Przepis na kotlet schabowy z warzywami na patelnię

Prze­pis na kotlet scha­bo­wy w moim wyda­niu, to dobry wstęp do przy­go­to­wa­nia szyb­kie­go, smacz­ne­go i co naj­waż­niej­sze sycą­ce­go obia­du. Sam kotlet scha­bo­wy to chy­ba jed­na z naj­bar­dziej tra­dy­cyj­nych, pol­skich potraw. Jeśli tyl­ko ktoś pre­fe­ru­je mię­si­wa, to cięż­ko wyobra­zić sobie życie bez “scha­bosz­cza­ka”. W tym prze­pi­sie, mając na uwa­dze, że gru­ba panier­ka na kotle­cie sta­no­wi bom­bę kalo­rycz­ną, poda­wa­ne zazwy­czaj z kotle­tem ziem­nia­ki, zastą­pi­łem mie­szan­ką warzywną.

Dzię­ki takie­mu zesta­wie­niu danie — przy­naj­mniej w teo­rii — powin­no cha­rak­te­ry­zo­wać się niskim indek­sem gli­ke­micz­nym, a więc mniej tuczyć i dłu­żej dostar­czać ener­gii. Poniż­szy prze­pis na kotlet scha­bo­wy z warzy­wa­mi jest wyjąt­ko­wo nie­skom­pli­ko­wa­ny i mało cza­so­chłon­ny (szyb­sza jest chy­ba tyl­ko jajecz­ni­ca z płat­ka­mi). Para­fra­zu­jąc sło­wa Alber­ta Ein­ste­ina: “Wszyst­ko powin­no być tak pro­ste, jak to tyl­ko moż­li­we, ale nie bar­dziej”. To samo tyczy się posił­ków i wła­śnie za to kotle­ta scha­bo­we­go tak cenię. Ponad­to, tak jak i w każ­dym innym przy­pad­ku, jed­ną z naj­waż­niej­szych rze­czy są odpowiednie…

Składniki

 • 200g scha­bu bez kości (czy­li dwa pla­stry, mniej wię­cej gru­bo­ści palca),
 • 1 jaj­ko kurze (przy­naj­mniej M‑ka),
 • 2–3 łyż­ki mle­ka krowiego,
 • buł­ka tarta,
 • 750g warzyw na patelnię,
 • warzyw­ko lub sól oraz pieprz mie­lo­ny, świe­ży i suszo­ny czosnek,
 • olej rze­pa­ko­wy lub oli­wa z oliwek.

Przepis na kotlet schabowy z warzywami

Do garn­ka lub ron­dla, naj­le­piej z grub­szym dnem, wsy­pu­je­my zamro­żo­ne warzy­wa na patel­nię. Pole­wa­my obfi­cie ole­jem lub oli­wą, przy­kry­wa­my i sma­ży­my na wol­nym ogniu aż do zmięk­nię­cia warzyw (jeśli będą lek­ko chru­pią­ce to nawet lepiej — mniej wita­min stra­ci­my pod­czas obrób­ki ter­micz­nej). Jeśli potrze­ba, to pod­le­wa­my je dosłow­nie 1/4 szklan­ki wody, żeby nam się nie przypaliły.

Cie­ka­wost­ka

Nie­do­go­to­wy­wa­nie do peł­nej mięk­ko­ści warzyw i innych pro­duk­tów węglo­wo­da­no­wych np. maka­ro­nu, ryżu obni­ża ich indeks gli­ke­micz­ny. Jest to wskaź­nik, któ­ry nie­sie infor­ma­cję o tym, jak kon­kret­ne poży­wie­nie wpły­wa na poziom glu­ko­zy we krwi. Im indeks gli­ke­micz­ny wyż­szy, tym powo­du­je szyb­szy wzrost stę­że­nia glu­ko­zy we krwi, co nie­ste­ty nie jest zbyt zdro­we. W związ­ku z tym war­to dążyć do tego, aby nasze posił­ki indeks gli­ke­micz­ny mia­ły jak naj­niż­szy. Moż­na to osią­gnąć odpo­wied­nio zesta­wia­jąc i przy­go­to­wu­jąc pro­duk­ty wcho­dzą­ce w skład potraw.

Pod­czas dusze­nia warzyw pla­stry scha­bu, uło­żo­ne na desce do kro­je­nia, opró­sza­my z oby­dwu stron warzyw­kiem, świe­żo mie­lo­nym pie­przem i suszo­nym czosn­kiem, a następ­nie roz­bi­ja­my porząd­nie tłucz­kiem do mię­sa. Jeśli tego ostat­nie­go nie posia­da­my, moż­na użyć dusza­ka do ziem­nia­ków — spraw­dzo­ne… ale nie­zbyt kom­for­to­we 😉 Trze­ba napraw­dę nie­źle pouci­skać kotle­ta, żeby wystar­cza­ją­co zmiękł. Ina­czej zamiast scha­bosz­cza­ka będzie­my mieć na tale­rzu zelówę.

W cza­sie gdy warzy­wa już “docho­dzą”, może­my dopra­wić je do sma­ku warzyw­kiem (np. pła­ską łyżecz­ką) i pie­przem (kil­ko­ma obro­ta­mi młyn­ka). Każ­dy kotlet scha­bo­wy panie­ru­je­my w roz­beł­ta­nym z mle­kiem i przy­pra­wa­mi jaj­ku a następ­nie w buł­ce tar­tej. Nama­cza­nie w jaj­ku a póź­niej w buł­ce powta­rza­my 2–3x, w zależ­no­ści od tego, na ile wystar­czy nam roz­trze­pa­ne­go jaj­ka (bo domy­ślam się, że buł­ki będzie spo­ro). Sma­ży­my na roz­grza­nym na patel­ni tłusz­czu do zru­mie­nie­nia z każ­dej stro­ny — po ok. 2–4min.

Kotlet schabowy z mieszanka warzywna

Kotle­ty scha­bo­we i usmażone/podduszone warzy­wa na patel­nię wykła­da­my na więk­sze tale­rze i podajemy.

Smacz­ne­go!

P.S. Jed­na mała uwa­ga na koniec — tak duża ilość warzyw na raz u nie­któ­rych osób może powo­do­wać wzdę­cia. Mam nadzie­ję, że ten pro­sty prze­pis na kotlet scha­bo­wy Wam się spodo­bał. Jest to na praw­dę war­to­ścio­we danie, któ­re faj­nie jest włą­czyć do swo­je­go jadło­spi­su dla urozmaicenia.

Kotlet schabowy z warzywami na patelnię
Kotlet scha­bo­wy z warzy­wa­mi na patelnię
Skład­ni­ki:
 • schab bez kości — dwa pla­stry po ok. 10dag
 • jaj­ko kurze — 1 szt. M — L
 • mle­ko kro­wie — 2–3 łyżki
 • buł­ka tarta
 • warzy­wa na patel­nię — 75dag
 • warzyw­ko lub sól oraz pieprz mie­lo­ny, świe­ży i suszo­ny czosnek
 • olej rze­pa­ko­wy lub oli­wa z oliwek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.