Kremówka z biszkoptem — biszkopt z masą budyniową

Kre­mów­ka, któ­rej wyko­na­nie Wam pro­po­nu­ję to bar­dzo pysz­ne cia­sto na bazie cia­sta bisz­kop­to­we­go, prze­kła­da­ne­go kre­mem budy­nio­wym. Nie jest to cia­sto light, ale podej­rze­wam, że ma nie­co mniej kalo­rii niż ana­lo­gicz­ny kawa­łek tra­dy­cyj­nej kremówki.

Składniki ciasta biszkoptowego

 • 6 jajek,
 • 180 g mąki pszennej,
 • 180 g cukru krysz­ta­łu (może być puder — łatwiej się miesza),
 • 1 łyżecz­ka kakao (dla nada­nia ciem­niej­sze­go koloru),
 • 1/2 łyżecz­ki prosz­ku do pieczenia.

Składniki na masę kremówkową

 • 1 l mleka,
 • 1 szklan­ka cukru kryształu,
 • 1 duży cukier wanilinowy,
 • 1 laska wani­lii (lub dru­gi cukier wanilinowy),
 • 2 żółt­ka,
 • 6 i 1/2 łyż­ki mąki ziemniaczanej,
 • 4 łyż­ki mąki pszennej,
 • 1 kost­ka mięk­kiego masła.

Masa kremówkowa

Przy­go­to­wa­nie bisz­kop­to­wej kre­mów­ki zacznie­my od goto­wa­nia gęste­go budy­niu, ponie­waż musi zupeł­nie prze­sty­gnąć przed zmik­so­wa­niem. Do garn­ka wle­wa­my 750 ml (ok. 3 szklan­ki) mle­ka, wsy­pu­je­my cukier krysz­tał i 2 żółt­ka. Laskę wani­lii prze­ci­na­my wzdłuż ostrym nożem i ze środ­ka wyskro­bu­je­my zia­ren­ka. Zia­ren­ka i pozo­sta­łość strą­ka doda­je­my do mle­ka. Moż­na też dodać szczyp­tę soli, dla pod­kre­śle­nia sma­ku masy.

Mle­ko gotu­je­my z powyż­szy­mi skład­ni­ka­mi. Gdy zacznie wrzeć, wycią­ga­my zeń toreb­kę nasien­ną wani­lii, wle­wa­my oby­dwa gatun­ki mąki, roz­beł­ta­ne w pozo­sta­łej czę­ści mle­ka i dość inten­syw­nie mie­sza­my, gotu­jąc jesz­cze ok. 1–2 minu­ty. Budyń powi­nien bar­dzo zgęst­nieć. Odsta­wia­my go do cał­ko­wi­te­go prze­sty­gnię­cia, a nawet może­my wysta­wić na bal­kon do wyzię­bie­nia (aku­rat gdy piszę te sło­wa, jest jesień).

Po wystu­dze­niu co naj­mniej do tem­pe­ra­tu­ry poko­jo­wej (a naj­le­piej nie­co niż­szej), budyń mik­su­je­my z roz­mię­kłą kost­ką masła na pulch­ną masę kre­mów­ko­wą. Budyń przed zmik­so­wa­niem pro­po­nu­ję pocia­chać na mniej­sze kawał­ki, bo jest pie­roń­sko twardy.

Ciasto biszkoptowe

Przy­go­to­wa­nie cia­sta bisz­kop­to­we­go zaczy­na­my od roz­grza­nia pie­kar­ni­ka do ok. 190ºC i oddzie­le­nia bia­łek od żół­tek. To ostat­nie musi­my zro­bić bar­dzo dokład­nie, w prze­ciw­nym razie biał­ka nam się dobrze nie ubi­ją. Biał­ka ubi­ja­my mik­se­rem (albo trze­pacz­ka­mi, jeśli ktoś nie ma lub woli pra­ce fizycz­ne) na sztyw­ną pia­nę. Gdy ją uzy­ska­my, ubi­ja­jąc nadal, powo­li dosy­pu­je­my cukier, a następ­nie — po jed­nym — doda­je­my żółt­ka. Powin­ni­śmy uzy­skać puszy­stą, jed­no­rod­ną, drob­no­pę­che­rzy­ko­wą pia­nę o kre­mo­wej barwie.

Pia­nę mie­sza­my deli­kat­nie z mąką, kakao i prosz­kiem do pie­cze­nia, wyle­wa­my do for­my (tor­tow­ni­ca 22 cm nada­je się jak naj­bar­dziej) i pie­cze­my do zru­mie­nie­nia i suche­go patycz­ka. Bisz­kopt wycią­ga­my z pie­kar­ni­ka i zosta­wia­my do wysty­gnię­cia do tem­pe­ra­tu­ry pokojowej.

Kremówka z biszkoptem - biszkopt z masą budyniową

Kremówka z biszkoptem

Kro­imy bisz­kopt. Mnie uda­ło się na 4 nie za cien­kie krąż­ki. Każ­dy spód bisz­kop­to­wy sma­ru­je­my dokład­nie czę­ścią masy budy­nio­wej, nakła­da­my kolej­ny krą­żek i powta­rza­my ope­ra­cję. Kre­mów­kę z zewnątrz przy­ozda­bia­my wedle wła­sne­go uzna­nia. Smacznego!

2 przemyślenia na temat “Kremówka z biszkoptem — biszkopt z masą budyniową

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.