Frytki z serem żółtym, majonezem i keczupem

Fryt­ki z serem i dodat­ka­mi to maka­brycz­na bom­ba kalo­rycz­na! Taki posi­łek potra­fi zwa­lić z nóg nie­mal każ­de­go i tra­wi się przez dłu­gie godzi­ny. Sje­sta moc­no wska­za­na. Już same fryt­ki są wyso­ko­ka­lo­rycz­ne, a tutaj mamy do czy­nie­nia jesz­cze z serem żół­tym i majo­ne­zem (war­tość odżyw­czą ket­chu­pu deli­kat­nie prze­mil­czę, choć pró­bo­wa­no zakwa­li­fi­ko­wać keczup jako warzy­wo 😉 ).

Fryt­ki z serem, majo­ne­zem i keczu­pem to jed­na z moich ulu­bio­nych… potraw, jeśli nie będzie nad­uży­ciem okre­śle­nie tego wyna­laz­ku potra­wą. Wszyst­ko, co naj­waż­niej­sze napi­sa­ne zosta­ło już we wstę­pie, tutaj dodam tyl­ko, że mimo iż ta potra­wa odro­bi­nę dziw­nie wyglą­da i jej skład może być zasta­na­wia­ją­cy, to w moim odczu­ciu sma­ku­je świet­nie — praw­dzi­wa eks­plo­zja sma­ku. Zwłasz­cza jeśli zasto­su­je­my odpowiednie…

Składniki

 • 500–750g mro­żo­nych fry­tek kar­bo­wa­nych (dowol­nych),
 • 75g sera żół­te­go, naj­le­piej pod­wę­dza­ne­go (nada­je fan­ta­stycz­ny smak potra­wie). Nie­złe są też sery słod­ka­we w sma­ku typu Maz­da­mer czy Radamer,
 • 3 łyż­ki majo­ne­zu (oso­bi­ście uży­wam Deko­ra­cyj­ne­go, bo Kie­lec­ki jest dla mnie zbyt ostry),
 • keczup (prze­pa­dam za lidlo­wym, bo ma dużo pomi­do­rów, może być też pudliszkowy),
 • przy­pra­wa do ziemniaków,
 • ewen­tu­al­nie boczek wędzo­ny (obgo­to­wa­ny).

Przygotowujemy frytki z serem z piekarnika

Fry­tek nie będzie­my sma­żyć w ole­ju, tyl­ko upie­cze­my je w pie­kar­ni­ku. Orien­ta­cyj­nie tem­pe­ra­tu­ra pie­cze­nia powin­na wynieść ok. 200°C. W dużo wyż­szej fryt­ki za szyb­ko nam się spie­ką, nato­miast w znacz­nie niż­szej będą gum­cza­ko­wa­te i bez wyra­zu. War­to trzy­mać się w tej kwe­stii zale­ceń pro­du­cen­ta na opa­ko­wa­niu i przy oka­zji nie wie­rzyć śle­po war­to­ściom tem­pe­ra­tu­ry na pokrę­tle pie­kar­ni­ka. Jeśli tyl­ko mamy moż­li­wość doko­na­nia bez­po­śred­nie­go pomia­ru tem­pe­ra­tu­ry — zrób­my to. Fryt­ki wysy­pu­je­my na papier do pie­cze­nia uło­żo­ny na bla­sze i wkła­da­my do pie­kar­ni­ka na tyle, aby ład­nie się zru­mie­ni­ły. Raczej nie uży­wa­my ter­mo­obie­gu, bo zazwy­czaj koń­czy się to przy­ja­ra­niem kra­wę­dzi i koń­có­wek frytek.

Tem­pe­ra­tu­rę we wnę­trzu pie­kar­ni­ka — jeśli ten nie posia­da ter­mo­me­tru — może­my zmie­rzyć za pomo­cą tanie­go mul­ti­me­tru cyfro­we­go z ter­mo­pa­rą, dostęp­ne­go w skle­pach dla elek­tro­ni­ków. Pod­czas pomia­ru sta­raj­my się, aby koń­ców­ka (son­da) prze­wo­du pomia­ro­we­go znaj­do­wa­ła się w rów­nych odle­gło­ściach od ścia­nek pie­kar­ni­ka. Zazwy­czaj prze­wód son­dy moż­na łatwo ufor­mo­wać i przy­trza­snąć drzwicz­ka­mi w dogod­nym poło­że­niu, a mier­nik umie­ścić w dobrze dostęp­nym miej­scu, co uspraw­ni odczyt. Zysku­je­my wte­dy bar­dzo dokład­ną kon­tro­lę temperatury.

W cza­sie, gdy fryt­ki się pie­ką, ście­ra­my ser na tar­ce o gru­bych oczkach. Do spo­rej miski. Po upie­cze­niu fryt­ki wycią­ga­my i jesz­cze na papie­rze opró­sza­my przy­pra­wą do ziem­nia­ków. Mają dużą powierzch­nię, więc przy­pra­wa rów­no­mier­nie się przy­le­pi — to raz, a dwa — wymie­sza się dobrze pod­czas prze­sy­py­wa­nia do naczy­nia, w któ­rym będzie­my łączyć fryt­ki z pozo­sta­ły­mi skład­ni­ka­mi. Fryt­ki prze­sy­pu­je­my do miski z serem, doda­je­my majo­nez i mie­sza­my, sta­ra­jąc się jak naj­mniej roz­ba­brać zawar­tość. Jest to pra­wie nie­wy­ko­nal­ne 😉 Zawsze tro­chę fry­tek się połamie.

Frytki z serem zoltym, majonezem i ketchupem

Fryt­ki z serem i majo­ne­zem roz­kła­da­my do mise­czek (2 solid­ne por­cje) i jeśli potrze­ba, to pod­grze­wa­my tro­chę w mikro­fa­lów­ce. Deko­ru­je­my obfi­cie keczu­pem i poda­je­my. Jeśli komuś odpo­wia­da mniej jar­skie jedze­nie, to potra­wę może­my posy­pać z wierz­chu pokro­jo­nym w drob­ną kost­kę, wędzo­nym, parzo­nym bocz­kiem — pycha!

Smacz­ne­go!

Frytki z serem źółtym, majonezem i keczupem
Fryt­ki z serem źół­tym, majo­ne­zem i keczupem
Fryt­ki przy­rzą­dzo­ne w ten spo­sób to praw­dzi­wa bom­ba kalo­rycz­na, któ­ra potra­fi zaspo­ko­ić głód na bar­dzo dłu­go. Eks­plo­zja smaku!
Skład­ni­ki:
 • fryt­ki mro­żo­ne — 700g
 • ser żół­ty pod­wę­dza­ny — 75g
 • majo­nez — 3 łyżki
 • ket­chup
 • przy­pra­wa do ziemniaków
 • boczek wędzo­ny, parzo­ny (nie­ko­niecz­nie)

Inni trafili tutaj szukając

 • fryt­ki z serem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.