Pieczone udka z kurczaka

Pie­czo­ne udka z kur­cza­ka są pra­wie “samo­ob­słu­go­we”. Robo­ty przy nich nie­zbyt wie­le, a już po nie­speł­na godzi­nie pie­cze­nia moż­na się cie­szyć smacz­nym, pożyw­nym posiłkiem.

W kwe­stii for­mal­nej: ta część kur­cza­ka, któ­ra przy­po­mi­na maczu­gę dla kra­sna­li to pod­udzie. Udko kur­cza­ka znaj­du­je się nad nim i razem z pod­udziem sta­no­wi coś, co u hur­tow­ni­ków może­my spo­tkać pod nazwą noga ana­to­micz­na z kur­cza­ka. W prze­pi­sie uży­łem wła­śnie całej nogi, ale nic nie stoi na prze­szko­dzie, aby zro­bić same pie­czo­ne pod­udzia, czy udka z kur­cza­ka, więc nie zaprzą­taj­my sobie tym głowy.

Składniki:

 • 2 spo­ra­we udka z kurczaka,
 • 1 łyżecz­ka soli morskiej,
 • 1 łyżecz­ka czosn­ku granulowanego,
 • 1/2 łyżecz­ki świe­żo mie­lo­ne­go, czar­ne­go pieprzu,
 • 1/2 łyżecz­ki mie­lo­nej papry­ki (jeśli ktoś lubi),
 • odro­bi­na ole­ju rze­pa­ko­we­go do pod­la­nia pieczeni.

Udka z kur­cza­ka nacie­ra­my mie­szan­ką powyż­szych przy­praw, umiesz­cza­my w bryt­fan­nie, na któ­rej spód nale­wa­my tro­szecz­kę ole­ju, i zosta­wia­my w chło­dzie na godzi­nę czy dwie, żeby się “prze­la­so­wa­ły”. Po tym cza­sie udka z kur­cza­ka pie­cze­my w pie­kar­ni­ku nagrza­nym do 200ºC, do zru­mie­nie­nia, prze­wra­ca­jąc od cza­su do cza­su (powiedz­my co kwa­drans). Jeśli ktoś pie­kar­ni­ka nie posia­da, spo­koj­nie może poeks­pe­ry­men­to­wać z pie­cze­niem w bryt­fan­ce na pal­ni­ku kuchen­ki. Jedy­na nie­do­god­ność pole­ga na tym, że pie­czo­ne udka z kur­cza­ka trze­ba będzie prze­wra­cać czę­ściej, aby rów­no­mier­nie dopie­kły się z każ­dej stro­ny i nie przypaliły.

Pieczone udka z kurczaka

Poda­je­my z dowol­ny­mi dodat­ka­mi. Na zdję­ciu powy­żej pie­czo­ne udka z kur­cza­ka w towa­rzy­stwie ćwi­kły i goto­wa­ne­go ryżu par­bo­iled. Smacznego!

Swo­ją dro­gą takie udko z kur­cza­ka zawie­ra cał­kiem spo­ro skład­ni­ków odżyw­czych. W 100 gra­mach pie­czo­ne­go udka z kur­cza­ka, po odrzu­ce­niu kości oczy­wi­ście (bo jej raczej nie zje­my), znaj­dzie­my ok. 26 g peł­no­war­to­ścio­we­go biał­ka. Oprócz tego udko z kur­cza­ka obfi­tu­je w wita­mi­ny z gru­py B. Naj­wię­cej znaj­dzie­my w nim nia­cy­ny — 100 g pie­czy­ste­go zaspo­ka­ja prze­cięt­ne dzien­ne zapo­trze­bo­wa­nie na tę wita­mi­nę w 31% War­to mieć na uwa­dze, że prze­cięt­nie noga z kur­cza­ka waży znacz­nie wię­cej. Samo udko z kur­cza­ka (bez kości) waży nie­co mniej niż 100 g. Z mikro­ele­men­tów w udku z kur­cza­ka naj­wię­cej dostęp­ne­go jest sele­nu (30% ZDS), na dru­gim miej­scu (w sto­sun­ku do zale­ca­ne­go dzien­ne­go spo­ży­cia) ex aequo wystę­pu­ją fos­forcynk (po 17%).

Pieczone udka z kurczaka
Pie­czo­ne udka z kurczaka

Por­cji: 2

Skład­ni­ki:
 • 2 udka z kurczaka
 • 1 łyżecz­ka soli morskiej
 • 1 łyżecz­ka czosn­ku granulowanego
 • 1/2 łyżecz­ki świe­żo mie­lo­ne­go, czar­ne­go pieprzu
 • 1/2 łyżecz­ki mie­lo­nej papryki
 • olej rze­pa­ko­wy

Inni trafili tutaj szukając

 • pie­czo­ne udka z kurczaka
 • udka pie­czo­ne
 • udka z kurczaka
 • pie­czo­ne udka

5 przemyśleń na temat “Pieczone udka z kurczaka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.