Tag: margaryna

Margaryna

Mar­ga­ry­na jest pół­syn­te­tycz­ną emul­sją tłusz­czo­wo-wod­ną otrzy­my­wa­ną na bazie utwar­dzo­nych (uwo­dor­nio­nych, naj­czę­ściej kata­li­tycz­nie) ole­jów roślin­nych. Mar­ga­ry­nę zali­cza­my do tłusz­czy jadal­nych. Jej pod­sta­wo­wą zale­tą jest brak cho­le­ste­ro­lu. Mar­ga­ry­ny dzie­li­my na dwie obszer­ne grupy:

  • mar­ga­ry­ny twar­de — sto­so­wa­ne głów­nie do sma­że­nia i pieczenia,
  • mar­ga­ry­ny mięk­kie — posia­da­ją­ce mięk­ką kon­sy­sten­cję w niskich tem­pe­ra­tu­rach, dzię­ki cze­mu schło­dzo­na mar­ga­ry­na — w odróż­nie­niu od masła — świet­nie nada­je się do sma­ro­wa­nia pie­czy­wa. Tego rodza­ju mar­ga­ry­ny zazwy­czaj wzbo­ga­ca­ne są w wita­mi­ny A i D3 celem zwięk­sze­nia ich poda­ży w diecie.

Głów­ną wadą mar­ga­ry­ny są obec­ne w niej izo­me­ry trans kwa­sów tłusz­czo­wych. Bada­nia nauko­we wyka­zu­ją zwią­zek pomię­dzy obec­no­ścią trans­i­zo­me­rów kwa­sów tłusz­czo­wych a cho­ro­bą wień­co­wą ser­ca, toteż zale­ca się ogra­ni­cza­nie ich ilo­ści w die­cie. W 2015 roku ame­ry­kań­ska Agen­cja ds. Żyw­no­ści i Leków — FDA (Food and Drug Admi­ni­stra­tion) — dostrze­gła ten pro­blem i wyda­ła zale­ce­nie, na mocy któ­re­go tłusz­cze trans mają zostać wyco­fa­ne z pro­duk­tów prze­my­sło­wych w cią­gu naj­bliż­szych 3 lat.

Placek z rabarbarem i kruszonka

Placek z rabarbarem i kruszonką

Pla­cek z rabar­ba­rem i kru­szon­ką to sym­pa­tycz­ny, orzeź­wia­ją­cy gnie­ciuch. Sło­d­ko-kwa­­śne cia­sto z rabar­ba­rem świet­nie nada się na czerw­co­we upa­ły. Inni tra­fi­li tutaj szukającpla­cek z rabar­ba­rem i kruszanką

Ciasteczka orzechowe z orzeszkami ziemnymi

Ciasteczka orzechowe z orzeszkami ziemnymi

Cia­stecz­ka orze­cho­we to kolej­na waria­cja na temat cia­stek kru­chych. Jeśli tyl­ko nie prze­sa­dzi­my z pie­cze­niem, wycho­dzą bar­dzo smacz­ne, z nutą orze­cho­wą w tle.

Oponki - pączki z dziurką

Oponki — pączki z dziurką

Opon­ki — nie­zdro­we, tuczą­ce, stre­su­ją­ce, ale nie­ziem­sko pysz­ne. Rodzaj cia­sta bez pie­cze­nia, z kru­chą, zru­mie­nio­ną sko­rup­ką i miod­nie roz­pły­wa­ją­cym się wnę­trzem. Daj się sku­sić na mini… czy­taj wię­cej Opon­ki — pącz­ki z dziurką

Proste ciasteczka kruche

Proste ciasteczka kruche z nadzieniem

Tym razem bar­dzo pro­ste cia­stecz­ka kru­che piec będzie­my w pie­kar­ni­ku. Piw­ne cia­stecz­ka cha­rak­te­ry­zu­ją się dość nie­co­dzien­nym wyglą­dem — mnie koja­rzą się z bire­ta­mi… czy­taj wię­cej Pro­ste cia­stecz­ka kru­che z nadzieniem

Ciasteczka serowe z cukrem

Ciasteczka serowe z cukrem

Prze­pis na cia­stecz­ka sero­we z cukrem jest pro­sty jak budo­wa cepa, za to same cia­stecz­ka twa­ro­go­we wycho­dzą rewe­la­cyj­ne. Cia­sto deli­kat­nie list­ku­je się w środ­ku, jest… czy­taj wię­cej Cia­stecz­ka sero­we z cukrem