Ziołowa potrawka z kurczaka

Potraw­ka z kur­cza­ka z ser­ka­mi zio­ło­wy­mi to danie wybit­nie pro­ste, ale jed­no­cze­śnie smacz­ne, dość cięż­ko­straw­ne. Potra­fi zaklaj­stro­wać więc nie dziw­my się, jeże­li nie damy rady zjeść por­cji za pierw­szym podej­ściem. Coś dla łasuchów.

Za prze­pis w tym miej­scu chciał­bym podzię­ko­wać Mał­go­rza­cie, któ­ra przed­sta­wi­ła mi jego pier­wot­ną wer­sję. Przy­znam, że z począt­ku wydał mi się dziw­ny, no bo jak tu łączyć mle­ko z mię­sem? Pomi­mo moich obaw oka­za­ło się jed­nak, że taka zio­ło­wa potraw­ka z kur­cza­ka jest bar­dzo smacz­na, a co naj­waż­niej­sze bar­dzo szyb­ka w wyko­na­niu. Poni­żej pre­zen­tu­ję nie­co zmo­dy­fi­ko­wa­ną wer­sję, przy­go­tuj­my więc sobie odpowiednie…

Składniki

 • ok. 200g file­tów z kur­cza­ka (mogą być w kawałkach),
 • 2 dowol­ne ser­ki topio­ne, naj­le­piej zio­ło­we, po ok 100g każdy,
 • 1 szklan­ka mleka,
 • zio­ła prowansalskie,
 • 150–200g maka­ro­nu świderki,
 • sól i pieprz mie­lo­ny, świe­ży oraz czo­snek granulowany,
 • olej uni­wer­sal­ny do smażenia.

Przygotowujemy ziołową potrawkę z kurczaka

Maka­ron gotu­je­my w lek­ko oso­lo­nej wodzie. Gdy już zacznie wrzeć, zabie­ra­my się za kura­ka. File­ty z kur­cza­ka tnie­my na spo­re kawał­ki, takie o wiel­ko­ści mniej wię­cej poło­wy kciu­ka. No, zale­ży jakie ktoś ma dło­nie, ale że ja (jak na face­ta) mam raczej zgrab­ne, to myślę, że Panie spo­koj­nie mogą trzy­mać się tego roz­mia­ru. Kur­cza­ka wrzu­ca­my na patel­nię, pod­le­wa­my ole­jem, opró­sza­my solą, pie­przem i czosn­kiem — tego ostat­nie­go nie musi­my żało­wać — i sma­ży­my, aż zmie­nią kolor z różo­wo-czer­wo­ne­go na bia­ły. Może­my je deli­kat­nie, ale na praw­dę deli­kat­nie przyrumienić.

Cie­ka­wost­ka

Łącze­nie mle­ka i mię­sa nie jest wska­za­ne. Już w Sta­rym Testa­men­cie jest napi­sa­ne: “I nie będziesz goto­wał koź­lę­cia w mle­ku jego mat­ki”, a tak­że pod­kre­ślo­ne kil­ku­krot­nie: Wj 23,19; 34,26 oraz Pwt 14,21 BT wyd. IV. Co cie­ka­we takie podej­ście może mieć pod­sta­wy nauko­we. Otóż spo­ży­wa­nie pokar­mów boga­tych w wapń może upo­śle­dzać wchła­nia­nie żela­za zawar­te­go w innych pro­duk­tach. Jeśli więc nasza die­ta jest ubo­ga w ten pier­wia­stek, war­to uni­kać łącze­nia mię­sa i pro­duk­tów mlecznych.

Sma­żąc dalej doda­je­my ser­ki topio­ne, o ile to moż­li­we roz­drab­nia­jąc je na kawa­łecz­ki — szyb­ciej się roz­pusz­czą. Po krót­kiej chwi­li dole­wa­my też mle­ko i całość zasy­pu­je­my obfi­cie zio­ła­mi pro­wan­sal­ski­mi (czu­ba­ta łyżecz­ka — dwie powin­ny wystar­czyć). Potraw­ka z kur­cza­ka musi sobie teraz przez chwi­lę pobul­kać, aż zgęst­nie­je. Zawar­tość patel­ni mie­sza­my co jakiś czas aby unik­nąć przy­pa­le­nia. W mię­dzy­cza­sie maka­ron ugo­to­wa­ny “al den­te” (odro­bi­nę twar­da­wy) odle­wa­my. W żad­nym razie nie prze­le­wa­my zim­ną wodą, nie har­tu­je­my ani nie odczy­nia­my żad­nych innych, dziw­nych uro­ków. Wyją­tek sta­no­wi sytu­acja, gdy nam wyszedł zbyt sło­ny — wte­dy można.

Ziołowa potrawka z kurczaka na talerzu

Na koniec maka­ron i zio­ło­wy sos mię­sny nakła­da­my do talerzy/miseczek. Taka potraw­ka z kur­cza­ka naj­le­piej wyglą­da przy­ozdo­bio­na świe­ży­mi zio­ła­mi np. jak na zdjęciu.

Smacz­ne­go!

Ziołowa potrawka z kurczaka
Zio­ło­wa potraw­ka z kurczaka
Skład­ni­ki:
 • filet z kur­cza­ka — 20dag
 • ser­ki topio­ne, zio­ło­we — 2szt. po 10dag
 • mle­ko kro­wie — 200–250ml
 • zio­ła prowansalskie
 • maka­ron świ­der­ki — 15–20dag
 • sól i pieprz mie­lo­ny, świe­ży oraz czo­snek granulowany
 • olej uni­wer­sal­ny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.