Zbożowe ciasteczka z dynią, rodzynkami i orzechami włoskimi

Zbo­żo­we cia­stecz­ka z dynią, rodzyn­ka­mi i orze­cha­mi wło­ski­mi to pro­ste ciast­ka z natu­ral­nych skład­ni­ków, któ­rym — aby wyszły prze­pysz­ne — trze­ba poświę­cić nie­co uwa­gi. Boga­te w róż­ne rodza­je zbóż, okra­szo­ne ziar­na­mi i baka­lia­mi, chru­pią­ce, świet­nie kom­po­nu­ją się ze szklan­ką mle­ka, sta­no­wiąc dosko­na­łą alter­na­ty­wę dla płat­ków śniadaniowych.

Zbo­żo­we cia­stecz­ka z dynią, rodzyn­ka­mi i orze­cha­mi mają swój “spe­cy­ficz­ny” urok. Pole­ga on na tym, że nie moż­na ich zjeść zbyt dużo, bo trze­ba je jeść powo­li, więc doce­nią to oso­by szcze­gól­nie dba­ją­ce o szczu­płą syl­wet­kę. Ponad­to ciast­ka te moż­na jeść na wie­le róż­nych spo­so­bów: pogry­zać do kub­ka kakao na śnia­da­nie, pokru­szyć do misecz­ki, uzy­sku­jąc gra­no­lę, i zalać mle­kiem, a nawet użyć jako bazy do innych wypieków.

Składniki

  • 1 szklan­ka płat­ków pszennych,
  • 1 szklan­ka płat­ków orkiszowych,
  • 1 szklan­ka płat­ków owsianych,
  • 1 garść dyni,
  • 1 garść rodzynek,
  • 1 garść roz­drob­nio­nych orze­chów włoskich,
  • 2 łyż­ki miodu,
  • 2 jaj­ka (przy­naj­mniej M‑ki).

Robiąc zbo­żo­we cia­stecz­ka z dynią, rodzyn­ka­mi i orze­cha­mi wło­ski­mi, zaczy­na­my od naj­bar­dziej pra­co­chłon­ne­go eta­pu, mia­no­wi­cie od upra­że­nia płat­ków zbo­żo­wych. Naj­praw­do­po­dob­niej będzie­my musie­li zro­bić to par­tia­mi, chy­ba że ktoś dys­po­nu­je gigan­tycz­ną patel­nią i uda mu się ochę­do­żyć wszyst­kie płat­ki naraz. Pra­ży­my na patel­ni (na sucho, bez tłusz­czu!) po pół szklan­ki każ­de­go rodza­ju płat­ków, czę­sto mie­sza­jąc, do leciut­kie­go zru­mie­nie­nia. Wycho­dzi po ok. 5 min. na każ­dą por­cję, czy­li — jak nic — ok. 30 min. Po upra­że­niu każ­dą por­cję płat­ków prze­sy­pu­je­my do cera­micz­nej lub meta­lo­wej misecz­ki (w żad­nym razie plasticznej!).

Zbozowe ciastka z dynia, rodzynkami i orzechami wloskimi

Gdy już płat­ki upra­ży­li­śmy, musi­my chwi­lę pocze­kać, aż prze­sty­gną. Gdy są chłod­ne, mie­sza­my je dokład­nie z pozo­sta­ły­mi skład­ni­ka­mi i na papie­rze do pie­cze­nia uło­żo­nym na bla­sze, for­mu­je­my łyż­ką pła­skie klek­sy. Cia­stecz­ka wsta­wia­my do pie­kar­ni­ka nagrza­ne­go do tem­pe­ra­tu­ry 150–175ºC i pie­cze­my do zru­mie­nie­nia i nie­mal­że cał­ko­wi­te­go wysu­sze­nia. Jeśli ciast­ka się zru­mie­nią, ale będą jesz­cze ela­stycz­ne, może­my je pod­su­szyć na znacz­nie niż­szej tem­pe­ra­tu­rze przez kil­ka­na­ście minut — tak jak bezy.

Zbożowe ciasteczka z dynią, rodzynkami i orzechami na talerzu

Smacz­ne­go!

Zbożowe ciasteczka z dynią, rodzynkami i orzechami włoskimi
Zbo­żo­we cia­stecz­ka z dynią, rodzyn­ka­mi i orze­cha­mi włoskimi
Zbo­żo­we cia­stecz­ka z dynią, rodzyn­ka­mi i orze­cha­mi wło­ski­mi to pro­ste ciast­ka z natu­ral­nych skład­ni­ków, okra­szo­ne ziar­na­mi i baka­lia­mi. Świet­nie kom­po­nu­ją się ze szklan­ką mle­ka, sta­no­wiąc dosko­na­łą alter­na­ty­wę dla płat­ków śniadaniowych.

Inni trafili tutaj szukając

  • Cia­stecz­ka z ziarnami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.