Oponki — pączki z dziurką

Oponki — pączki z dziurką

Opon­ki — nie­zdro­we, tuczą­ce, stre­su­ją­ce, ale nie­ziem­sko pysz­ne. Rodzaj cia­sta bez pie­cze­nia, z kru­chą, zru­mie­nio­ną sko­rup­ką i miod­nie roz­pły­wa­ją­cym się wnę­trzem. Daj się sku­sić na mini pącz­ki z dziur­ką.

Prze­pis na pącz­ki zaczerp­ną­łem z blo­ga Ara­be­ski. Eks­pe­ry­men­tu­jąc, odro­bi­nę go zmo­dy­fi­ko­wa­łem. Klu­czem do suk­ce­su jest dobór odpo­wied­nich skład­ni­ków we wła­ści­wych pro­por­cjach, wte­dy nasze cia­sto bez pie­cze­nia wyj­dzie prze­pysz­ne.

Składniki na pączki — oponki

 • 200g mąki pszen­nej 650,
 • 1/2 łyż­ki mąki ziem­nia­cza­nej,
 • 50 g mar­ga­ry­ny pal­my,
 • 2 łyż­ki śmie­ta­ny 18%,
 • 1 duży cukier wani­lio­wy (32g),
 • 1 czu­ba­ta łyżecz­ka cukru trzci­no­we­go,
 • szczyp­ta soli mor­skiej (tak dosłow­nie na czu­bek łyżecz­ki),
 • 1/2 łyżecz­ki prosz­ku do pie­cze­nia,
 • 1 jaj­ko kurze,
 • olej rze­pa­ko­wy do sma­że­nia (spo­ro),
 • cukier puder do posy­pa­nia.

Ze wszyst­kich skład­ni­ków na pącz­ki zagnia­ta­my jed­no­rod­ne cia­sto. Mar­ga­ry­nę, war­to albo wcze­śniej wycią­gnąć z lodów­ki, aby zmię­kła w tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej, albo zmięk­czyć w kuchen­ce mikro­fa­lo­wej. Cia­sto na pącz­ki — opon­ki roz­wał­ko­wu­je­my na gru­bość 3–5 mm i szklan­ką wyci­na­my krąż­ki, a wewnątrz nich nie­wiel­kie dziur­ki, np. naparst­kiem. My uży­wa­my w tym celu… pla­sti­ko­wej rur­ki od papie­ru do fak­su.

Opon­ki sma­ży­my na gru­bej, przy­naj­mniej cen­ty­me­tro­wej, war­stwie, moc­no roz­grza­ne­go na patel­ni ole­ju, na rumia­ny, zło­ci­sto­brą­zo­wy kolor z oby­dwu stron. Po usma­że­niu odsą­cza­my na roz­ło­żo­nym na tale­rzu papie­ro­wym ręcz­ni­ku, lub bia­łym papie­rze toa­le­to­wym. Pącz­ki sma­żą się bar­dzo szyb­ko, więc war­to uwa­żać, aby ich nie przy­pa­lić. Przy prze­kła­da­niu ich na dru­gą stro­nę i ścią­ga­niu z fry­tu­ry, dosko­na­le spraw­dza­ją się dwa patycz­ki do szasz­ły­ków.

Oponki - pączki z dziurką

Usma­żo­ne i osą­czo­ne pącz­ki — opon­ki posy­pu­je­my obfi­cie cukrem pudrem i poda­je­my do pysz­nej kawy 🙂 Smacz­ne­go!

Oponki - pączki z dziurką
Opon­ki — pącz­ki z dziur­ką
Skład­ni­ki:
 • 20 dag mąki pszen­nej 650
 • 1/2 łyż­ki mąki ziem­nia­cza­nej
 • 50 g mar­ga­ry­ny pal­my
 • 2 łyż­ki śmie­ta­ny 18%
 • 1 duży cukier wani­lio­wy (32g)
 • 1 czu­ba­ta łyżecz­ka cukru trzci­no­we­go
 • szczyp­ta soli mor­skiej
 • 1/2 łyżecz­ki prosz­ku do pie­cze­nia
 • 1 jaj­ko kurze
 • olej rze­pa­ko­wy
 • cukier puder
Tagi: , , , , ,
2 comments on “Oponki — pączki z dziurką
 1. kulinarna148 pisze:

  Uwiel­biam takie opon­ki.
  Te sma­ko­wi­cie wyglą­da 🙂
  Pozdra­wiam i zapra­szam do mnie

 2. Magda C. pisze:

  pięk­ne opon­ki! 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.