Sos tatarski — król zimnej płyty

Sos tatar­ski według poniż­sze­go prze­pi­su jest zim­nym sosem na bazie majo­ne­zu i słod­ko-kwa­śnych dodat­ków, któ­re swój smak zyska­ły dzię­ki zale­wie octo­wej: pie­cza­rek i korniszonów.


Jest to bar­dzo pro­sty sos, a jeśli dys­po­nu­je­my malak­se­rem — rów­nież eks­pre­so­wy. Dosko­na­le nada­je się do pod­kre­śle­nia sma­ku wyra­zi­stych wędlin, jak rów­nież sma­ro­wi­dło do kana­pek, gdzie z powo­dze­niem moż­na zasto­so­wać go zamiast masła lub majonezu.

Składniki na sos tatarski

 • 700 ml majo­ne­zu (duży słoik),
 • 200 g śmie­ta­ny 18%,
 • 5 jajek M,
 • 300 g korniszonów,
 • 400 g mary­no­wa­nych pieczarek,
 • 1 mary­no­wa­na cebul­ka — powin­na być w mary­na­cie, a jeśli nie, obej­dzie­my się bez niej,
 • 5 ostrych kor­ni­szo­nów, mary­no­wa­nych z chilli,
 • 2 łyż­ki musztardy,
 • warzyw­ko i pieprz do sma­ku, a w razie potrze­by — cukier.

Jaja gotu­je­my na twar­do, obie­ra­my ze sko­ru­pek i kro­imy w drob­ną kost­kę. Naj­szyb­ciej będzie za pomo­cą kra­jacz­ki do jajek.

Kor­ni­szo­ny i pie­czar­ki bez zale­wy drob­no sie­ka­my. Może­my w tym celu wyko­rzy­stać malak­ser z noży­kiem; 2–3 krót­kie załą­cze­nia spra­wią, że wszyst­ko będzie drob­no posie­ka­ne, ale jesz­cze nie zamie­ni się w pap­kę. Od razu mówię, że blen­der się tutaj śred­nio spraw­dzi, więc odra­dzam takie pomysły.

Wszyst­kie skład­ni­ki dokład­nie mie­sza­my i dopra­wia­my wedle uzna­nia warzyw­kiem i pie­przem. Może się zda­rzyć, że zale­wa kor­ni­szo­nów lub pie­cza­rek nie będzie zbyt słod­ka, a co za tym idzie, sos tatar­ski wyj­dzie zbyt kwa­śny. Doda­je­my wte­dy cukier po łyżecz­ce, aż do uzy­ska­nia pożą­da­ne­go, słod­ko-kwa­śne­go smaku.

Sos tatarski w kokilce

Prze­cho­wu­je­my w lodów­ce. Sos tatar­ski jest naj­lep­szy już na dru­gi dzień, gdy wszyst­kie sma­ki się dobrze prze­gry­zą… ale kto by tyle cze­kał 😉 Smacznego!

0 przemyśleń na temat “Sos tatarski — król zimnej płyty

 1. Sos tatar­ski ze skle­pu nigdy nie zastą­pi tra­dy­cyj­nej recep­tu­ry 🙂 Pod­bi­jam prze­pis i polecam 🙂

 2. Mniam! Rze­czy­wi­ście to król zim­nej pły­ty — pasu­je do wszystkiego 🙂
  U nas sie­ka­my pie­czar­ki i ogó­recz­ki na bar­dzo drob­niut­ko i potem w sosie są takie kawa­łecz­ki, któ­re doda­ją efek­tu wizualnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

* Przeczytaj poniższą treść i wyraź zgodę, aby dodać komentarz.

*

Rozumiem i zgadzam się.