Kategoria: Inne

W tym miej­scu lądu­ją wszyst­kie arty­ku­ły, któ­rych nie da się na chwi­lę obec­ną zakla­sy­fi­ko­wać gdzie indziej. Jest to praw­dzi­wa kopal­nia róż­no­ści i cie­ka­wo­stek.

ozdoba choinkowa wycinana laserem

Z oka­zji zbli­ża­ją­cych się świąt Boże­go Naro­dze­nia oraz Nowe­go Roku życzę Wam…

Naj­ser­decz­niej­sze życze­nia…

Hal­lo­we­en przy­wę­dro­wa­ło do Pol­ski już dość daw­no i nadal budzi spo­re kon­tro­wer­sje. Z tym zwy­cza­jem nie­ro­ze­rwal­nie koja­rzo­ne są hal­lo­we­eno­we dynie powy­ci­na­ne w fan­ta­zyj­ne, prze­ra­ża­ją­ce twa­rze. Inni tra­fi­li tutaj szu­ka­jąc­dy­nia hal­lo­we­en

Butelki PET

Butel­ki PET, czy­li naczy­nia wyko­na­ne z two­rzy­wa o dźwięcz­nej nazwie poli(tereftalan ety­le­nu), zado­mo­wi­ły się w naszym życiu na sta­łe. Trud­no sobie wyobra­zić dziś kup­no wody mine­ral­nej w butel­kach szkla­nych. Pomi­mo roz­po­wszech­nie­nia, two­rzy­wo PET budzi jed­nak wie­le kon­tro­wer­sji. Ale zacznij­my od począt­ku…

Taktyczne kurczaki 2

Z oka­zji Świąt Wiel­ka­noc­nych smacz­ne­go jaj­ka, mokre­go śmi­­gu­­sa-dyn­gu­­sa i sałat­ki jarzy­no­wej w umiar­ko­wa­nej ilo­ści, a tak­że zdro­wia i pomyśl­no­ści wszel­kiej życzą Tak­tycz­ne Kur­cza­ki i autor blo­ga 🙂

Tagi: