Pizza z kurczakiem i ananasem — pizza na słodko

Tym razem piz­za na słod­ko — piz­za z kur­cza­kiem i ana­na­sem. Jest nie­co bar­dziej upier­dli­wa do wyko­na­nia, niż piz­ze z poprzed­nich pro­po­zy­cji, ale dla tego sma­ku — opła­ca się 🙂

Przy­go­to­wa­nie tej piz­zy skła­da się aż z trzech ogól­nych, zazę­bia­ją­cych się etapów:

 1. Przy­pra­wie­nia i sma­że­nia roz­drob­nio­nej pier­si kurczaka.
 2. Zagnie­ce­nia cia­sta na piz­zę według tego przepisu.
 3. Zmon­to­wa­nia” i ele­ganc­kie­go wypie­cze­nia piz­zy z kur­cza­kiem i ananasem.

Lista składników na farsz:

 • 200–300 g file­tów z kurczaka,
 • 100–150 g łagod­ne­go, tar­te­go sera żółtego,
 • 1/2 pusz­ki ana­na­sa konserwowego,
 • 1/2 pusz­ki kukurydzy,
 • 4 łyżecz­ki kon­cen­tra­tu pomidorowego,
 • 1 czu­ba­ta łyżecz­ka ziół prowansalskich,
 • 1–2 łyżecz­ki przy­pra­wy do mię­sa mielonego,
 • 1/2 łyżecz­ki czosn­ku granulowanego,
 • 1 łyż­ka oleju.

Etap 1. oraz 2. — przygotowujemy mięso do pizzy z kurczakiem i ananasem

Bie­rze­my kon­kret­ną pierś z kur­cza­ka — tak oko­ło 200–300 g wagi — i kro­imy ją w kost­kę. Nie ukry­wam, że naj­ła­twiej kroi się pier­si z kur­cza­ka lek­ko odmro­żo­ne, kie­dy są jesz­cze na tyle zwar­te, że nie trze­ba się gim­na­sty­ko­wać z trzy­ma­niem w miej­scu gala­re­to­wa­te­go mię­sa, ale na tyle “ziar­ni­ste”, żeby dało się je łatwo pokro­ić. Kost­ka wycho­dzi wte­dy bar­dzo ład­na i równiutka.

Gdy już kura­ka mamy roz­drob­nio­ne­go mie­sza­my go dokład­nie z 1 łyż­ką ole­ju (uni­wer­sal­ne­go, rze­pa­ko­we­go) oraz przy­pra­wia­my przy­pra­wą do mię­sa mie­lo­ne­go (powiedz­my, że tak z 1–2 czu­ba­te łyżecz­ki do her­ba­ty) i suszo­nym czosn­kiem (pół łyżecz­ki max). Zosta­wia­my mię­so na kil­ka­dzie­siąt minut do “prze­żar­cia” w lodówce.

W mię­dzy­cza­sie zagnia­ta­my cia­sto na piz­zę na zaczy­nie droż­dżo­wym. Gdy już wyra­sta, sma­ży­my pier­si z kur­cza­ka na krót­kim ogniu, na zło­ci­sto­brą­zo­wy kolor. Ana­na­sa odsą­cza­my z zale­wy i krąż­ki kro­imy na 8 czę­ści (oczy­wi­ście jeśli mamy ana­na­sa w posta­ci kółe­czek). Odsą­cza­my tak­że kukurydzę.

Etap 3. — pizza z kurczakiem i ananasem

Cia­sto pra­wil­nie roz­płasz­cza­my ręco­ma, uzy­sku­jąc moż­li­wie jed­no­rod­ny krą­żek. Sma­ru­je­my go 4 łyżecz­ka­mi kon­cen­tra­tu pomi­do­ro­we­go i posy­pu­je­my zio­ła­mi pro­wan­sal­ski­mi. Może­my też syp­nąć kur­ku­mą — doda nie­co korzen­nej nuty.

Pizza z kurczakiem i ananasem

Na wierzch piz­zy wykła­da­my usma­żo­ne­go kur­cza­ka, kawa­łecz­ki ana­na­sa i kuku­ry­dzę, roz­kła­da­jąc je rów­no­mier­ną war­stwą, a na to daje­my war­stew­kę tar­te­go, żół­te­go sera. Zapie­ka­my. Piz­za z kur­cza­kiem i ana­na­sem będzie wdzięcz­na za potrzy­ma­nie jej w pie­kar­ni­ku przez 15–20 min w tem­pe­ra­tu­rze ok. 200ºC.

Taka piz­za jest bar­dzo deli­kat­na i przy­jem­nie słod­ka­wa. Życzę smacz­ne­go 🙂 Cóż za upa­ły ostatnio!

Inni trafili tutaj szukając

 • piz­za z kur­cza­kiem i ananasem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.