Kruche ciasteczka truskawkowe

Kru­che cia­stecz­ka tru­skaw­ko­we są prze­pysz­ne, sło­dziut­kie, dia­bel­sko kru­che i kom­plet­nie upier­dli­we pod­czas jedze­nia — upiecz­cie i skosz­tuj­cie, a prze­ko­na­cie się 🙂 Jeste­śmy strasz­ny­mi łasu­cha­mi na tru­skaw­ki, a że po owoc­nym lecie ostał się dokład­nie jeden sło­iczek powi­deł tru­skaw­ko­wych, stwier­dzi­li­śmy, że faj­nie było by go wyko­rzy­stać już teraz, a nie cho­mi­ko­wać na zimę.

Prze­pis na ten sma­ko­łyk jest banal­nie pro­sty. Potrzeb­ne będą następujące…

Składniki na kruche ciasteczka truskawkowe

 • 2 i 1/2 szklan­ki mąki pszen­nej 650,
 • 200 g mięk­kie­go masła (82% tłuszczu),
 • 1/2 szklan­ki cukru kryształu,
 • 1 opa­ko­wa­nie cukru wanilinowego,
 • szczyp­ta soli kuchennej,
 • cukier trzci­no­wy (do przy­ozdo­bie­nia ciasteczek),
 • powi­dła tru­skaw­ko­we (na nadzienie).

Niezbędne kuchenne akcesoria

 • waga kuchen­na,
 • stol­ni­ca,
 • wałek,
 • szklan­ka,
 • kie­li­szek, napar­stek lub inna rzecz o brze­gu w for­mie cylin­dra — my uży­wa­my… pla­sti­ko­wych rurek po papie­rze do faksu ;),
 • pła­ski pojemniczek,
 • łyżecz­ka

Pieczemy kruche ciasteczka truskawkowe

Z powyż­szych skład­ni­ków wyra­bia­my dość zwar­te cia­sto. Roz­wał­ko­wu­je­my je na gru­bość 3–5 mm i wykra­wa­my naprze­mien­nie kół­ka (za pomo­cą szklan­ki) oraz pier­ście­nie (za pomo­cą szklan­ki i rur­ki do fak­su). Powin­no wyjść ich po rów­no ± 1 szt. Krąż­ki ukła­da­my bez żad­nych cere­gie­li na bla­sze wyło­żo­nej papie­rem do pie­cze­nia. Pier­ście­nie przed uło­że­niem na papie­rze “macza­my” jed­ną stro­ną w cukrze trzci­no­wym wsy­pa­nym do pła­skie­go naczy­nia, nie­co doci­ska­jąc, aby się dobrze przy­le­pił. Na bla­sze kła­dzie­my cukrem do góry. Cia­stecz­ka pie­cze­my w tem­pe­ra­tu­rze ok. 200ºC do lek­kie­go zru­mie­nie­nia i wykła­da­my do ostudzenia.

Kruche ciasteczka truskawkowe

Na wystu­dzo­ne kru­che cia­stecz­ka w kształ­cie krąż­ków nakła­da­my po małej łyżecz­ce powi­deł tru­skaw­ko­wych (ale mogą być też dowol­ne inne, choć tru­skaw­ko­we — moim zda­niem — naj­lep­sze). Przy­kry­wa­my cia­stecz­kiem w for­mie pier­ście­nia i doci­ska­my bar­dzo lek­ko, aby część nadzie­nia wydo­sta­ła się przez dziur­kę, a resz­ta roz­pły­nę­ła nie­co mię­dzy brze­ga­mi cia­ste­czek, skle­ja­jąc je. War­to uwa­żać bo kru­che cia­stecz­ka tru­skaw­ko­we są kru­che przez duże K i nie­trud­no o kataklizm.

A teraz pró­bu­je­my je bez­stre­so­wo zjeść 😉 Smacznego!

Kruche ciasteczka truskawkowe
Kru­che cia­stecz­ka truskawkowe
Kru­che cia­stecz­ka tru­skaw­ko­we to chy­ba naj­słod­sze i naj­pysz­niej­sze cia­stecz­ka pod słoń­cem. Eks­plo­zja sma­ku i kru­chość, któ­ra potra­fi zachwy­cić wraż­li­we podniebienie.

5 przemyśleń na temat “Kruche ciasteczka truskawkowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.