Ekspresowe ciasto — korzenne muffinki z mikrofali

Daw­no na blo­gu nie było nic słod­kie­go, więc dzi­siaj prze­pis na eks­pre­so­we cia­sto bez pie­cze­nia: korzen­ne muf­fin­ki z mikro­fa­li. Przy­da­ją się gdy zna­jo­mi wpad­ną z nie­za­po­wie­dzia­ną wizy­tą, a pod ręką nie mamy nic inne­go do kawy, wte­dy w cią­gu kil­ku minut moż­na wycza­ro­wać na praw­dę przy­zwo­ity, korzen­ny smakołyk.

Muf­fin­ki z mikro­fa­lów­ki są jesz­cze szyb­sze w przy­go­to­wa­niu od inne­go cia­sta bez pie­cze­nia: kru­chych cia­ste­czek z patel­ni.

Muffinki z mikrofalówki

Składniki na muffinki z mikrofali

 • 4 lek­ko czu­ba­te łyż­ki mąki pszen­nej 650,
 • 2 lek­ko czu­ba­te łyż­ki cukru,
 • 4 łyż­ki mleka,
 • 4 łyż­ki ole­ju rzepakowego,
 • 1 jaj­ko,
 • 1/2 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia,
 • 1 pła­ska łyż­ka kakao,
 • 1 czu­ba­ta łyżecz­ka przy­pra­wy do pier­ni­ka lub po 1 pła­skiej łyżecz­ce mie­lo­ne­go cyna­mo­nu i imbiru,
 • kil­ka kro­pel aro­ma­tu cytrynowego.

Powyż­sze skład­ni­ki, z wyjąt­kiem 3 ostat­nich przy­praw, mik­su­je­my na jed­no­li­tą masę. Dzie­li­my ją na dwie rów­ne czę­ści. Do pierw­szej poło­wy doda­je­my aro­mat cytry­no­wy, dokład­nie mie­sza­my i wyle­wa­my po rów­no do 4 fili­ża­nek. Do dru­giej poło­wy cia­sta doda­je­my kakao oraz przy­pra­wę do pier­ni­ka i sta­ra­my się wylać dokład­nie na śro­dek poprzed­nio nala­nej do fili­ża­nek masy.

Uwa­ga!

Pamię­taj­my aby fili­żan­ki nie mia­ły żad­nych meta­licz­nych zdo­bień, zło­tych czy srebr­nych. Zazwy­czaj ule­gną one znisz­cze­niu w kuchen­ce mikro­fa­lo­wej — będą moc­no iskrzyć. Od tej regu­ły są wyjąt­ki — war­to szu­kać sto­sow­ne­go ozna­cze­nia, dozwa­la­ją­ce­go “mikro­fa­lo­wa­nie” umiesz­czo­ne­go na den­ku, bądź opa­ko­wa­niu naczynia.

Fili­żan­ki wkła­da­my po jed­nej do mikro­fa­lów­ki i “pie­cze­my” każ­dą przez 2 minu­ty na mocy ok. 700W. War­to poeks­pe­ry­men­to­wać z cza­sem bo każ­da kuchen­ka jest inna. Muf­fin­ki w mikro­fa­li będą faj­nie wyra­stać ponad kra­wędź fili­ża­nek. Przy wycią­ga­niu powin­ny się do nich scho­wać. Muf­fin­ki wytrze­pu­je­my z fili­ża­nek na tale­rzy­ki i poda­je­my jesz­cze cie­płe. Może­my je posy­pać cukrem pudrem.

Muffinki z mikrofali

Smacz­ne­go!

Cia­stecz­ka może­my mikro­fa­lo­wać rów­nież po 2 fili­żan­ki na 2:30 min. Następ­nym razem spraw­dzę czy upie­ką się 4 na raz 🙂

Ekspresowe, korzenne muffinki z mikrofalówki
Eks­pre­so­we, korzen­ne muf­fin­ki z mikrofalówki
Pysz­ne, pier­ni­ko­wa­te muf­fin­ki dla nie­spo­dzie­wa­nych gości.
Skład­ni­ki:
 • 4 czu­ba­te łyż­ki mąki pszen­nej 650
 • 2 czu­ba­te łyż­ki cukru
 • 4 łyż­ki mleka
 • 4 łyż­ki ole­ju rzepakowego
 • 1 jaj­ko
 • 1/2 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia
 • 1 pła­ska łyż­ka kakao
 • 1 czu­ba­ta łyżecz­ka przy­pra­wy do piernika
 • kil­ka kro­pel aro­ma­tu cytrynowego

Inni trafili tutaj szukając

 • muf­fin­ki z mikrofali
 • cia­sto z mikrofali
 • muf­fin­ka z mikrofali
 • cia­sta z mikrofali

3 przemyślenia na temat “Ekspresowe ciasto — korzenne muffinki z mikrofali

 1. Powiem szcze­rzę, że cia­sta z mikro­fa­li nie mają wie­lu zwolenników…ale kie­dyś pró­bo­wa­ła kil­ku mikro­fa­lo­wych wypie­ków. Wyszły pysz­ne, szcze­gól­nie te z płat­ków owsia­nych :). Wiec jestem za zje­dze­niem Two­jej muffinki 🙂

  1. Począt­ko­wo też nie chcia­ło mi się wie­rzyć, że pie­cze­nie w mikro­fa­li się powie­dzie, ale na szczę­ście się uda­ło 🙂 Smacz­nych muffinek 🙂

 2. Ide­al­ne dla stu­den­tów, któ­rzy zazwy­czaj nie posia­da­ją kuchen­ki z pie­kar­ni­kiem (albo mają tyl­ko pie­kar­nik nie dzia­ła ;/) ;D

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.