Warkocze drożdżowe z serem — paluchy drożdżowe

Kolej­ny pro­ściut­ki prze­pis. Tym razem war­ko­cze droż­dżo­we z serem żół­tym — dosko­na­łe jako zagryz­ka do piwa.

Palu­chy droż­dżo­we z serem to waria­cja na bazie cia­sta droż­dżo­we­go do piz­zy, któ­re opi­sa­łem tutaj. Oprócz cia­sta będzie­my potrze­bo­wać nie­co sera żół­te­go. Naj­le­piej nada się ser w moż­li­wie dłu­giej kost­ce (lub pla­strach), z któ­rej będzie­my mogli naciąć odpo­wied­niej dłu­go­ści sero­we paski. Pasecz­ki 15–20 cm dłu­go­ści i sze­ro­ko­ści ok. 1 cm zda­ją się wystarczać.

Cia­sto droż­dżo­we dzie­li­my na 6 por­cji. Z każ­dej “tur­la­my” na stol­ni­cy dłu­gi wałe­czek, po czym dzie­li­my go na 3 czę­ści. Na każ­dą część droż­dżo­we­go wałecz­ka nakła­da­my pasek sera, lek­ko go wgnia­ta­jąc. Zapla­ta­my war­ko­cze droż­dżo­we z serem, jak na poniż­szym zdjęciu.

Paluchy drożdżowe z serem

Tak przy­go­to­wa­ne palu­chy droż­dżo­we zapie­ka­my w pie­kar­ni­ku nagrza­nym do ok. 200ºC do zru­mie­nie­nia (ok. 10–15 min). Uwa­ga! War­ko­czy­ki moc­no puch­ną pod­czas pie­cze­nia, więc roz­łóż­my je z dala od sie­bie, żeby się nie poskle­ja­ły. Powin­ny wyglą­dać mniej wię­cej tak:

Warkocze drożdżowe z serem

Świet­nym dodat­kiem do tak przy­go­to­wa­nych war­ko­czy sero­wych, będzie sos czosn­ko­wy na bazie jogur­tu natu­ral­ne­go (300–400 ml), roz­gnie­cio­nych ząb­ków czosn­ku (2–3 szt.), świe­żo mie­lo­ne­go, czar­ne­go pie­przu i odro­bi­ny soli. Gorą­co pole­cam i życzę smacznego!

Warkocze drożdżowe z serem
War­ko­cze droż­dżo­we z serem
War­ko­cze droż­dżo­we z serem — zakrę­co­ne i ładne.

Por­cji: 2–3

Wska­zów­ki:
Naj­lep­sze z sosem czosn­ko­wym i peł­nym kuflem piwa. 

2 przemyślenia na temat “Warkocze drożdżowe z serem — paluchy drożdżowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.