Kruche ciasteczka bez pieczenia

Kruche ciasteczka bez pieczenia

Kru­che cia­stecz­ka bez pie­cze­nia… w typo­wy spo­sób, czy­li w pie­kar­ni­ku. Ten pysz­ny sma­ko­łyk będzie nam wyra­stać i rumie­nić się wprost na patel­ni. Sma­kiem odro­bi­nę pod­cho­dzą pod słod­kie pro­zia­ki. Są prze­pysz­ne.

Pier­wot­ny prze­pis znaj­dzie­cie na blo­gu Ara­be­ski, nato­miast poni­żej zamiesz­czam moją tro­chę zmo­dy­fi­ko­wa­ną wer­sję. Potrzeb­ne będą…

Składniki na kruche ciasteczka

 • 2 szklan­ki mąki,
 • 1/2 szklan­ki cukru trzci­no­we­go,
 • 1/2 szklan­ki ole­ju rze­pa­ko­we­go,
 • 2 jaj­ka (M‑ki wystar­czą),
 • 1 i 1/2 pła­skiej łyżecz­ki prosz­ku do pie­cze­nia,
 • pół fla­ko­ni­ka aro­ma­tu mig­da­ło­we­go,
 • kon­kret­na garść rodzy­nek.

Wszyst­kie skład­ni­ki dokład­nie łączy­my i wyra­bia­my na stol­ni­cy na dość zbi­te cia­sto. W razie potrze­by pod­sy­pu­je­my mąką. Roz­wał­ko­wu­je­my na gru­bość ok. 0,5 cm i wykra­wa­my z nie­go nie­wiel­kie krąż­ki, któ­re sma­ży­my na roz­grza­nej patel­ni (bez tłusz­czu i bez przy­kry­cia) po kil­ka minut z każ­dej stro­ny. W tym cza­sie kru­che cia­stecz­ka ład­nie sobie pęcz­nie­ją. Dobrze “usma­żo­ne” powin­ny wyglą­dać tak jak na zdję­ciu.

Kruche ciasteczka bez pieczenia

Takie kru­che cia­stecz­ka bez pie­cze­nia są bar­dzo aro­ma­tycz­ne i świet­nie nada­ją się na szyb­ki deser. Smacz­ne­go!

Kruche ciasteczka bez pieczenia
Kru­che cia­stecz­ka bez pie­cze­nia
Kru­che cia­stecz­ka bez pie­cze­nia to sma­ko­łyk dla osób nie posia­da­ją­cych pie­kar­ni­ka, albo chcą­cych spró­bo­wać cze­goś zupeł­nie nowe­go, o nie­ty­po­wym sma­ku. Są bar­dzo kru­che, deli­kat­ne i lek­ko ziar­ni­ste w sma­ku. Dosko­na­łe na pod­wie­czo­rek

Inni trafili tutaj szukając

 • cia­sta bez pie­cze­nia
 • ciast­ka z patel­ni bez masła
Tagi: , , , ,
5 comments on “Kruche ciasteczka bez pieczenia
 1. hej, wła­śnie zro­bi­łam – pycha! Świet­ny prze­pis, łatwe wyko­na­nie:)

 2. Kinga pisze:

  Czy moż­na dodać do nich kakao? 🙂

 3. jedna-taka pisze:

  Ale eks­tra! Szu­ka­łam wła­śnie cze­goś takie­go

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.