Kategoria: Inne

W tym miej­scu lądu­ją wszyst­kie arty­ku­ły, któ­rych nie da się na chwi­lę obec­ną zakla­sy­fi­ko­wać gdzie indziej. Jest to praw­dzi­wa kopal­nia róż­no­ści i ciekawostek.

ozdoba choinkowa wycinana laserem

Wesołych Świąt 2018

Z oka­zji zbli­ża­ją­cych się świąt Boże­go Naro­dze­nia oraz Nowe­go Roku życzę Wam…

Wesołych Świąt!

Naj­ser­decz­niej­sze życzenia…

Dynia na Halloween — Jack‑o’-lantern

Hal­lo­we­en przy­wę­dro­wa­ło do Pol­ski już dość daw­no i nadal budzi spo­re kon­tro­wer­sje. Z tym zwy­cza­jem nie­ro­ze­rwal­nie koja­rzo­ne są hal­lo­we­eno­we dynie powy­ci­na­ne w fan­ta­zyj­ne, prze­ra­ża­ją­ce twa­rze.… czy­taj wię­cej Dynia na Hal­lo­we­en — Jack‑o’-lantern

Butelki PET

Butelki PET — bezpieczne czy niezdrowe?

Butel­ki PET, czy­li naczy­nia wyko­na­ne z two­rzy­wa o dźwięcz­nej nazwie poli(tereftalan ety­le­nu), zado­mo­wi­ły się w naszym życiu na sta­łe. Trud­no sobie wyobra­zić dziś kup­no… czy­taj wię­cej Butel­ki PET — bez­piecz­ne czy niezdrowe?

Taktyczne kurczaki 2

Wesołych Świąt!

Z oka­zji Świąt Wiel­ka­noc­nych smacz­ne­go jaj­ka, mokre­go śmi­­gu­­sa-dyn­gu­­sa i sałat­ki jarzy­no­wej w umiar­ko­wa­nej ilo­ści, a tak­że zdro­wia i pomyśl­no­ści wszel­kiej życzą Tak­tycz­ne Kur­cza­ki i autor bloga 🙂

Suszące się pisanki ze sznurka i balonów

Pisanki ze sznurka i balonów na Wielkanoc

Świę­ta Wiel­kiej Nocy zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi, więc pro­po­nu­ję Wam wyko­na­nie bar­dzo pro­stej i efek­tow­nej zara­zem ozdo­by, jaką są pisan­ki ze sznurka.

Ugotowana komosa ryżowa - quinoa gotowana

Komosa ryżowa — jak gotować, jakie ma wartości odżywcze i co to w ogóle jest

Zaczy­na­jąc od koń­ca, komo­sa ryżo­wa (Che­no­po­dium quinoa Willd.) jest jed­no­rocz­ną rośli­ną zali­cza­ną do rodzi­ny szar­ła­to­wa­tych (podob­nie jak ama­ran­tus), dora­sta­ją­cą do wyso­ko­ści 2 m.… czy­taj wię­cej Komo­sa ryżo­wa — jak goto­wać, jakie ma war­to­ści odżyw­cze i co to w ogó­le jest

Jabłuszko

Jabłka — pektyny i procyjanidyny

Jabł­ka, to w naszym obsza­rze geo­gra­ficz­nym jed­ne z naj­po­pu­lar­niej­szych owo­ców. Sza­cu­je się, że ist­nie­je ponad 7500 kul­ty­wa­rów tego smacz­ne­go owo­cu, żeby wymie­nić tu cho­ciaż­by takie odmia­ny… czy­taj wię­cej Jabł­ka — pek­ty­ny i procyjanidyny

Babka z żelazem

Babka z żelazem

Dzi­siej­szy wpis będzie tro­chę żar­to­bli­wy, bo odko­pa­łem pew­ne zdję­cie i przy­po­mnia­ła mi się sta­ra historia…

Placuszki zbożowe z niebieskimi truskawkami

Kolorowe jedzenie — barwa ma znaczenie

Prze­pa­dam za kolo­ro­wy­mi posił­ka­mi, na któ­rych widok ciek­nie ślin­ka i chęt­nie spa­ła­szo­wał­bym je jak naj­szyb­ciej. Też tak macie? Taki ata­wizm  — jeśli nie nad­uży­wam tego okre­śle­nia — wywo­dzi… czy­taj wię­cej Kolo­ro­we jedze­nie — bar­wa ma znaczenie