Pizza z tuńczykiem i korniszonami

Piz­za z tuń­czy­kiem i kor­ni­szo­na­mi to ten wariant piz­zy, któ­ry świet­nie nada­je się na piąt­ko­wy wie­czór. Jest bar­dzo aro­ma­tycz­na, mię­si­sta i soczysta.

Składniki na farsz do pizzy z tuńczykiem

  • 2 pusz­ki roz­drob­nio­ne­go tuń­czy­ka w oleju,
  • 3–4 więk­sze korniszony,
  • 100–150 g gru­bo tar­te­go sera żółtego,
  • 4 czu­ba­te łyżecz­ki dobre­go kon­cen­tra­tu pomidorowego,
  • 1 czu­ba­ta łyżecz­ka ziół prowansalskich,
  • świe­żo mie­lo­ny czar­ny pieprz.

Pizza z tuńczykiem — wykonanie

Oprócz powyż­szych będzie potrzeb­ny oczy­wi­ście spód do piz­zy. Piz­zę sma­ru­je­my kon­cen­tra­tem pomi­do­ro­wym i posy­pu­je­my obfi­cie zio­ła­mi pro­wan­sal­ski­mi. Tuń­czy­ka odsą­cza­my z zale­wy i roz­kła­da­my rów­no­mier­nie na piz­zy. Kor­ni­szo­ny kro­imy w pla­stry i ukła­da­my na tuń­czy­ku. Farsz do piz­zy opró­sza­my pie­przem i posy­pu­je­my tar­tym serem.

Pizza z tuńczykiem i korniszonami

Piz­zę z tuń­czy­kiem i kor­ni­szo­na­mi zapie­ka­my w moc­no roz­grza­nym pie­kar­ni­ku (ok. 200ºC) do zru­mie­nie­nia, przez oko­ło 15–20 minut. Taka piz­za mnie świet­nie sma­ku­je z ore­ga­no, nato­miast moja dru­ga połów­ka lubi doda­tek cur­ry. W tym dru­gim przy­pad­ku nie war­to prze­sa­dzać, bo zarów­no cur­ry, jak i tuń­czyk są dosyć sło­ne. Z tego same­go powo­du może­my zagnieść nie­co mniej sło­ne cia­sto na piz­zę. Smacznego!

1 przemyślenie na temat “Pizza z tuńczykiem i korniszonami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.