Nuggets — miniaturowe kotlety z kurczaka

Nug­gets to malut­kie, chru­pią­ce kotle­ci­ki dro­bio­we. Moż­na je poda­wać na dzie­siąt­ki róż­nych spo­so­bów, dla­te­go zde­cy­do­wa­łem się umie­ścić je tutaj jako odręb­ny przepis.

Nug­get to z języ­ka angiel­skie­go brył­ka, samo­ro­dek i tak też wyglą­da­ją te minia­tu­ro­we kotle­ty z kur­cza­ka. Mają for­mę nie­wiel­kich, zło­ci­sto­brą­zo­wych, nie­re­gu­lar­nych bry­łek, z chru­pią­cą panier­ką i mię­ciut­kim, kur­cza­ko­wym wnę­trzem. Przy­go­to­wu­je­my je bar­dzo podob­nie jak zwy­czaj­ne kotle­ty z kur­cza­ka. Potrzeb­ne będą następujące…

Składniki na nuggets

 • 200g pier­si z kurczaka,
 • 1 jaj­ko (przy­naj­mniej M‑ka),
 • buł­ka tarta,
 • suszo­ny czo­snek gra­nu­lo­wa­ny, sól oraz świe­żo mie­lo­ny, czar­ny pieprz,
 • pół ron­del­ka ole­ju rzepakowego.

File­ty z kur­cza­ka płu­cze­my i kro­imy naj­pierw na wzdłuż­ne paski o sze­ro­ko­ści kciu­ka, a potem w poprzek na w mia­rę rów­ną kost­kę. Dobrze było­by, gdy­by pierś z kur­cza­ka była zamro­żo­na. Czę­ścio­we, szyb­kie roz­mro­że­nie w kuchen­ce mikro­fa­lo­wej do posta­ci, gdy sta­je się lek­ko ziar­ni­sta, ale nadal nie roz­pły­wa się pod pal­ca­mi, nie­by­wa­le uła­twia kro­je­nie i wycho­dzą faj­ne, pro­sto­pa­dło­ścien­ne nug­gets. Pokro­jo­ne­go kur­cza­ka prze­sy­pu­je­my do misecz­ki, albo inne­go głęb­sze­go naczy­nia (waż­ne!) i dopra­wia­my suszo­nym czosn­kiem. Sypie­my obfi­cie. Myślę, że nie będzie prze­sa­dą cała łyżecz­ka gra­nu­la­tu. Doda­je­my też dużą szczyp­tę soli i czar­ny pieprz w ilo­ści kil­ku obro­tów młyn­ka. Dokład­nie wszyst­ko mie­sza­my i odsta­wia­my na godzin­kę, żeby nug­gets prze­szły aro­ma­tem przypraw.

W ron­del­ku roz­grze­wa­my olej rze­pa­ko­wy (u mnie roz­grze­wa się ok. 7–10 min.), a w mię­dzy­cza­sie bie­rze­my się za panie­ro­wa­nie nug­gets. Do misecz­ki z kra­jan­ką z kur­cza­ka wbi­ja­my całe jaj­ko. Zawar­tość misecz­ki mie­sza­my przy oka­zji roz­beł­tu­jąc jaj­ko. Następ­nie dosy­pu­je­my buł­kę tar­tą w takiej ilo­ści, aby nug­gets ład­nie się obto­czy­ły i dalej mie­sza­my. War­to to robić na raty, żeby nie zużyć zbyt wie­le buł­ki. Zamiast buł­ki moż­na też użyć mąki kuku­ry­dzia­nej, cho­ciaż moim zda­niem “naget­sy” smacz­niej­sze wycho­dzą panie­ro­wa­ne w bułce.

Nuggets - miniaturowe kotleciki z kurczaka

Nug­gets sma­ży­my w roz­grza­nym uprzed­nio głę­bo­kim tłusz­czu na rumia­ny kolor ok. 5–10 min. Na począ­tek może­my wrzu­cić jed­ną sztu­kę i spraw­dzić w ten spo­sób czy olej ma wła­ści­wą tem­pe­ra­tu­rę. Nug­gets powi­nien od razu zacząć bąbel­ko­wać, ale nie na tyle, żeby two­rzyć na powierzch­ni fon­tan­nę (wybrzu­sze­nie) z pęche­rzy­ków. Ten ostat­ni przy­pa­dek świad­czy o tym, że olej prze­grza­li­śmy i trze­ba go będzie tro­chę ostudzić.

Nug­gets z kur­cza­ka poda­je­my z ziem­niacz­ka­mi, ryżem, kaszą i surówką/sałatką lub też goto­wą mie­szan­ką sma­żo­nych lub duszo­nych warzyw. Co kto lubi. Smacznego!

Nuggets - miniaturowe kotlety z kurczaka
Nug­gets — minia­tu­ro­we kotle­ty z kurczaka
Nug­gets to malut­kie, chru­pią­ce kotle­ci­ki dro­bio­we, w zło­ci­sto­brą­zo­wej panier­ce. Bar­dzo smacz­ne zarów­no z ziem­nia­ka­mi jak i z róż­no­ko­lo­ro­wy­mi warzywami.
Skład­ni­ki:
 • 20dag file­tu z kurczaka
 • 1 jaj­ko (przy­naj­mniej M‑ka)
 • buł­ka tarta
 • suszo­ny czo­snek gra­nu­lo­wa­ny, sól oraz świe­żo mie­lo­ny, czar­ny pieprz
 • pół ron­del­ka ole­ju rzepakowego

Inni trafili tutaj szukając

 • nug­gets przepis

2 przemyślenia na temat “Nuggets — miniaturowe kotlety z kurczaka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.