Ciasto marchewkowe, nietuzinkowe

Cia­sto mar­chew­ko­we — tak zdro­we, że aż boli” chcia­ło­by się rzec. Nie­ste­ty, nic z tych rze­czy. Jest i cukier, i glu­ten, i cho­le­ste­rol, i pew­nie tro­chę tłusz­czy trans znaj­dzie się po pie­cze­niu. Na pew­no jed­nak jest to dość cie­ka­wa alter­na­ty­wa dla stan­dar­do­we­go, jabł­cza­ne­go gnie­ciu­cha. Może fak­tycz­nie nie­co zdrow­sza, bo w koń­cu z mar­chew­ką. Tym razem zasko­czy­ła mnie moja lep­sza poło­wa i buszu­jąc w kuch­ni upich­ci­ła taki wynalazek.

Wbrew pozo­rom cia­sto mar­chew­ko­we mar­chew­ką prak­tycz­nie nie sma­ku­je, nato­miast jego smak przy­po­mi­na bar­dziej sąż­ni­ste­go, doj­rza­łe­go pier­ni­ka. Gdy­by nie to, że w cie­ście widać mar­chew­ko­we wiór­ki, pew­nie nie domy­śli­li­by­ście się, że mar­chew­ka w ogó­le się tam znaj­du­je. Być może nie jest to zła opcja na wci­śnię­cie w nasze pocie­chy por­cji znie­na­wi­dzo­nej mar­chew­ki — nie mnie oceniać.

Składniki na ciasto marchewkowe

 • 2 szklan­ki mąki,
 • 2 szklan­ki drob­no star­tej marchewki,
 • 1 i 1/2 szklan­ki cukru kryształu,
 • 1 szklan­ka ole­ju rzepakowego,
 • 4 jaj­ka (przy­naj­mniej M‑ki),
 • 1 łyżecz­ka prosz­ku do pieczenia,
 • 1 łyżecz­ka sody oczyszczonej,
 • 1 czu­ba­ta łyżecz­ka cynamonu,
 • 1 czu­ba­ta łyżecz­ka imbiru,
 • szczyp­ta soli.

Składniki na bitą śmietanę

 • 1 duże opa­ko­wa­nie śmie­tan­ki kre­mów­ki (30–36% tłuszczu),
 • 2 fixy do bitej śmietany,
 • 2–4 łyż­ki sto­ło­we cukru pudru (może być z wanilią).

Jaj­ka wbi­ja­my do jakie­goś więk­sze­go naczy­nia i mik­su­je­my z cukrem na jed­no­rod­ną masę. Mik­su­jąc dole­wa­my olej, a gdy ten się wymie­sza, powo­li doda­je­my mąkę, pro­szek do pie­cze­nia, sodę oczysz­czo­ną i przy­pra­wy. Na koniec doda­je­my obra­ną, umy­tą i star­tą na drob­no mar­chew­kę i dokład­nie mie­sza­my. Cia­sto mar­chew­ko­we wyle­wa­my do tor­tow­ni­cy wyło­żo­nej papie­rem do pie­cze­nia i pie­cze­my w tem­pe­ra­tu­rze 190–200ºC oko­ło godzi­ny. Co jakiś czas spraw­dza­my czy już się upie­kło wbi­ja­jąc w cia­sto paty­czek do szasz­ły­ków. Gdy wycią­gnie­my suchy, cia­sto mar­chew­ko­we jest goto­we i nada­je się do jedzenia.

Cie­ka­wost­ka

Bada­nia wyka­za­ły, że cyna­mon może dzia­łać wspo­ma­ga­ją­co na utrzy­my­wa­nie wła­ści­wych pozio­mów glu­ko­zy oraz lipi­dów we krwi osób z cukrzy­cą typu 2. Regu­lar­ne spo­ży­cie cyna­mo­nu w dzien­nych daw­kach od 1 do 6g, wpły­nę­ło na obni­że­nie pozio­mu glu­ko­zy o 18–29%, trój­gli­ce­ry­dów o 23–30%, (złe­go) cho­le­ste­ro­lu LDL o 7–27% oraz cho­le­ste­ro­lu cał­ko­wi­te­go o 12–26%, przy nie­zna­czą­cych zmia­nach stę­że­nia (dobre­go) cho­le­ste­ro­lu HDL. Tak zna­ko­mi­ty efekt nie wystą­pił w gru­pie przyj­mu­ją­cej placebo.

Dla uroz­ma­ice­nia cia­sta mar­chew­ko­we­go zro­bi­my bitą śmie­ta­nę. Do wyż­sze­go naczy­nia wle­wa­my śmie­tan­kę, doda­je­my fik­sy, cukier i mik­su­je­my aż śmie­ta­na będzie sztyw­na. Uwa­żaj­my aby nie prze­ho­lo­wać, bo śmie­tan­ka może się zma­ślić, a wte­dy będzie nada­wać się raczej do sma­ro­wa­nia pie­czy­wa, niż na tort mar­chew­ko­wy 😉

Ciasto marchewkowe

Gdy cia­sto mar­chew­ko­we osty­gnie już do tem­pe­ra­tu­ry poko­jo­wej, dłu­gim nożem kro­imy je na bla­ty. Nam wycho­dzi 3 szt. przy for­mie o śred­ni­cy 22cm. Blat dol­ny sma­ru­je­my gru­bą war­stwą bitej śmie­ta­ny, doci­ska­my lek­ko środ­ko­wym, sma­ru­je­my ten­że i doci­ska­my gór­nym. Jeśli bita śmie­ta­na wycho­dzi boka­mi, to wyrów­nu­je­my ją pła­ską czę­ścią noża pro­wa­dzo­ną pio­no­wo, pra­wie stycz­nie po obwo­dzie tor­tu, cho­ciaż nie ma się co oszu­ki­wać — przy kro­je­niu i tak tro­chę wyle­zie. Cia­sto mar­chew­ko­we opró­sza­my z wierz­chu cukrem pudrem i poda­je­my. Smacznego!

Jeśli podo­ba Ci się prze­pis to świet­nie, ale jeśli upie­czesz to cia­sto i będzie Ci sma­ko­wać to jesz­cze lepiej 🙂 Zostaw pro­szę komen­tarz i daj łap­kę na facebooku 🙂

Ciasto marchewkowe
Cia­sto marchewkowe
Skład­ni­ki:
 • 2 szklan­ki mąki
 • 2 szklan­ki drob­no star­tej marchwi
 • 1,5 szklan­ki cukru kryształu
 • 1 szklan­ka ole­ju rzepakowego
 • 4 jaj­ka kurze
 • 1 łyżecz­ka prosz­ku do pieczenia
 • 1 łyżecz­ka sody oczyszczonej
 • 1 czu­ba­ta łyżecz­ka cynamonu
 • 1 czu­ba­ta łyżecz­ka imbiru
 • szczyp­ta soli
 • 1 duże opa­ko­wa­nie śmie­tan­ki kremówki
 • 2 fixy do bitej śmietany
 • 2–4 łyż­ki cukru pudru

Inni trafili tutaj szukając

 • cia­sto mar­chew­ko­we z bitą śmietaną

5 przemyśleń na temat “Ciasto marchewkowe, nietuzinkowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.