Rogaliki drożdżowe z serem

Ser­nicz­ki droż­dżo­we to ciast­ka moje­go dzie­ciń­stwa. Pamię­tam, jak męczy­łem mamę, żeby znów je upie­kła: sero­we podu­szecz­ki zni­ka­ły w zastra­sza­ją­cym tem­pie. Dru­gim moim ulu­bio­nym wypie­kiem były roga­li­ki z mar­mo­la­dą. A co by się sta­ło, gdy­by te dwa łako­cie połą­czyć w jed­no? Przed Wami roga­li­ki droż­dżo­we z serem.

Pod­sta­wą roga­li­ków jest cia­sto droż­dżo­we, zbli­żo­ne kon­sy­sten­cją do cia­sta na piz­zę, ale o wie­le słod­sze. Pro­por­cje skład­ni­ków na cia­sto przed­sta­wia­ją się następująco:

 • 3 szklan­ki mąki pszen­nej 650,
 • 1/2 szklan­ki dość cie­płe­go mleka,
 • 1/4 (czy­li 25 g) kost­ki drożdży,
 • 2 jaj­ka M‑ki,
 • 5 łyżek cukru trzcinowego,
 • 5 łyżek ole­ju roślin­ne­go lub roz­to­pio­ne­go masła,
 • porząd­na szczyp­ta soli.

Zaczyn drożdżowy

Z czę­ści powyż­szych skład­ni­ków naj­pierw przy­go­to­wu­je­my zaczyn droż­dżo­wy. Pokru­szo­ne droż­dże roz­cie­ra­my 3 łyż­ka­mi cukru trzci­no­we­go, mie­sza­my z 1/2 szklan­ki cie­płe­go mle­ka i ok. 3/4 szklan­ki mąki pszen­nej. Odsta­wia­my do podwo­je­nia obję­to­ści w cie­płe miejsce.

Jeśli cie­płe­go miej­sca nie mamy, wystar­czy że miskę z zaczy­nem posta­wi­my na garn­ku wypeł­nio­nym czę­ścio­wo bar­dzo cie­płą wodą. Takie roz­wią­za­nie dzia­ła cuda, choć jeśli droż­dże są świe­że, nie będą potrze­bo­wa­ły udziw­nień. Pora­dzą sobie w tem­pe­ra­tu­rze pokojowej.

Ciasto na rogaliki drożdżowe z serem

Po ok. kwa­dran­sie wyra­sta­nia do zaczy­nu doda­je­my pozo­sta­łe skład­ni­ki i wyra­bia­my nie­zbyt zwar­te, mięk­kie cia­sto. Powin­no być ciut luź­niej­sze od cia­sta na piz­zę i odkle­jać się od ręki. Jeśli tak się nie dzie­je, może­my dodać nie­co ole­ju i/lub dosy­pać mąki. Cia­sto zosta­wia­my do wyro­śnię­cia na ok. 15 min.

Nadzienie serowe do rogalików

 • 1/2 kg peł­no­tłu­ste­go twarogu,
 • 4 czu­ba­te łyż­ki cukru kryształu,
 • 2 toreb­ki (ok. 30 g) cukru wanilinowego,
 • 2 żółt­ka,
 • 1 czu­ba­ta łyżecz­ka mąki ziemniaczanej,
 • odro­bi­na mleka.

Powyż­sze skład­ni­ki dokład­nie mie­sza­my na jed­no­rod­ną pastę. Obec­ność mle­ka nie jest obo­wiąz­ko­wa i zale­ży od mokro­ści sera. Nadzie­nie sero­we nie powin­no być zbyt leją­ce, żeby nie utrud­nia­ło kształ­to­wa­nia rogalików.

Lepimy i pieczemy rogaliki

Cia­sto droż­dżo­we dzie­li­my na 8 rów­nych por­cji. Naj­pro­ściej utur­lać sobie wałe­czek, prze­kro­ić go na 2 czę­ści, póź­niej każ­dą tnie­my zno­wu na 2 i jesz­cze raz to samo. Z każ­dej czę­ści cia­sta robi­my w mia­rę rów­ną kul­kę i roz­wał­ko­wu­je­my na pla­cek gru­bo­ści ok. 1 mm. Plac­ki tnie­my (nożem, radeł­kiem) na 8 trój­kąt­nych czę­ści (tak jak piz­zę). Przy brze­gu każ­dej ukła­da­my łyżecz­kę nadzie­nia sero­we­go i zawi­ja­my poje­dyn­czo do środ­ka uzy­sku­jąc rogale.

Moż­na też farsz sero­wy roz­sma­ro­wać na całym kawał­ku i zawi­nąć uzy­sku­jąc roga­la — rolad­kę. Nie­ste­ty mają skłon­ność do nie­do­pie­ka­nia się w środ­ku, choć bar­dzo inte­re­su­ją­co wyglądają.

Rogaliki drożdżowe z serem

Roga­li­ki droż­dżo­we z serem ukła­da­my na bla­chach wyło­żo­nych papie­rem do pie­cze­nia i zosta­wia­my do wyro­śnię­cia przez ok. 20–30 min. Za bar­dzo nie zwięk­sza­ją roz­mia­rów, więc moż­na je upa­ko­wy­wać dość cia­sno, zosta­wia­jąc prze­świt na gru­bość kciu­ka. Wierzch roga­li­ków tuż przed pie­cze­niem sma­ru­je­my roz­kłó­co­nym biał­kiem jaja. Pie­cze­my w tem­pe­ra­tu­rze 190–200ºC do zru­mie­nie­nia, przez ok. 20 min.

Pozo­sta­je mi życzyć Wam uda­nych roga­li i smacznego! 🙂

1 przemyślenie na temat “Rogaliki drożdżowe z serem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.