Pizza z salami, cebulą i czosnkiem

Piz­za z sala­mi, cebu­lą i czosn­kiem to dru­ga pro­po­zy­cja na piz­zę poja­wia­ją­ca się w tym cyklu. Tym razem piz­za będzie ostra, ale bez przesady.

Bazą do piz­zy będzie cia­sto przy­go­to­wa­ne według tego prze­pi­su na spód do pizzy.

Pizza z salami — składniki

  • 4 czu­bate łyżecz­ki kon­cen­tratu pomidorowego,
  • 1–2 łyż­ki ziół prowansalskich,
  • 100–150 g ulu­bio­ne­go sala­mi (jeśli będzie z pie­przem — nie będzie źle 😉 ),
  • 1–2 śred­nie cebule,
  • 2–3 duże ząb­ki czosnku,
  • 3–4 pikant­ne kor­ni­szony z chilli,
  • ok. 150 g żół­tego sera,
  • świe­żo mie­lony, czar­ny pieprz, a jeśli potrze­bu­je­my moc­niej­szych wra­żeń, tak­że ostra papry­ka w proszku.

Spód do piz­zy sma­ru­je­my kon­cen­tra­tem pomi­do­ro­wym i opró­sza­my zio­ła­mi pro­wan­sal­ski­mi. Piz­zę obkła­da­my po kolei: kro­jo­nym w pla­ster­ki sala­mi, obra­ną i pokro­jo­ną w wąskie talar­ki cebu­lą, sie­ka­ny­mi ząb­ka­mi czosn­ku i kro­jo­ny­mi w pla­stry pikant­ny­mi kor­ni­szo­na­mi. Jeśli chce­my, może­my z zale­wy octo­wej ogór­ków wydłu­bać nie­co chil­li, posie­kać je i rów­nież roz­rzu­cić po piz­zy (cho­ciaż jest tro­chę łykowate).

Pizza z salami cebula i czosnkiem

Piz­zę przy­pra­wia­my dość obfi­cie pie­przem i jeśli lubi­my, suszo­ną, sprosz­ko­wa­ną ostrą papry­ką. Na wierzch sypie­my gru­bo tar­ty żół­ty ser. Piz­ze zapie­ka­my w pie­kar­ni­ku w tem­pe­ra­tu­rze ok. 200ºC przez 20–25 min. Taka piz­za z sala­mi nie wycho­dzi może jakaś strasz­nie ostra, ale jednak…

Smacz­ne­go!

Pizza z salami, cebulą i czosnkiem
Piz­za z sala­mi, cebu­lą i czosnkiem
Piz­za z sala­mi w sam raz dla głod­ne­go face­ta, lubią­ce­go lek­kie ostrości.

Por­cji: 2

1 przemyślenie na temat “Pizza z salami, cebulą i czosnkiem

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.