Ciasteczka owsiane z żurawiną i masłem

Ciasteczka owsiane z żurawiną i masłem

Cia­stecz­ka owsia­ne z żura­wi­ną, to smacz­na i dość zdro­wa prze­ką­ska do kawy i nie tyl­ko.

Cia­stecz­ka owsia­ne przy­go­to­wu­je się prak­tycz­nie tak samo, jak każ­de kru­che cia­stecz­ka. Jedy­ną róż­ni­cą jest doda­tek peł­no­ziar­ni­stej mącz­ki otrzy­ma­nej przez zmie­le­nie płat­ków owsia­nych oraz rów­nież zmie­lo­nych, suszo­nych owo­ców żura­wi­ny. Poni­żej lista skład­ni­ków.

 • 1 szklan­ka mąki pszen­nej 650,
 • 1 szklan­ka mie­lo­nych płat­ków owsia­nych,
 • 1 szklan­ka suszo­nej żura­wi­ny,
 • 1/2–3/4 szklan­ki cukru trzci­no­we­go,
 • 100 g masła,
 • 1 jaj­ko,
 • 1 cukier wani­li­no­wy,
 • 1 pła­ska łyżecz­ka prosz­ku do pie­cze­nia,
 • szczyp­ta soli.

Płat­ki owsia­ne mie­li­my w blen­de­rze na drob­ną siecz­kę. Podob­nie postę­pu­je­my z suszo­ną żura­wi­ną, ale może­my zmie­lić ją nie­co mniej — więk­sze kawał­ki będą ład­nie przy­ozda­bia­ły cia­stecz­ka. Ze wszyst­kich skład­ni­ków zagnia­ta­my cia­sto, któ­re da się roz­wał­ko­wać na dość cien­ki pla­cek. Z cia­sta za pomo­cą radeł­ka lub wykroj­ni­ków wykra­wa­my cia­stecz­ka o odpo­wia­da­ją­cych nam kształ­tach. Żura­wi­na i płat­ki nie­co utrud­nia­ją spra­wę, więc naj­ła­twiej cia­sto pokro­ić radeł­kiem. Meta­lo­we wykroj­ni­ki do cia­stek będą wyma­ga­ły uży­cia więk­szej siły.

Ciasteczka żurawinowe

Cia­stecz­ka owsia­ne pie­cze­my w pie­kar­ni­ku nagrza­nym do ok. 200ºC do bar­dzo deli­kat­ne­go zru­mie­nie­nia (ok. 10 min). Nie war­to prze­gi­nać z cza­sem pie­cze­nia, ponie­waż cia­stecz­ka utra­cą swój żura­wi­no­wo — maśla­ny posmak. Zaraz po upie­cze­niu są dość mięk­kie, więc daj­my im tro­chę prze­sty­gnąć, zanim zdej­mie­my je z bla­chy. Smacz­ne­go!

Tagi: ,
2 comments on “Ciasteczka owsiane z żurawiną i masłem
 1. Cukry Proste pisze:

  Pycha! Bar­dzo lubię owsia­ne:)

 2. gin pisze:

  Mniam, musia­ły sma­ko­wać bosko! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.