mamy nic inne­go do kawy, wte­dy w cią­gu kil­ku minut moż­na wycza­ro­wać na praw­dę przy­zwo­ity, korzen­ny sma­ko­łyk. Inni tra­fi­li tutaj szukającmuf­fin­ki z mikro­fa­licia­sto z mikro­fa­limuf­fin­ka z mikro­fa­litwa­ro­go­wy muf­fin z mikro­fa­li

Tagi: , , , , ,