Tag: ogórki kiszone konserwowe i korniszony

Ogórki kiszone, konserwowe i korniszony

Ogórki kiszone (kwaszone)

Ogór­ki kiszo­ne to ogór­ki grun­to­we pod­da­ne kisze­niu poprzez zala­nie ich wodą z dodat­kiem: łodyg i bal­da­chów kopru, korze­ni chrza­nu oraz ząb­ków czosn­ku i innych przy­praw, prze­trzy­ma­niu w tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej przez kil­ka dni, a następ­nie odsta­wie­niu w chłod­ne miej­sce (np. do piw­ni­cy) na kil­ka tygo­dni. W tym cza­sie w prze­two­rach docho­dzi do roz­wo­ju mikro­flo­ry bak­te­ryj­nej oraz inten­syw­ne­go wydzie­la­nia dwu­tlen­ku węgla. Tak zakon­ser­wo­wa­ne ogór­ki są bar­dzo trwa­łe.

Ogór­ki mało­sol­ne to ogór­ki nie ukwa­szo­ne w peł­ni — spo­ży­wa­ne po kil­ku dniach od roz­po­czę­cia kisze­nia.

Ogórki konserwowe

Ogór­ki kon­ser­wo­we to ogór­ki grun­to­we pod­da­ne weko­wa­niu i mary­no­wa­niu w zale­wie octo­wej, skła­da­ją­cej się z wody, octu, cukru, soli i przy­praw, takich jak zie­le angiel­skie czy liść lau­ro­wy.

Korniszony

Kor­ni­szo­na­mi nazy­wa­my malut­kie ogór­ki grun­to­we, zama­ry­no­wa­ne w zale­wie octo­wej i zawe­ko­wa­ne w sło­jach. Ogór­ki takie przed mary­no­wa­niem mogą być wstęp­nie kiszo­ne.

Sałatka porowa

Por to póź­no­je­sien­ne warzy­wo cebu­lo­we, któ­re ma bar­dzo mało kalo­rii. Samym porem trud­no się najeść. O wie­le bar­dziej sycą­ca będzie jesien­na sałat­ka poro­wa, wzbo­ga­co­na w kil­ka skład­ni­ków o wyso­kiej zawar­to­ści biał­ka i tłusz­czu. Inni tra­fi­li tutaj szu­ka­ją­cja­ja i prze­two­ry z jajprze­tw­pry z jaj refe­rat

Tagi: , , , , , ,

Sos tatarski w kokilce

Sos tatar­ski według poniż­sze­go prze­pi­su jest zim­nym sosem na bazie majo­ne­zu i sło­d­ko-kwa­­śnych dodat­ków, któ­re swój smak zyska­ły dzię­ki zale­wie octo­wej: pie­cza­rek i kor­ni­szo­nów.

Tagi: , ,

Pizza z pasztetem teściowej

Piz­za z pasz­te­tem, deli­kat­na niczym młot Tho­ra, z impe­tem tra­fi w wysu­bli­mo­wa­ne gusta męskiej gawie­dzi. Skład­ni­ków w niej nie­wie­le, ale spo­rą rolę przy spo­rzą­dza­niu tej piz­zy ode­gra­ła teścio­wa. Inni tra­fi­li tutaj szukającpiz­za z pasz­czet prE­pis

Tagi: , ,

Pizza z tuńczykiem i korniszonami

Piz­za z tuń­czy­kiem i kor­ni­szo­na­mi to ten wariant piz­zy, któ­ry świet­nie nada­je się na piąt­ko­wy wie­czór. Jest bar­dzo aro­ma­tycz­na, mię­si­sta i soczy­sta.

Tagi: , ,

Pizza z salami cebulą i czosnkiem

Piz­za z sala­mi, cebu­lą i czosn­kiem to dru­ga pro­po­zy­cja na piz­zę poja­wia­ją­ca się w tym cyklu. Tym razem piz­za będzie ostra, ale bez prze­sa­dy.

Tagi: , , , ,