Ryba po grecku — dorsz z warzywami

Ryba po grec­ku obok pie­ro­gów ruskich i plac­ków po węgier­sku to jed­na z tra­dy­cyj­nych, pol­skich potraw… taki żar­cik. Ryba po grec­ku z pol­ską tra­dy­cją ma raczej nie­wie­le wspól­ne­go, nato­miast według mnie nale­ży do jed­nych z naj­smacz­niej­szych, ryb­nych potraw jakie moż­na sobie przyrządzić.

Do tego posi­łek taki jest nie­by­wa­le pro­sty do przy­go­to­wa­nia, lek­ki i dość nisko­ka­lo­rycz­ny. Zasad­ni­czo ryba po grec­ku skła­da się z dwóch uzu­peł­nia­ją­cych się ele­men­tów: sma­żo­nej ryby (naj­czę­ściej, ale rów­nie dobrze moż­na ryb­kę pod­du­sić lub pogo­to­wać na parze) oraz mie­szan­ki duszo­nych warzyw. Klu­czo­we zna­cze­nie ma tutaj dobór odpo­wied­nie­go gatun­ku aro­ma­tycz­nej ryby.

Ryba po grecku — kalorie

Ryba po grec­ku jest potra­wą nisko­ka­lo­rycz­ną. Przy­go­to­wa­na z pro­por­cji jak poni­żej, będzie mia­ła nie­co ponad 950 kalo­rii, co daje ok. 238 kcal na por­cję (pro­por­cje na 4 posił­ki). Dodat­ko­wą reduk­cję kalo­rycz­no­ści, może­my osią­gnąć poprzez ogra­ni­cze­nie bądź zupeł­ne wyeli­mi­no­wa­nie ole­ju roślin­ne­go z potrawy.

Składniki

W nawia­sach poda­no kalo­rycz­ność głów­nych składników.

 • 400 g ryby — dor­sza, czer­nia­ka, osta­tecz­nie morsz­czu­ka (328 kcal),
 • 500 g mar­chew­ki (205),
 • 250 g pie­trusz­ki (90),
 • 125 g sele­ra (53),
 • 100 g kon­cen­tra­tu pomi­do­ro­we­go (97),
 • 1 duża cebula,
 • 2 łyżecz­ki bazylii,
 • 2 łyżecz­ki oregano,
 • 2–3 łyżecz­ki warzywka,
 • 1 listek laurowy,
 • 2–3 owo­ce zie­la angielskiego,
 • 8–12 “chlap­nięć” przy­pra­wy maggi,
 • sól mor­ska oraz świe­żo mie­lo­ny, czar­ny pieprz i szczyp­ta cukru trzcinowego,
 • mąka pszen­na,
 • olej rze­pa­ko­wy (ok. 180 kcal przy zało­że­niu, że uży­je­my 20 g ole­ju — to nie­ca­łe 2 łyżki),
 • woda.

Mar­chew­kę, pie­trusz­kę i seler obie­ra­my, myje­my i ście­ra­my na tar­ce o gru­bych oczkach. Warzy­wa wrzu­ca­my do gara, doda­je­my łyżecz­kę warzyw­ka, zie­le angiel­skie i listek lau­ro­wy, szklan­kę — dwie wody, mie­sza­my i dusi­my pod przy­kry­ciem na małym ogniu ok. 15 min. Warzy­wa powin­ny zmięk­nąć, ale się nie rozgotować.

W mię­dzy­cza­sie cebu­lę obie­ra­my, kro­imy w nie­du­żą kost­kę, odro­bi­nę soli­my, cukrzy­my i zru­mie­nia­my na roz­grza­nym na patel­ni ole­ju. Dorzu­ca­my do warzyw. Do warzyw doda­je­my też bazy­lię, ore­ga­no, pieprz w ilo­ści kil­ku obro­tów młyn­ka i kon­cen­trat pomi­do­ro­wy oraz magę. Dokład­nie wszyst­ko mie­sza­my i ewen­tu­al­nie dopra­wia­my do sma­ku warzyw­kiem i pieprzem.

Pomi­do­ry są cen­nym źró­dłem liko­pe­nu — jed­ne­go z naj­sil­niej­szych natu­ral­nych anty­ok­sy­dan­tów. Spo­ży­cie liko­pe­nu obni­ża ryzy­ko wystą­pie­nia cho­rób nowo­two­ro­wych oraz neu­ro­de­ge­ne­ra­cyj­nych, a tak­że wpły­wa na popra­wę ogól­ne­go wyglą­du skó­ry i jej odpor­no­ści na dzia­ła­nie pro­mie­ni UV. Nie­doj­rza­łe, zie­lo­ne pomi­do­ry zawie­ra­ją nie­wiel­kie ilo­ści tok­sycz­nych alka­lo­idów: toma­ty­nysola­ni­ny, więc nale­ży uni­kać spo­ży­wa­nia takich pomi­do­rów w dużych ilościach.

Rybę, jeśli jest duża (a zazwy­czaj jest) przełamujemy/przecinamy na 2–3 mniej­sze kawał­ki (będzie nam łatwiej sma­żyć), posy­pu­je­my solą i pie­przem, obta­cza­my w mące i sma­ży­my na roz­grza­nym na patel­ni ole­ju na rumia­no z oby­dwu stron. Jeśli ktoś woli to do sma­że­nia może śmia­ło opa­nie­ro­wać rybę w jaj­ku i buł­ce tar­tej — też dobrze się kom­po­nu­je z mie­szan­ką warzyw.

Ryba po grecku - dorsz lub czerniak z warzywami

Warzy­wa do ryby po grec­ku wykła­da­my gru­ba war­stwą na tale­rze, na wierz­chu kła­dzie­my ład­nie zru­mie­nio­ne pła­ty ryby i poda­je­my. Dla przy­ozdo­bie­nia może­my poło­żyć pla­ste­rek cytry­ny, świe­żą bazy­lię etc. Smacznego!

Ryba po grecku - dorsz z warzywami
Ryba po grec­ku — dorsz z warzywami
Ryba po grec­ku to jed­na z moich ulu­bio­nych, ryb­nych potraw. Sma­żo­na ryba wraz z duszo­ny­mi warzy­wa­mi two­rzą nie­po­wta­rzal­ny bukiet zapa­chów, któ­ry zdo­bi prze­pysz­ny, lek­ki posiłek.

Inni trafili tutaj szukając

 • ryba po grec­ku kalorie
 • ryba po grec­ku kcal
 • dorsz po grecku

3 przemyślenia na temat “Ryba po grecku — dorsz z warzywami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.